VIRTUALNI PUT U BU­DUĆ­NOST ALEPA Je­dan dje­čak iz­no­va je iz­gra­dio svoj uni­šte­ni grad

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić //

Mo­ham­med je imao ne­pu­nih tri­na­est go­di­na ka­da su nje­gov rod­ni Alep u Si­ri­ji za­su­le bom­be. U krat­kim tre­nu­ci­ma pri­mir­ja igrao se sa svo­jim vrš­nja­ci­ma na praš­nja­vim uli­ca­ma, skup­lja­ju­ći os­tat­ke raz­bi­je­nog stak­la, ka­me­nje i kr­ho­ti­ne gra­na­ta ko­je je po­tom no­sio na krov zgra­de u ko­joj je ži­vio. Nit­ko ni­je znao što ra­di s tim os­ta­ci­ma dok se nje­gov otac, upla­šen da mu si­na ne po­go­di snaj­per­ski me­tak, ni­je po­peo na krov i shva­tio da je ma­li Mo­ham­med od kr­ho­ti­na na­pra­vio – ma­ke­tu mir­no­dop­skog Alepa. Iz­ne­na­đe­ni i ga­nu­ti ta­ta Kte­ish si­nu je od­mah pre­pus­tio svo­ju ga­ra­žu, a Mo­ham­med je u nje­zi­noj si­gur­nos­ti na­pra­vio pr­vu ve­li­ku pa­pir­na­tu ma­ke­tu uni­šte­nog gra­da, po­di­žu­ći iz­no­va sru­še­ne zgra­de, vra­ća­ju­ći ži­vo­ti­nje u zoološki vrt... Za­hva­lju­ju­ći su­sje­du no­vi­na­ru, Mo­ham­me­do­va pri­ča ubr­zo je za­vr­ši­la u re­por­ta­ži bri­tan­ske te­le­vi­zi­je Chan­nel 4.

– Ne idem ni­ka­mo. Os­tat će­mo bo­ri­ti se za svoj dom. Ako se uje­di­ni­mo, za­jed­no mo­že­mo ob­no­vi­ti ovaj grad i dr­ža­vu – go­vo­rio je ta­da za­ne­se­ni 14-go­diš­njak, no u tre­nut­ku ka­da u Ale­pu vi­še ni­je os­ta­lo ni­šta za što bi se is­pla­ti­lo bo­ri­ti, Mo­ham­med i nje­go­va obi­telj mo­ra­li su iz­bje­ći u Tur­sku. On­dje ga je su­sreo pro­du­cent Alex Pe­ar­son ko­ji je s Mo­ham­me­dom do­go­vo­rio da nje­go­vu vi­zi­ju Alepa bu­duć­nos­ti pre­tvo­re pro­jekt u vir­tu­al­ne stvar­nos­ti.

Ni­je za za­ba­vu odras­lih

– Ni­smo že­lje­li na­pra­vi­ti plat­for­mu u ko­joj bi odras­li gle­da­te­lji sa Za­pa­da mo­gli po­ni­ra­ti u dje­čje tra­ume, baš na­pro­tiv. Že­lja nam je bi­la stvo­ri­ti sigurni, virtualni svi­jet u ko­jem bi se Mo­ham­me­do­vi vrš­nja­ci mo­gli pre­pus­ti­ti ne­če­mu što os­na­žu­je i mo­ti­vi­ra – ka­že nam Alex Pe­ar­son, pri­sje­ća­ju­ći se ka­ko je vir­tu­al­na igra ko­ju je pok­lo­nio obi­te­lji Kte­ish pri upoz­na­va­nju Mo­ham­me­do­voj mla­đoj ses­tri po­mo­gla da se pr­vi put opus­ti i os­lo­bo­di rat­nih stra­ho­va.

Nji­hov “Fu­tu­re Alep­po” ubr­zo je pos­tao ve­lik hit, omo­gu­ća­va­ju­ći pu­bli­ci da s VR na­oča­la­ma pro­še­ta­ju re­kons­tru­ira­nim uli­ca­ma Alepa. Na ugled­nom fes­ti­va­lu do­ku­men­tar­nog fil­ma u Shef­fi­el­du do­bi­li su i na­gra­du za naj­bo­lji virtualni pro­jekt, a Alex i Mo­ham­med po­tom su osmis­li­li ra­di­oni­ce ko­je mla­di­ma omo­gu­ća­va­ju da vlas­ti­te ma­ke­te svo­jih gra­do­va pre­tvo­re u vir­tu­al­nu stvar­nost, što su do­ne­dav­no ra­di­li u

Mo­ham­med Kte­ish re­kons­tru­irao je Alep do naj­sit­ni­jeg de­ta­lja, a nje­go­va ma­ke­ta pre­tvo­re­na je u vir­tu­al­nu pro­jek­ci­ju ko­jom uz po­moć teh­no­lo­gi­je še­ću broj­ni Eu­rop­lja­ni, ali i dje­ca u iz­bje­glič­kim kampovima od Tur­ske do Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.