Bol su­da­ca se pre­cje­nju­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Europ­ski sud za ljud­ska pra­va obja­vio je iz­nim­no zna­čaj­nu od­lu­ku za hr­vat­ske me­di­je u po­vo­du zah­tje­va Na­rod­nog lis­ta. Za­dar­ski nak­lad­nik po­ža­lio se ESLJP-u da im je u Hr­vat­skoj po­vri­je­đe­na slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja za­šti­će­na član­kom 10. Europ­ske ko­nven­ci­je jer je u par­ni­ci ko­ju je pro­tiv njih po­kre­nuo su­dac Bo­ris Ba­bić nje­mu zbog pre­trp­lje­nih du­šev­nih bo­li do­su­đe­na od­šte­ta od 50.000 ku­na. Spor­ni tekst bio je nas­lov­ljen: “Su­ca Ba­bi­ća tre­ba pri­bi­ti na stup sra­ma”. ESLJP je dao za pra­vo Na­rod­nom lis­tu oci­je­niv­ši pra­vič­nim da im RH pla­ti 5000 eura za ne­ma­te­ri­jal­nu šte­tu. Ključ­no je obraz­lo­že­nje: “Te­ško je pri­hva­ti­ti da su po­vre­de ugle­da su­ca B.B. to­li­ko oz­bilj­ne u ovom slu­ča­ju da oprav­da­va­ju od­šte­tu u to­li­kom iz­no­su. To­li­ki iz­nos od­šte­te mo­že, ka­ko to vi­di ESLJP, obes­hra­bri­ti otvo­re­nu ras­pra­vu od jav­nog in­te­re­sa” pa je za­klju­če­no ka­ko in­ter­ven­ci­ja hr­vat­skih su­do­va u slo­bo­du iz­ra­ža­va­nja ni­je bi­la “nuž­na u de­mo­krat­skom druš­tvu”.

”Kaž­nja­va­nje” me­di­ja

Upra­vo smo ta pi­ta­nja u Ve­čer­njem lis­tu pos­ta­vi­li la­ni u ni­zu tek­s­to­va kad smo se ba­vi­li upra­vo od­šte­ta­ma ko­je se do­su­đu­ju su­ci­ma pro­tiv nak­lad­ni­ka me­di­ja, a ne­dav­no i po­li­ti­ča­ri­ma u po­vo­du od­šte­ta do­su­đe­nih do­pred­sjed­ni­ku Hr­vat­skog sa­bo­ra Mi­li­ja­nu Br­ki­ću. Tre­ba li ubi­ti kri­tič­nost pre­ma oso­ba­ma ko­je mo­ra­ju bi­ti pod po­ve­ća­lom jav­nos­ti, od­nos­no je li u de­mo­krat­skom druš­tvu nuž­no “kaž­nja­va­nje” me­di­ja, pi­ta­li smo u tim tek­s­to­vi­ma pi­ta­ju­ći se “bo­li li du­ša su­ce baš to­li­ko”. Obja­vi­li smo ta­da ukup­no 23 pra­vo­moć­ne i pet ne­pra­vo­moć­nih pre­su­da u ko­ji­ma su op­ćin­skim, žu­pa­nij­skim i vr­hov­nim su­ci­ma od raz­li­či­tih nak­lad­ni­ka me­di­ja is­pla­će­ne od­šte­te od 30 do 200 ti­su­ća ku­na, a od ko­jih je sa­mo šest bi­lo is­pod 70.000 ku­na. “Pre­ma Ori­jen­ta­cij­skim kri­te­ri­ji­ma Vr­hov­nog su­da, za slu­čaj gu­bit­ka plo­da ro­di­te­lji­ma će se za du­šev­ne bo­li is­pla­ti­ti 75.000 ku­na, ko­li­ko i za smrt bra­ta ili ses­tre”, ar­gu­men­ti­ra­li smo pre­cje­nji­va­nje du­šev­nih bo­li su­da­ca. I ESLJP nam je dao za pra­vo. Na­ime, raz­ma­tra­ju­ći do­su­đe­nu od­šte­tu od 50.000 ku­na (6870 eura) za­dar­skom su­cu, us­t­vr­dio je ka­ko ta od­šte­ta pred­stav­lja dvi­je tre­ći­ne od­šte­te za smrt bli­skih srod­ni­ka po upu­ta­ma Vr­hov­nog su­da, ko­je je ESLJP na­šao u pred­me­tu Kla­uz pro­tiv Hr­vat­ske. ESLJP je ta­ko pre­su­dio ima­ju­ći u vi­du i to da je su­dac bio spre­man ne pod­no­si­ti tuž­be ako nak­lad­nik obja­vi is­pri­ku. Iako Na­rod­ni list na to ni­je pris­tao, ESLJP is­ti­če ka­ko to ne zna­či da su su­do­vi slo­bod­ni do­su­di­ti bi­lo kak­vu od­šte­tu, već ra­zum­no pro­por­ci­onal­nu uči­nje­noj po­vre­di ugle­da.

Za­šti­ta i za zlob­ne ko­men­ta­re

Na­su­prot tvrd­nji na­še Vla­de u od­go­vo­ru na zah­tjev Na­rod­nog lis­ta, za ESLJP je sa­dr­žaj spor­nog tek­s­ta u Na­rod­nom lis­tu bio od jav­nog in­te­re­sa, te sa­dr­ži vri­jed­nos­ne su­do­ve ko­je su hr­vat­ski su­do­vi oci­je­ni­li uvred­lji­vim pa uop­će ni­su raz­ma­tra­li nji­ho­vu či­nje­nič­nu pot­kri­jep­lje­nost. Ali, prem­da se za sa­dr­žaj spor­nog tek­s­ta mo­že re­ći da je zlo­ban, vr­lo kri­ti­čan, sa­dr­ži i pre­tje­ri­va­nja te gru­bu me­ta­fo­ru (“su­ca tre­ba pri­bi­ti na stup sra­ma”), za ESLJP spor­ni čla­nak ni­je uvred­ljiv. I zlo­čes­to in­to­ni­ra­ni ko­men­ta­ri u na­če­lu ni­su in­kom­pa­ti­bil­ni sa za­šti­tom ko­ju pru­ža čla­nak 10. Europ­ske ko­nven­ci­je, obraz­lo­žio je ESLJP. I naš Us­tav­ni sud u do­su­đe­noj od­šte­ti ni­je na­šao za­mjer­ke, ali u jed­nom no­vi­jem slu­ča­ju us­tav­ni su­ci An­drej Abra­mo­vić i Lo­vor­ka Ku­šan u iz­dvo­je­nom su miš­lje­nju nak­na­du od 70.000 ku­na do­su­đe­nu za­dar­skoj op­ćin­skoj sut­ki­nji oci­je­ni­li pre­vi­so­kom pri­go­va­ra­ju­ći su­do­vi­ma upra­vo što ni­su pro­ve­li test raz­mjer­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.