To­do­rić je glu­mio le­žer­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Ri­je­ka lju­di mir­no je pro­la­zi­la po­kraj sje­do­ko­sog mu­škar­ca ko­ji je pre­kju­čer pos­li­je­pod­ne od­sut­no sje­dio na put­nič­kom ter­mi­na­lu lon­don­skog aero­dro­ma He­at­hrow. Ni on na njih ni oni na nje­ga ni­su obra­ća­li pu­no paž­nje. Prat­nja, mu­škar­ci u ci­vil­noj odje­ći, sje­di­li su jed­no mjes­to da­lje sve do tre­nut­ka kad su za­miš­lje­nom mu­škar­cu neo­če­ki­va­no pris­tu­pi­li hr­vat­ski no­vi­na­ri. Ivi­ca To­do­rić po­ku­šao je pri­kri­ti iz­ne­na­đe­nje. Čak i ča­vr­lja­ti. Izja­ve ne mo­že da­va­ti zbog si­tu­aci­je, objas­nio je uz smi­je­šak, vi­še ges­tom ne­go ri­je­či­ma, po­ka­zu­ju­ći ru­kom na po­li­caj­ce u ci­vi­lu, a kad je čuo da su se hr­vat­ski no­vi­na­ri u Lon­do­nu naš­li zbog tu­ris­tič­kog saj­ma, pi­tao je ka­ko je bi­lo na saj­mu. U tre­nu­ci­ma ži­vot­nog pa­da i po­ni­že­nja, To­do­rić je nas­to­jao os­ta­vi­ti do­jam da vla­da si­tu­aci­jom i da ni­je lo­še ras­po­lo­žen. Li­ce po­su­to cr­ve­nim mr­lja­ma svje­do­či­lo je ne­što dru­go: ko­li­ko je za­pra­vo na­pet i pod stre­som. U avi­onu se, stis­nut uz pro­zor u zad­njem re­du, za­kri­vao či­ta­ju­ći en­gle­ske no­vi­ne. Ri­jet­ki put­ni­ci ni­su zna­li tko je on, a oko to­ga za­što se gla­ve okre­ću pre­ma re­pu avi­ona ni za ko­ga ni­je bi­lo sum­nje. Po­vra­tak u Hr­vat­sku dra­ma­tič­no je pro­živ­lja­va­la i nje­go­va su­pru­ga Ves­na. Na aero­dro­mu ni­su bi­li za­jed­no, a dok je če­ka­la ukr­caj u zra­ko­plov bi­la je vid­no ner­voz­na. Le­tje­la je u pos­lov­noj kla­si, su­pru­ga je krat­ko obiš­la u avi­onu pri­je po­li­je­ta­nja, a na­kon sli­je­ta­nja os­ta­la je zad­nja u avi­onu i do­bi­la pri­li­ku da se još jed­nom poz­dra­ve. Kad se na­kon to­ga sa­ma, dje­lu­ju­ći zbu­nje­no i iz­gub­lje­no, po­ja­vi­la u aero­drom­skom hod­ni­ku, bi­lo je vid­lji­vo da je os­vje­ži­la šmin­ku. Ali, to ni­je po­bolj­ša­lo do­jam o že­ni na ru­bu slo­ma. Kroz aero­drom­sko stak­lo s no­vi­na­ri­ma je, bez ri­je­či, pra­ti­la ka­ko joj su­prug iz avi­ona ula­zi u po­li­cij­ski auto.•

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.