Ro­de pre­da­le pri­ja­ve bez pot­pi­sa NA 7 GINEKOLOŠKIH ODJELA NIJEDNE LIJEČNIČKE POGREŠKE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iva­na Ri­mac Le­sič­ki In­s­pek­ci­ja Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva oba­vi­la je nad­zo­re ginekoloških odjela u se­dam bol­ni­ca i ni­su ut­vr­di­li liječničke pogreške ili me­di­cin­ske manj­ka­vos­ti iz­u­zev lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je u po­je­di­ni­ma. Ta­ko je i slu­čaj zas­tup­ni­ce Mos­ta Iva­ne Nin­če­vić Le­san­drić, ka­ko smo već obja­vi­li, za­klju­čen na­la­zom da je sve bi­lo u skla­du s pra­vi­li­ma stru­ke. Ta­ko­đer je za­vr­še­na i pro­vje­ra 401 pre­da­ne is­po­vi­jes­ti udru­ge Ro­da o lo­šim is­kus­tvi­ma s ginekoloških odjela, gdje pak ni­je uči­nje­no ni­šta jer je po­dat­ke za pro­vje­ru ima­la - jed­na pri­ja­va. Os­ta­lih 400 ano­nim­ne su is­po­vi­jes­ti i sli­je­dom to­ga ni­su ni bi­le pro­vjer­lji­ve.

Sve je to kul­mi­na­ci­ja “slu­ča­ja ki­re­ta­ža” za­po­če­tog, pod­sje­ti­mo, sa­bor­skim is­tu­pom Iva­ne Nin­če­vić Le­san­drić o is­kus­tvu ki­re­ta­že bez anes­te­zi­je u split­skom KBC-u. Iz bol­ni­ce su to de­man­ti­ra­li, upu­će­na je in­s­pek­ci­ja i ut­vr­đe­no je upra­vo ono što su u KBC-u Split od­go­vo­ri­li de­man­ti­rav­ši is­tup zas­tup­ni­ce. Us­li­je­di­la je i re­ak­ci­ja Ro­da ko­je su pri­ku­pi­le is­po­vi­jes­ti že­na ko­je su proš­le ono što je tvr­di­la i zas­tup­ni­ca Mos­ta. Ta­ko je is­to­vre­me­no s in­s­pek­ci­jom tog kon­kret­nog slu­ča­ja naj­av­lje­na i pro­vje­ra vi­še ginekoloških odjela u raz­li­či­tim bol­ni­ca­ma ka­ko bi se pro­vje­ri­lo pos­to­ji li do­is­ta ta­kav obra­zac po­na­ša­nja u sus­ta­vu. Osim in­s­pek­to­ra Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva u in­s­pek­ci­ji su bi­li gi­ne­ko­lo­zi iz raz­li­či­tih bol­ni­ca. Obiš­li su, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, za­gre­bač­ku Kli­ni­ku u Pe­tro­voj, KB Mer­kur, Vi­no­grad­sku, Sv. Duh te KBC Split, Ri­je­ka i Osi­jek. Ta­ko sas­tav­lje­na in­s­pek­ci­ja na­sum­ce je iz­u­zi­ma­la kar­to­ne pa­ci­jen­ti­ca i pro­vje­ra­va­la či­nje­ni­ce. Cje­lo­kup­ni in­s­pek­cij­ski na­la­zi bit će, ka­ko doz­na­je­mo, da­nas for­mi­ra­ni u za­ključ­no miš­lje­nje po­seb­no os­no­va­nog po­vje­rens­tva za “slu­čaj ki­re­ta­ža”. Jer početkom tjed­na po­s­ljed­nja in­s­pek­ci­ja bi­la je u ri­ječ­koj bol­ni­ci, a do­tad su pre­gle­da­ni na­la­zi iz os­ta­lih bol­ni­ca u ko­ji­ma ni­su ut­vr­đe­ne pogreške i pos­tu­pa­nje po­put ki­re­ta­že bez anes­te­zi­je (osim ako su raz­lo­zi oprav­da­ni), dok je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma evi­den­ti­ra­na je­di­no lo­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja. Spo­me­nu­to 401 svje­do­čans­tvo že­na o tra­uma­tič­nim is­kus­tvi­ma iz gi­ne­ko­lo­gi­je ko­je su u je­ku ci­je­le ove pri­če pre­da­le pred­stav­ni­ce udru­ge Ro­da, ka­ko smo na­ve­li, ano­nim­no je iz­u­zev jed­nog i za­to ta is­kus­tva ni­su ni mo­gla bi­ti pro­vje­re­na, a pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ne­ka da­ti­ra­ju i iz 90-ih go­di­na.

Na naš upit za­što su uop­će pre­da­ne is­po­vi­jes­ti ko­je se ne mo­gu pro­vje­ri­ti, iz Ro­da su od­go­vo­ri­li da su “na­mjer­no pre­da­ne bez osob­nih po­da­ta­ka ka­ko bi se za­šti­tio iden­ti­tet že­na što je suk­lad­no za­ko­no­dav­s­tvu”.

- Nji­ho­vi osob­ni po­da­ci poz­na­ti su udru­zi i sto­ga su nji­ho­va svje­do­čans­tva auten­tič­na. Na­po­mi­nje­mo da su štet­ne i opas­ne prak­se u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu la­ko pro­vjer­lji­ve i bez osob­nih po­da­ta­ka pa­ci­je­na­ta, ali za to je po­treb­na su­rad­nja stru­ke i pa­ci­jen­ti­ca. Od­lu­ka o to­me da se pro­ve­du in­s­pek­cij­ski nad­zo­ri na te­me­lju svje­do­čans­tva že­na i to “pre­ma pra­vi­li­ma stru­ke” je od­lu­ka Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva. Ro­da ni­je tra­ži­la po­kre­ta­nje in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra jer smo svjes­ne da na­čin na ko­ji se tak­vi nad­zo­ri obav­lja­ju ne mo­že po­ka­za­ti ni­šta. Za­to ape­li­ra­mo da se u pro­ce­se ko­ji se ti­ču pa­ci­jen­ti­ca i nji­ho­va zdrav­lja uklju­če pred­stav­ni­ce pa­ci­jen­ti­ca jer sa­mo je ta­ko mo­gu­ća su­rad­nja i iz­grad­nja po­vje­re­nja u sus­tav - od­go­vo­ri­li su iz te udru­ge, do­da­ju­ći da je zdrav­s­tve­ni sus­tav ne­tran­s­pa­ren­tan i ve­lik broj pa­ci­jen­ti­ca ne­ma po­vje­re­nja u nje­ga.

Is­po­vi­jes­ti ko­je je udru­ga Ro­da pre­da­la Mi­nis­tar­stvu zdrav­s­tva na­kon is­tu­pa zas­tup­ni­ce Iva­ne Nin­če­vić Le­san­drić ni­su bi­le pro­vjer­lji­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.