Ma­ri­će­vim pri­jed­lo­zi­ma ne­dos­ta­je Li­nić

Ohra­bru­ju­će je to što ovaj put pre­mi­jer ni­je re­agi­rao kao s po­re­zom na ne­kret­ni­ne ili s Obi­telj­skim za­ko­nom, kad mu se tre­ba­lo tu­ma­či­ti če­mu slu­ži jav­na ras­pra­va i da ne­ma po­tre­be za pov­la­če­njem pri­jed­lo­ga. Sa­da on ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma tu­ma­či da ne ska

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Na po­mo­lu je no­vi us­ta­nak protiv mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. Kri­ti­ke po­pri­ma­ju ka­ri­ka­tu­ral­ne raz­mje­re. Ne­ki čes­ti­ta­ju mi­nis­tru što im je “udvos­tru­čio pla­ću” iako se ra­di “samo” o po­ve­ća­nju os­no­vi­ce za do­pri­no­se ko­ji se uos­ta­lom iz­jed­na­ča­va­ju s oni­ma ko­je već pla­ća­ju obrt­ni­ci. Kad god taj, je­dan od bo­ljih mi­nis­ta­ra u vla­di An­dre­ja Plen­ko­vi­ća pred­lo­ži ne­ke iz­mje­ne ko­je ci­lja­ju na po­šte­ni­ju i pra­ved­ni­ju ras­po­dje­lu te­re­ta u dr­ža­vi, te ra­di sp­rje­ča­va­nja zlo­upo­ra­ba, uvi­jek se na­đu or­ga­ni­zi­ra­ne pos­lov­ne i po­li­tič­ke sku­pi­ne ko­je to­bo­že skr­be­ći o ne­kim druš­tve­nim vred­no­ta­ma i hr­vat­skim spe­ci­fič­nos­ti­ma za­pra­vo kraj­nje se­bič­no i druš­tve­no neo­sjet­lji­vo šti­te svo­je in­te­re­se u skla­du s prin­ci­pom mi­ni­ma­li­zi­ra­nja da­va­nja i mak­si­ma­li­zi­ra­nja ono­ga što se do­bi­va od dr­ža­ve. I opet sve is­to. Ma­lo ja­di­kov­ki, laž­ne su­ze, po­ko­ja pri­jet­nja, ot­por ko­ali­cij­skog part­ne­ra HNS-a, udru­ga po­rez­nih obvez­ni­ka Li­pa za­tra­ži pov­la­če­nje za­ko­na... Ma­ri­ću oči­to u re­ali­za­ci­ji ne­dos­ta­je bor­be­nog ka­rak­te­ra biv­šeg mi­nis­tra Slav­ka Li­ni­ća. Prem­da se i on po­vu­kao s pri­jed­lo­gom opo­re­zi­va­nja ne­kret­ni­na, kao i Ma­rić ko­ji je imao do­bru

Mi­ni­mal­ni di­rek­to­ri mak­si­mal­no su zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­ni. A mi se sva­đa­mo tko je kriv što ne­ma nov­ca za još je­dan tim Hit­ne

