Si­get­ski ju­nak kao mo­ral­na ver­ti­ka­la na kra­ju svi­je­ta

No­vo či­ta­nje ope­re Nikola Šu­bić Zrinj­ski ve­če­ras u HNK Iva­na pl. Zaj­ca

Večernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk // ZA­GREB

”Gle­dat će­te Zrinj­skog na kra­ju svi­je­ta. Ri­ječ je o bor­bi za ko­mad zdra­ve, plod­ne zem­lje, a us­tva­ri se ra­di o us­pos­tav­lja­nju mo­ral­ne ver­ti­ka­le i hu­ma­nos­ti jer smo se otu­đi­li, pa i od se­be.” Ovim ri­je­či­ma redateljic­a Do­ra Ruždjak Podolski naj­av­lju­je no­vu pro­duk­ci­ju po­pu­lar­ne ope­re ko­ja će ve­če­ras bi­ti pre­mi­jer­no iz­ve­de­na u HNK Iva­na pl. Zaj­ca. Pris­tup iz no­vog ugla bio je uvjet re­da­te­lji­ce ko­joj je ovo već tre­ća re­ži­ja Zrinj­skog.

“Mo­ra­mo reinterpre­tirati baštinu, to nam je svo­je­vr­s­na duž­nost. Sa svjet­skom li­te­ra­tu­rom la­ko to či­ni­mo, a ka­da su u pi­ta­nju hr­vat­ski iz­vo­ri, po­jav­lju­je se mje­ra opre­za i na­me­ću se uzu­si. Sva­ko umjet­nič­ko stva­ra­nje ima pra­vo na slo­bo­du pre­is­pi­ti­va­nja dje­la”, na­pi­sa­la je, iz­ra­ža­va­ju­ći is­to­dob­no za­hval­nost či­ta­vom autor­skom ti­mu, fin­skom di­ri­gen­tu Vil­leu Ma­tve­jef­fu i so­lis­ti­ma “ko­ji su zduš­no pri­onu­li u pros­tor dis­to­pi­je”.

Is­tak­nu­la je i kako će Zrinj­ski, za­hva­lju­ju­ći glaz­bi, bi­ti pri­ka­zan ne sa­mo kao he­roj­ski lik, ne­go i “kao bri­žan otac i za­ljub­lje­ni muž, s ljud­skim sla­bos­ti­ma i di­le­ma­ma ko­je svi no­si­mo”. Nas­lov­nu ulo­gu tu­ma­čit će Ro­bert Ko­lar.

Ope­ra ri­ječ­kog HNK, osim što s po­no­som pred­stav­lja ope­ru skla­da­te­lja či­je ime no­si nji­ho­va ku­ća, ovom pred­sta­vom još jed­nom po­ka­zu­je vi­tal­nost, na­pre­dak i ra­zvoj svog an­sam­bla. Osim ino­zem­nog di­ri­gen­ta ko­ji se po­sve­tio hr­vat­skom dje­lu, ku­ri­ozi­tet je i što će brač­ni par Zrinj­ski tu­ma­či­ti su­pruž­ni­ci.

– Iako pre­fe­ri­ram tra­di­ci­onal­ne in­s­ce­na­ci­je, redateljic­a me u pot­pu­nos­ti uvje­ri­la u svo­ju re­ži­ju. Druk­či­je je od ono­ga što smo na­vik­li gle­da­ti, ali ja­ko li­je­po i za­pra­vo lo­gič­no. Uži­vam u ulo­zi Eve – rek­la je pr­va­ki­nja ri­ječ­ke Ope­re i re­dov­na goš­ća hr­vat­skih i svjet­skih po­zor­ni­ca Kris­ti­na Ko­lar.

U ulo­ga­ma Je­le­ne i Ju­ra­ni­ća nas­tu­pit će Ana­ma­ri­ja Kne­go i stal­ni gost iz Slo­ve­ni­je, te­nor Aljaž Fa­ra­sin. Ri­ječ­ki an­sambl bit će pot­pu­no is­ko­ri­šten u pro­duk­ci­ji jer u dvi­je pje­vač­ke po­dje­le nas­tu­pa­ju sa­mo tri gos­ta, a važ­na vi­jest jest i ta da će ope­ra bi­ti snim­lje­na za me­đu­na­rod­nu di­sko­graf­sku ku­ću CPO. U slje­de­ćim pred­sta­va­ma u nas­lov­noj ulo­zi će se po­jav­lji­va­ti i Ivan Ši­ma­to­vić, Evu će pje­va­ti i Ol­ga Ka­min­ska, Je­le­nu Va­nja Zel­čić, a Ju­ra­ni­ća Mar­ko For­tu­na­to, dok će se u ulo­zi Su­lej­ma­na Ve­li­kog iz­mi­je­nji­va­ti Lu­ka Or­tar i Slav­ko Se­ku­lić.

MO­RA­MO REINTERPRE­TIRATI BAŠTINU, TO NAM JE DUŽ­NOST, KA­ŽE REDATELJIC­A RUŽDJAK PODOLSKI

SU­PRUŽ­NI­CI I U ZBILJI Aljaž Fa­ra­sin, Kris­ti­na Ko­lar i Ro­bert Ko­lar kao brač­ni par Zrinj­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.