U noć­ni obi­la­zak ZOO-a POD VODSTVOM DJEDICE I NA FIL­MO­VE U KI­NO EU­RO­PA

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Na­kon što je osvo­jio ti­tu­lu naj­bo­ljeg tri go­di­ne za­re­dom, Za­greb se ovaj put ne mo­že na­tje­ca­ti za eu­rop­skog šam­pi­ona u or­ga­ni­zi­ra­nju bo­žić­nog saj­ma. No to ne zna­či, ka­žu iz za­gre­bač­ke tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, da će ovog pro­sin­ca ne­dos­ta­ja­ti za­nim­lji­vih pro­gra­ma, raz­no­li­ke po­nu­de i pra­vog zim­skog ugo­đa­ja. Cilj im je bio sma­nji­ti kon­zu­me­ri­zam re­du­ci­ra­njem štan­do­va i vra­ti­ti blag­dan­sko oz­ra­čje, pa ove go­di­ne Advent obi­lu­je kul­tur­nim i glaz­be­nim fes­ti­va­li­ma u cr­k­va­ma, kul­tur­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i otvo­re­nim pros­to­ri­ma. Kla­sič­na glaz­ba jed­na je od tri okos­ni­ce Adven­ta, a kon­cer­ti će se odr­ža­va­ti u pa­vi­ljo­nu na Zri­njev­cu, ka­te­dra­li, cr­k­vi sv. Ka­ta­ri­ne, žu­pi sv. Bla­ža, u ka­za­li­štu Ga­vel­la...

Opet kod pred­sjed­ni­ce

Os­nov­ni motiv i sim­bol ma­ni­fes­ta­ci­je pri­če su i baj­ke Iva­ne-Br­lić Ma­žu­ra­nić, pa će ci­je­li grad bi­ti ure­đen u tom sti­lu, a i Le­de­ni park na To­mis­lav­cu otvo­rit će se pro­gra­mom na te­mu baj­ki poz­na­te spi­sa­te­lji­ce. Bit će to 1. pro­sin­ca, ka­da će za­sja­ti i pr­va advent­ska svi­je­ća na Man­du­šev­cu te se upa­li­ti lam­pi­ce na Zri­njev­cu. Osim sta­rih, tra­di­ci­onal­nih lo­ka­ci­ja, po­put Adven­ta na Europ­skom tr­gu, na Je­la­čić-pla­cu ili Fu­li­ra­nja, ko­je je proš­le go­di­ne pro­gla­še­no za naj­bo­lju advent­sku lo­ka­ci­ju, ove go­di­ne no­vost su Advent u Mak­si­mi­ru, Tkal­či­če­voj uli­ci i Pro­la­zu ses­ta­ra Ba­ko­vić. Dok će biv­ši Mi­ške­cov pro­laz bi­ti ure­đen kao set sa sni­ma­nja bo­žić­nog fil­ma, u ki­nu Eu­ro­pa pri­ka­zi­vat će se blag­dan­ski fil­mo­vi za sve uz­ras­te. U “uli­ci ka­fi­ća” za­ži­vjet će sta­ra Tkal­ča, gdje će vra­ti­ti vri­je­me una­zad i pri­ka­za­ti tra­di­ci­onal­ne obr­te te oži­vje­ti duh naj­sta­ri­jih za­gre­bač­kih na­se­lja Gra­de­ca i Kap­to­la.

– Tkal­či­će­va je po­vi­jes­na obrt­nič­ka uli­ca, u ko­ju će­mo pos­ta­vi­ti mjes­ta za fo­to­gra­fi­ra­nje ko­ja će do­ča­ra­ti kak­vi su obr­ti u Za­gre­bu pos­to­ja­li još u sred­njem vi­je­ku. Po­sje­ti­te­lji će se mo­ći sta­vi­ti u ulo­gu ura­ra, bri­ja­ča, klo­bu­ča­ra, me­sa­ra, pe­ka­ra... – opi­sa­la je at­mo­sfe­ru Mar­ti­na Bi­enen­feld, di­rek­to­ri­ca TZ Za­gre­ba. U Mak­si­mi­ru je pro­gram

Lam­pi­ce će se na Zri­njev­cu upa­li­ti 1. pro­sin­ca, tad će se otvo­ri­ti i Le­de­ni park, ko­ji se po­čeo pos­tav­lja­ti, a po­nov­no će svo­ja vra­ta “otvo­ri­ti” i Fu­li­ra­nje, proš­lo­go­diš­nja naj­bo­lja advent­ska lo­ka­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.