SAN­DRA: MO­JE SR­CE JE PLA­VO, VI­ŠE NE­MA ZIME!

Vecernji list - Hrvatska - - In Memoriam - Dra­žen Braj­dić, Damir Mr­vec

U gus­toj ma­gli mak­si­mir­skoj ve­li­ki tre­nu­tak za sve di­na­mov­ce poz­dra­vi­li su i ko­šar­ka­ši Ci­bo­ne ko­je da­nas oče­ku­je be­ograd­ski ogled s Par­ti­za­nom. Damir Mar­ko­ta pre­nio nam je svo­je doj­mo­ve:

– Una­toč gus­toj ma­gli od ko­je se ni­je mo­glo vi­dje­ti 60 pos­to igre, ali ni tri­bi­ne, bi­la je to utak­mi­ca po­seb­nog ugo­đa­ja ko­ji ste mo­gli osje­ti­ti već pri sa­mom do­la­sku na sta­di­on, po­se­bi­ce ka­da smo pro­la­zi­li kroz fan zo­nu. Ka­ko smo mi ci­bo­si bi­li gos­ti Di­na­ma on­da nam je Lu­ka Me­na­lo, ko­ji ni­je igrao zbog oz­lje­de, po­di­je­lio i pok­lo­ne. Tre­ba­li bi­smo i mi na ne­ki der­bi po­zva­ti di­na­mov­ce.

Ška­ro učio “za­nat” na Sje­ve­ru

Mar­ko­ta je di­na­mo­vac pos­tao još u rod­noj Šved­skoj.

– Na Di­na­mo­ve utak­mi­ce idem kad god mo­gu i to neg­dje od 2000. go­di­ne ka­da me na Mak­si­mir pr­vi put odveo Kru­no Si­mon. Ve­zao sam se uz taj klub jer je iz gra­da u ko­jem sam igrač­ki sta­sao, za ko­ji sam se ve­zao i u ko­jem se vi­dim u bu­duć­nos­ti. Po­seb­no mi je dra­go što je to­li­ko če­ka­no pre­zim­lja­va­nje u Eu­ro­pi iz­bo­ri­la mom­čad od ko­je se u po­s­ljed­njih 10 go­di­na to naj­ma­nje oče­ki­va­lo.

Bok­saš Damir Ška­ro čes­ti­tao je “ko­le­gi” Ne­na­du Bje­li­ci na pro­la­zu u dru­gi krug Europ­ske li­ge. Pi­ta­te se, za­ci­je­lo, po če­mu su oni to ko­le­ge.

– Pa ja sam s ve­te­ran­skim no­go­met­nim klu­bom Au­tok­lub Si­get-HD sed­me­ros­tru­ki pr­vak Hr­vat­ske, i to kao tre­ner – na­smi­jao se Ška­ro i do­dao:

– Ja vo­lim no­go­met vi­še od bok­sa još iz vre­me­na ka­da je no­go­met bio sa­mo sport. Da­nas je to pres­tao bi­ti sa­mo sport, to je i po­li­ti­ka i biz­nis. Kao ne­ka­daš­nji na­vi­jač Di­na­ma iz rad­nič­ke Du­bra­ve ja sam pre­sre­tan da je Di­na­mo ko­nač­no pre­zi­mio u Eu­ro­pi, a to je ne­što o če­mu su čez­nu­li svi na­vi­ja­či Di­na­ma još dok sam i ja do­la­zio na sje­ver. A na toj tri­bi­ni, i u okru­že­nju sta­di­ona, ja sam “po­lo­žio pri­jam­ni” za kas­ni­ju bok­sač­ku ka­ri­je­ru. Ša­lim se, ja sam bio na­vi­jač ko­ji se tu­kao sa­mo u sa­mo­obra­ni. Ni­sam uli­je­tao u gu­žve, dr­žao sam se zi­da.

Za­nim­lji­vo, Ivi­ca Kos­te­lić kao dje­čak ni­je od­la­zio na Mak­si­mir, a i ka­ko bi ka­da je stal­no bio neg­dje na ski­ja­škim tur­ne­ja­ma.

– Me­ne ra­du­je ka­da bi­lo ko­ji hr­vat­ski klub is­pu­ni ne­ki svoj cilj na me­đu­na­rod­noj sce­ni, a to je is­klju­či­vo ra­zi­na na ko­joj ja pra­tim hr­vat­ski no­go­met. Ja sam ste­kao do­jam da je ovo ja­ko do­bro us­kla­đe­na mom­čad igra­ča ko­ji svi do­bro igra­ju na svo­jim po­zi­ci­ja­ma i do­bro se na­do­pu­nja­va­ju.

Naj­ve­ći di­na­mo­vac me­đu ski­ja­ši­ma tre­nu­tač­no je naj­bo­lji hr­vat­ski ski­jaš Fi­lip Zub­čić (25).

