Todorićevi za­tvor­ski da­ni

ČIS­TI SO­BU, TU­ŠI­RA SE JED­NOM TJED­NO I UNO­SI 3000 KA­LO­RI­JA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Bo­ro­vac, Iva­na Ja­ke­lić

Dok Ivi­ca To­do­rić bro­ji svo­je pr­ve dane u Remetincu, nje­go­va obra­na pri­pre­ma se za pi­sa­nje žal­be na od­lu­ku o odre­đi­va­nju is­traž­nog za­tvo­ra ko­ji mu je odre­đen zbog opas­nos­ti od bi­je­ga, dok mu je onaj zbog mo­gu­ćeg utje­ca­ja na svje­do­ke uki­nut. Zo­ran Lu­bu­rić, su­dac is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da, obraz­lo­žio je za­što mu je ar­gu­men­ta­ci­ja tu­ži­telj­stva bi­la bo­lja od ar­gu­men­ta­ci­je To­do­ri­će­ve obra­ne te je obraz­lo­že­nu od­lu­ku pos­lao stran­ka­ma. Jadranka Slo­ko­vić, To­do­ri­će­va bra­ni­te­lji­ca, ju­čer je rek­la da su od­lu­ku su­ca is­tra­ge do­bi­li, a pla­ni­ra­li su žal­bu na tu od­lu­ku su­du dos­ta­vi­ti u pe­tak pos­li­je­pod­ne. Is­to­vre­me­no, tu­ži­telj­stvo se ža­li­lo zbog od­lu­ke o uki­da­nju is­traž­nog za­tvo­ra zbog utje­ca­ja na svje­do­ke.

U sri­je­du opet na su­du

To bi zna­či­lo da će idu­ći tje­dan, naj­vje­ro­jat­ni­je u sri­je­du, o toj žal­bi od­lu­či­va­ti iz­van­ras­prav­no vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da. Vi­je­će od­lu­ku su­ca is­tra­ge mo­že po­t­vr­di­ti, pre­ina­či­ti ili je uki­nu­ti te je vra­ti­ti su­cu is­tra­ge na po­nov­no od­lu­či­va­nje. To­do­ri­će­va obra­na nu­di­la je mje­re opre­za kak­ve je imao u En­gle­skoj, što bi zna­či­lo da je To­do­rić bio spre­man da se jav­lja po­li­ci­ji u odre­đe­nim ter­mi­ni­ma, a pris­tao bi i na to da mu se uz­me pu­tov­ni­ca. Nu­di­li su i en­gle­sku jam­če­vi­nu od oko 118.000 fun­ti, što je ot­pri­li­ke mi­li­jun ku­na, no sud je oci­je­nio da je ta jam­če­vi­na pre­ma­la.

Ho­će li To­do­rić po­nu­di­ti no­vu jam­če­vi­nu, tek će se vi­dje­ti, no to bi mu, ovis­no o vi­si­ni jam­če­vi­ne, bi­la go­to­vo si­gur­na kar­ta za iz­la­zak iz Re­me­tin­ca. On i nje­go­va obi­telj ima­ju po­ve­ću imo­vi­nu, ko­ja je blo­ki­ra­na od po­čet­ka is­tra­ge, a osim ne­kret­ni­na, kao jam­s­tvo mo­že po­nu­di­ti no­vac ili ne­ke dru­ge dra­go­cje­nos­ti. Pret­pos­tav­lja se da bi mo­rao po­nu­di­ti po­ve­ću su­mu, a do sa­da su se jam­če­vi­ne ko­je su nu­di­li op­tu­že­ni­ci u VIP pred­me­ti­ma kre­ta­le od dva do 20 mi­li­ju­na ku­na. Ima li To­do­rić taj no­vac, pi­ta­nje je, jer je nje­gov od­vjet­nik Če­do Pro­da­no­vić u če­t­vr­tak na­ve­čer na upit no­vi­na­ra ho­će li po­nu­di­ti ve­ću jam­če­vi­nu od­go­vo­rio pro­tu­pi­ta­njem: – A da vi ma­lo po­mog­ne­te? Na­kon što se ri­je­ši prav­na pro­ce­du­ra oko pri­tvo­ra, To­do­ri­ća če­ka i pr­vo is­pi­ti­va­nje na tu­ži­telj­stvu zbog sum­nji da je Agro­kor ošte­tio za oko 1,1 mi­li­jar­du ku­na, što bi se tre­ba­lo do­go­di­ti u sri­je­du. Nje­go­va od­vjet­ni­ca Jadranka Slo­ko­vić ka­za­la je da će iz­ni­je­ti obra­nu za afe­ru Agro­kor i za afe­ru Nexus.

