Ka­kav Lon­don, Rim ili Pa­riz – spot su Ki­ne­zi sni­mi­li kod nas

Naj­ve­će glaz­be­ne zvi­jez­de Azi­je ju­čer su op­sje­le Gor­nji grad

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ha­na Iv­ko­vić grad­ska@ve­cer­nji.net

Zagreb je oda­bran jer im je tre­ba­la lo­ka­ci­ja s “da­škom mis­tič­nos­ti” te sa­vr­še­no mjes­to za oživ­lja­va­nje pri­če o ma­gi­ji i vje­šti­ca­ma

Gor­nji grad pre­tvo­rio se ju­čer u svi­jet de­mo­na, vje­šti­ca i ča­rob­nja­ka. Šes­na­est dje­vo­ja­ka, sva­ka s po­seb­nim mo­ći­ma, na Mar­ko­vi­će­vu se tr­gu bo­ri­lo protiv pljač­ka­ša i spa­ša­va­lo lju­de u ne­vo­lji do­no­se­ći do­bro u svi­je­tu.

Naj­po­pu­lar­ni­ji su kod nas

Ni­je ri­ječ o no­vom fil­mu o Har­ryju Pot­te­ru, već o glaz­be­nom spo­tu ki­ne­sko-ko­rej­ske pro­duk­ci­je ko­ji će u te dvi­je zem­lje po­gle­da­ti vi­še od mi­li­jar­du lju­di, a ko­ji se sni­ma upra­vo u Za­gre­bu. – Gru­pa ko­ja sni­ma spot zo­ve se SNH48 i jed­na od naj­po­pu­lar­ni­jih ki­ne­skih žen­skih sku­pi­na ko­ja ina­če bro­ji čak 48 čla­ni­ca. Dje­voj­ke sva­ke go­di­ne ro­ti­ra­ju sas­tav pri­ma­ju­ći 16 no­vih pje­va­či­ca, ko­je se za tu po­zi­ci­ju na­tje­ču pu­tem re­ality showa, ko­ji sad tra­je do slje­de­ćeg sr­p­nja. Za njih gla­su­ju gle­da­te­lji showa, a dvi­je naj­po­pu­lar­ni­je dje­voj­ke sni­ma­ju spot s di- je­lom os­tat­ka gru­pe – objas­nio je re­da­telj spo­ta Big Fish. Is­tak­nuo je od­mah i da je ri­ječ o naj­važ­ni­jem spo­tu ko­ji gru­pa sni­ma ove go­di­ne. – Na Yo­uTu­beu i ki­ne­skim te­le­vi­zij­skim ka­na­li­ma ura­dak će po­gle­da­ti si­gur­no mi­li­jar­du lju­di – re­kao je Big Fish. Po­pu­lar­nost dje­vo­ja­ka iz gru­pe i ina­če je u Azi­ji go­le­ma, a Hu­ang Ting Ting, s ko­jom smo pro­ve­li ra­no pos­li­je­pod­ne, jed­na je od naj­u­tje­caj­ni­jih glaz­be­ni­ca na ki­ne­skim druš­tve­nim mre­ža­ma i tre­nu­tač­no dru­ga naj­po­pu­lar­ni­ja kan­di­dat­ki­nja za ovo­go­diš­nju pos­ta­vu gru­pe. – Ja­ko sam sret­na što sam u Za­gre­bu i što je baš ovo, od svih na svi­je­tu, lo­ka­ci­ja za spot – rek­la je Hu­ang Ting Ting, ko­ja ni­je skri­va­la ni da joj se grad po­seb­no svi­dio. A on je oda­bran, ka­ko objaš­nja­va iz­vr­š­na pro­du­cen­ti­ca spo­ta Jen­ny Choo, jer je “sa­vr­še­na lo­ka­ci­ja zbog mis­tič­ne lje­po­te Gor­njeg gra­da”.

U pro­duk­ci­ji i Ja­dran Film

– Sta­ri dio Za­gre­ba ima da­šak mis­tič­nos­ti ko­ja je sa­vr­še­na za pri­ču o ma­gi­ji i vje­šti­ca­ma. Toč­no se uk­la­pa u na­še ide­je o to­me ka­ko set za ovaj spot mo­ra iz­gle­da­ti – is­tak­nu­la je Jen­ny Choo pa po­hva­li­la i hrvatske sta­tis­te. A u iz­vr­š­noj pro­duk­ci­ji spo­ta su­dje­lu­je i Ja­dran Film. – Ovo je iz­u­zet­no ve­lik glaz­be­ni pro­jekt i samo je­dan od onih ko­je će­mo iz­ves­ti u me­đu­na­rod­noj su­rad­nji – re­kao je Vin­ko Gru­bi­šić, pred­sjed­nik upra­ve Ja­dran Fil­ma.

Pje­va­či­ca Hu­ang Ting Ting u Ki­ni je jed­na od naj­u­tje­caj­ni­jih na druš­tve­nim mre­ža­ma

DALIBOR URUKALOVIĆ/ PIXSELL

Sve za do­bar ka­dar Ci­je­la eki­pa bri­nu­la je o Hu­ang Ting Ting te o to­me da sve pro­đe u naj­bo­ljem re­du

D. URUKALOVIĆ/PIXSELL

Vra­ni­ca­ni­je­va uli­ca jed­na je od ku­li­sa bu­du­ćeg spo­ta

U re­ali­za­ci­ji na Mar­ko­vi­će­vu tr­gu

Pje­va­či­cu je po­sje­tio i Milan Ban­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.