na­mje­ru ti­me na­do­mjes­ti­ti ne­pra­ved­no “opo­re­zi­va­nje” pu­tem ko­mu­nal­nih nak­na­da, ali i uves­ti prin­cip da oni ko­ji ima­ju vi­še, vi­še i su­dje­lu­ju u pod­mi­ri­va­nju tro­ško­va dr­ža­ve. To­bo­že, po­jas­nio je pre­mi­jer, pri­jed­log ni­je do­volj­no is­ko­mu­ni­ci­ran s jav­noš­ću. Je li se od la­ni ne­što pro­mi­je­ni­lo? Što­vi­še, mi­nis­tar na tom pri­mje­ru ni­je ni­šta na­učio. Ne­dos­ta­tak ko­mu­ni­ka­ci­je s jav­noš­ću po­ga­đa i nje­go­ve naj­no­vi­je pri­jed­lo­ge za­ko­na, ba­rem što se ti­če pro­mje­na ko­je se od­no­se na iz­najm­lji­va­če i čla­no­ve upra­va dru­šta­va. Ni­ti u sa­mom pri­jed­lo­gu ni­je adek­vat­no obraz­lo­že­na po­za­di­na i po­s­lje­di­ce pred­lo­že­nih iz­mje­na već mi­nis­tar Ma­rić nak­nad­no nas­to­ji vra­ti­ti pe­rje u jas­tuk ko­ji su ras­tr­ga­li kri­ti­ča­ri. Prem­da, sad bi se mi­nis­tar tre­bao po­sra­mi­ti zbog svog pri­jed­lo­ga jer na­vod­no ata­ki­ra na slo­bod­no po­du­zet­niš­tvo, pri­vat­nu ini­ci­ja­ti­vu i pos­lov­ne an­đe­le ko­ji­ma dr­ža­va stal­no ne­što oti­ma i pod­me­će. Umjes­to da se cr­ve­ne oni ko­ji is­kriv­lju­ju pred­lo­že­ne iz­mje­ne, uzi­ma­ju­ći u za­šti­tu i sve one “mi­ni­mal­ne di­rek­to­re s mak­si­mal­nim zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­njem”. One ko­ji pri­jav­lje­ni na mi­ni­mal­cu, te kroz ne­pu­ni, jed­no­sat­ni an­ga­žman, za če­tr­de­se­tak ku­na do­pri­no­sa ima­ju pu­nu zdrav­s­tve­nu us­lu­gu, ili su pri­jav­lje­ni kao OPG-ov­ci, a ko­je tre­ba tra­ži­ti me­đu vi­še od sto ti­su­ća čla­no­va upra­va i di­rek­to­ra. Ili iz­najm­lji­va­če ko­ji pla­ču zbog nez­nat­nog po­ve­ća­nja iz­u­zet­no ni­skog pa­uša­la s ob­zi­rom na za­ra­du, a ko­ji raz­nim ma­ki­na­ci­ja­ma uži­va­ju is­tu zdrav­s­tve­nu us­lu­gu, nak­na­du za ne­za­pos­le­ne... I on­da se mi već da­ni­ma sva­đa­mo tko je kriv što ne­ma nov­ca za još je­dan tim Hit­ne pomoći s li­ječ­ni­kom. Za­što za­pos­le­ni mo­ra­ju bes­po­go­vor­no pod­no­si­ti te­ret po­re­za i do­pri­no­sa!? Ka­ko to da ne­ma ta­ko or­ga­ni­zi­ra­nih sku­pi­na ko­je bi šti­ti­le rad od pre­tje­ra­nog opo­re­zi­va­nja, kao što se šti­ti ka­pi­tal una­toč pov­las­ti­ca­ma ko­je uži­va. Ka­ko to da se ne bu­ne oni od ko­jih se la­ko, re­do­vi­to i obil­no uzi­ma, a uvi­jek se na­đe onih ko­ji će jav­no da­ti po­dr­šku ko­je­kak­vim ma­ri­fe­tlu­ci­ma. Ta­ko udru­ga Li­pa tu­ma­či u svom pri­op­će­nju: “Sto­ga mi­kro i ma­li po­du­zet­ni­ci, obrt­ni­ci i oso­be u slo­bod­nim za­ni­ma­nji­ma ima­ju pri­ro­dan po­ti­caj za što ma­njim upla­ta­ma tak­vog obli­ka skri­ve­nog opo­re­zi­va­nja”, ka­ko do­du­še s pra­vom na­zi­va­ju do­pri­no­se za zdrav­s­tvo i mi­ro­vi­ne. Na­rav­no, i za­pos­le­ni­ci u tvrt­ka­ma ima­ju ta­kav pri­rod­ni po­ti­caj ali una­toč to­mu mo­ra­ju pu­no vi­še do­pri­no­si­ti za zdrav­s­tve­ni i mi­ro­vin­ski sus­tav od čla­no­va upra­va na ko­je se obru­šio Ma­rić. Taj pri­rod­ni po­ti­caj po­ka­zu­ju i obvez­ni­ci fi­ska­li­za­ci­je pa zar ju sto­ga tre­ba uki­nu­ti. A sje­ti­mo se samo kak­va se ga­la­ma di­gla kad je uve­de­na. Ra­zum­lji­va je ljut­nja kad ti dr­ža­va za­vu­če ru­ku u džep, ali ipak je lak­še kad se zna da taj te­ret svi mo­ra­mo pod­no­si­ti pri­bliž­no jed­na­ko shod­no svo­jim mo­guć­nos­ti­ma. I to je su­šti­na Ma­ri­će­vih pri­jed­lo­ga. Ako je pri po­ku­ša­ju uvo­đe­nja “do­pri­nos­ne” prav­de neg­dje po­gri­je­šio, jav­na ras­pra­va slu­ži to­mu da se to is­pra­vi, a ne da se zbog to­ga odus­ta­ne od či­ta­ve ide­je. Ohra­bru­ju­će je što ovaj put pre­mi­jer ni­je re­agi­rao kao s po­re­zom na ne­kret­ni­ne ili s Obi­telj­skim za­ko­nom kad mu se tre­ba­lo tu­ma­či­ti če­mu slu­ži jav­na ras­pra­va i ka­ko ne­ma po­tre­be za pov­la­če­njem pri­jed­lo­ga. Sa­da on ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma tu­ma­či da ne ska­ču na pr­vi ba­lon, u ra­noj fa­zi, te opu­šte­no kroz smi­jeh do­dao “imam do­jam kao da se ne­što usvo­ji­lo”. Pre­mi­jer je oči­to na­učio da se i na­kon ras­pra­ve od pri­jed­lo­ga mo­že odus­ta­ti. Što je do­bro za in­te­gri­tet jav­ne ras­pra­ve o za­ko­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.