– Ot­ka­ko znam za se­be kao na­vi­ja­ča Di­na­ma, ovo mi je naj­ra­dos­ni­ji tre­nu­tak, a gu­štao sam i one go­di­ne ka­da smo Ajax po­bi­je­di­li u gos­ti­ma. Na­ža­lost, utak­mi­cu ni­sam mo­gao gle­da­ti jer sam imao ra­no­ju­tar­nji tre­ning, no gle­dao sam sve os­ta­le, a na pr­voj ovo­se­zon­skoj bio sam i u Mak­si­mi­ru. Što­vi­še, ta­mo sam ka­da god mo­gu, kao pra­vi Za­grep­ča­nin.

A pur­ger Fi­lip vi­še vo­li ka­da Di­na­mo igra Europ­sku li­gu ne­go Li­gu pr­va­ka.

– Pra­vi na­vi­ja­či vi­še vo­le ka­da igra­mo biv­ši Kup Ue­fe ne­go Li­gu pr­va­ka jer se tu faj­ta­mo, a ta­mo ni­smo kon­ku­rent­ni.

Tin Sr­bić, biv­ši svjet­ski pr­vak u vjež­bi na pre­či, re­kao je:

– Utak­mi­cu pro­tiv Spar­ta­ka gle­dao sam u kvar­tov­skom ka­fi­ću, u druš­tvu dva pri­ja­te­lja. Sa­ti­ma pri­je utak­mi­ce osje­ća­la se do­bra at­mo­sfe­ra, sa­mo je ma­gla sve pok­va­ri­la – is­tak­nuo je Sr­bić.

Je­dva če­kam no­ka­ut-fa­zu

Ho­će­te li ići na sta­di­on pro­tiv An­der­lec­h­ta?

– Vje­ro­jat­no, ako bu­dem u Za­gre­bu. No si­gur­no idem na pr­vu do­ma­ću utak­mi­cu u no­ka­ut-fa­zi. Je­dva če­kam. Bit će pun sta­di­on, a ma­gle valj­da ne­će bi­ti – is­tak­nuo je Tin Sr­bić.

Ima­te li ne­ke fa­vo­ri­te me­đu igra­či­ma?

– Naj­vi­še mi se do­pa­da Haj­ro­vić. Ka­da je do­šao u Di­na­mo, ni­sam imao ne­kak­vo po­seb­no miš­lje­nje o nje­mu, ali igra fe­no­me­nal­no. Svi­đa mi se ka­ko igra i Ade­mi. On je pra­vi vo­đa ove mom­ča­di na trav­nja­ku. Ka­pe­tan za pri­mjer – za­klju­čio je Sr­bić.

San­dra Per­ko­vić, eu­rop­ska, svjet­ska i olim­pij­ska pr­va­ki­nja u ba­ca­nju di­ska, ve­li­ka je di­na­mov­ka.

– Mo­je sr­ce je pla­vo i vi­še mu ne­će bi­ti zi­ma jer sa­da če­ka pro­lje­će. Pre­sret­na sam, pre­po­nos­na. Znam da je ovo za­jed­nič­ki re­zul­tat tre­ne­ra, igra­ča i upra­ve klu­ba. Bi­lo je pre­kras­no na sta­di­onu, bi­lo je pre­kras­no bi­ti dio ove li­je­pe pri­če – is­tak­nu­la je San­dra. A na utak­mi­ci su uži­va­la i bra­ća Va­lent i Mar­tin Sin­ko­vić. Pred­met jav­nog natječaja je za­kup pos­lov­nog pros­to­ra u vlas­niš­tvu tr­go­vač­kog druš­tva Žu­pa­nij­ske ces­te Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je d.o.o., Do­nja Ze­li­na, Go­ri­či­ca, Za­gre­bač­ka ces­ta 44/a (u dalj­njem tek­s­tu: Druš­tvo) ko­ji se na­la­zi u stam­be­noj zgra­di na adre­si: Ren­di­će­va 32, Za­greb, upi­san u zem­ljiš­nim knji­ga­ma kod Op­ćin­skog gra­đan­skog su­da u Za­gre­bu, zem­ljiš­nok­njiž­ni odjel Za­greb, kao k.č.br. 1855/39, k.o. Grad Za­greb, zk.ul. 23814, suv­las­nič­ki udio 8.86/100 etaž­no vlas­niš­tvo red­ni broj 31, a sas­to­ji se od pos­lov­nog pros­to­ra - kan­ce­la­ri­ja, ko­ris­ne po­vr­ši­ne 213,98 m2 u vi­so­kom pri­zem­lju, a ko­ji se u na­ra­vi sas­to­ji od 13 kan­ce­la­rij­skih so­ba, čaj­ne ku­hi­nje, 2 WC-a, ula­za i hod­ni­ka. Pos­lov­ni pros­tor da­je se u za­kup na vri­je­me od 7 go­di­na. Cje­lo­vi­ti tekst jav­nog natječaja za da­va­nje u za­kup na­ve­de­nog pos­lov­nog pros­to­ra i obra­zac za pod­no­še­nje po­nu­da na­la­ze se na web stra­ni­ci Druš­tva: www.zczz.hr ROK ZA POD­NO­ŠE­NJE PO­NU­DA: 10.12.2018. go­di­ne do 10,00 sa­ti Žu­pa­nij­ske ces­te Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je d.o.o.

Dio ko­šar­ka­ške mom­ča­di Ci­bo­na na tri­bi­ni mak­si­mir­skog sta­di­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.