U me­đu­vre­me­nu on je, ka­ko je ka­za­la nje­go­va su­pru­ga Ves­na, za­do­vo­ljan uvje­ti­ma u Remetincu, a će­li­ju di­je­li s ci­me­rom za ko­jeg doz­na­je­mo da je iza re­še­ta­ka za­vr­šio zbog lak­šeg kaz­ne­nog dje­la. To­do­rić i ci­mer ima­ju za­da­tak sva­ko­ga da­na pos­pre­mi­ti svo­ju so­bu. Či­ne to na­kon us­ta­ja­nja ko­je je u se­dam sa­ti. U po­la sa­ta – ko­li­ko ih di­je­li od bu­đe­nja do do­ruč­ka ko­ji im do­no­se u će­li­ju – ima­ju vri­je­me za osob­nu i hi­gi­je­nu no­vog ži­vot­nog pros­to­ra. Ru­čak je u 13. Ima li Ivi­ca To­do­rić zdrav­s­tve­nih te­go­ba ko­je iz­i­sku­ju druk­či­ju pre­hra­nu, po pre­po­ru­ci li­ječ­ni­ka je­lov­nik će mu bi­ti prilagođen. Osim me­ni­ja ko­ji je pro­pi­sao li­ječ­nik, za­tvo­re­ni­ci ima­ju pra­vo na vjer­ski i ve­ge­ta­ri­jan­ski je­lov­nik. Za Us­krs i Bo­žić pos­lu­žu­je se obrok u skla­du s tra­di­ci­jom. Dnev­no uno­se 3000 ka­lo­ri­ja.

Raz­go­vo­ri pod nad­zo­rom

Iza ruč­ka je dnev­ni od­mor, a ve­če­ra je u 19 sa­ti. Ti­je­kom da­na za­tvo­re­ni­ci­ma je pre­dvi­đe­na dvo­sat­na šet­nja za­tvor­skim kru­gom. Šet­ni­ce su u Remetincu tri. Žen­ska se na­la­zi u di­je­lu ko­ji se ne mo­že vi­dje­ti iz mu­ških će­li­ja za­to da za­tvo­re­ni­ci ne bi do­ba­ci­va­li za­tvo­re­ni­ca­ma.

Tu­ši­ra­nje je mi­ni­mal­no jed­nom tjed­no, zna se do­go­di­ti da bu­de i češ­će, no ne sva­ki dan. Te­le­vi­zi­ja mo­že bi­ti uklju­če­na do 23 sa­ta, a pet­kom, su­bo­tom i uoči blag­da­na te za vri­je­me tra­ja­nja no­go­met­nih pr­vens­ta­va sat dulje. Na­kon to­ga u će­li­ja­ma se ga­se svje­tla i od­la­zi se na po­či­nak. Po­sje­ti su po­ne­djelj­kom, sri­je­dom, če­t­vrt­kom te pr­ve i tre­će ne­dje­lje u mje­se­cu, a do­zvo­lu da­je su­dac is­tra­ge.

Po­sje­ti su pod nad­zo­rom, traju oko 20 mi­nu­ta, a iz­me­đu po­sje­ti­te­lja i is­traž­nog za­tvo­re­ni­ka je pre­gra­da. Iz­nim­ka su po­sje­ti od­vjet­ni­ka ko­ji traju dulje, ni­su pod nad­zo­rom i čes­to bu­du u sud­skoj pros­to­ri­ji, ako je ona slobodna. Is­traž­ni za­tvo­re­nik mo­že tjed­no osam mi­nu­ta te­le­fo­ni­ra­ti iz go­vor­ni­ce ko­ja ra­di na ta­ko­zva­nu pa­met­nu kar­ti­cu, od­nos­no na njoj su po­hra­nje­ni bro­je­vi ko­je po odo­bre­nju su­da mo­že zva­ti. Raz­go­vo­ri s od­vjet­ni­kom iz­u­ze­ti su od ovog ogra­ni­če­nja. Re­me­ti­nec ima de­set odje­la, a ka­pa­ci­tet je oko šest sto­ti­na za­tvo­re­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.