Pro­tu­kan­di­dat Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić? Dvi­je su mo­guć­nos­ti: Zo­ran Milanović i Dalija Orešković

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Tomislav Ka­ra­mar­ko iz­bo­ri ne mo­gu do­bi­ti. Ali ne mis­lim da si Plen­ko­vić i taj umje­re­ni dio HDZ-a, što god mis­lio o Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, a to ni­je bog­z­na što, mo­že do­zvo­li­ti da je jav­no ne po­dr­že. Kao pr­vo, ne­ma­ju dru­gog kan­di­da­ta, a da se i po­ja­vi, doš­lo bi do ras­cje­pa i gu­bit­ka iz­bo­ra. A ako ona iz­gu­bi, to nit­ko ne­će per­ci­pi­ra­ti kao plus Plen­ko­vi­ću ili HDZ-u, ne­go kao mi­nus bez ob­zi­ra na sve su­ko­be i bez ob­zi­ra na to što ona Plen­ko­vi­ću ide na živ­ce mo­žda vi­še ne­go bi­lo ko­me dru­go­me.

Opor­ba je u još go­roj si­tu­aci­ji, ne­ma jas­nog kan­di­da­ta?

U ovom tre­nut­ku dvi­je su se mo­guć­nos­ti po­ja­vi­le – Zo­ran Milanović i Dalija Orešković.

Tko ima vi­še šan­si od njih dvo­je?

Ne­mam poj­ma. Mis­lim da bi i jed­nu i dru­gu va­ri­jan­tu, ako bi se u nju iš­lo, tre­ba­lo po­če­ti gra­di­ti, po­ku­ša­ti oku­pi­ti sve u opor­bi da stanu iza te kan­di­da­tu­re. Pre­go­vo­ri o to­me mo­ra­ju po­če­ti čim pri­je, a on­da se u pr­vom ili dru­gom mje­se­cu idu­će go­di­ne i fi­na­li­zi­ra­ti i po­če­ti ra­di­ti na to­me. Ide­alan kan­di­dat onaj je ko­ji bi mo­gao po­bi­je­di­ti, a onaj ko­ji bi mo­gao po­bi­je­di­ti onaj je ko­ji bi iza se­be mo­gao sku­pi­ti po­dr­šku sve­ga što ni­je HDZ i što ni­je ek­s­trem­na des­ni­ca. Mi ima­mo tu po­te­ško­ću da je SDP, još uvi­jek naj­ve­ća opo­zi­cij­ska stran­ka oko ko­je se okup­lja­nje tre­ba do­ga­đa­ti, u toj ne­koj kri­zi, tran­zi­ci­ji.

Mo­že li SDP po­dr­ža­ti Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ko­jeg po­la stran­ke obo­ža­va, a po­la kri­vi za sve?

To ne bi smje­lo bi­ti pi­ta­nje lju­ba­vi i mrž­nje. Ne bi tre­ba­lo bi­ti pi­ta­nje vo­liš li Mi­la­no­vi­ća ili ne vo­liš, ne­go ima li on, sa svim svo­jim po­gre­ška­ma i ne­dos­ta­ci­ma, ali i pred­nos­ti­ma i plu­se­vi­ma, šan­se po­bi­je­di­ti. Ako ima, a to se da is­pi­ta­ti, do­bro. Ako ne­ma, mo­že bi­ti i od su­hog zla­ta, to ne­ma smis­la. Jed­nom mo­ra­mo sta­vi­ti na stra­nu sve ta­šti­ne i mo­mač­ko nad­me­ta­nje. Da, važ­no je su­dje­lo­va­ti, ali u ovoj si­tu­aci­ji još je važ­ni­je po­bi­je­di­ti. To bi tre­bao bi­ti kri­te­rij i on jed­na­ko vri­je­di i za Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i za Da­li­ju Orešković. Evo, ona mi se či­ni kao izu­ze­tak od onog mon­ti­paj­to­nov­skog za­ko­na. Do­bro je da je tak­va oso­ba uš­la u po­li­ti­ku. Sa­da pro­la­zi kroz va­tre­no kr­šte­nje, ali da ne va­lja, ne bi se nit­ko za njom ni os­vr­nuo.

Na­kon od­la­ska stran­ke Pa­met­no, u Am­s­ter­dam­sku ko­ali­ci­ju ula­zi HSS. Jes­te li za­do­volj­ni no­vom kom­bi­na­ci­jom?

Či­ni mi se da to dos­ta do­bro ide. Kre­šo Be­ljak na ne­ki je na­čin HSS vra­tio iz­vor­nim vri­jed­nos­ti­ma ili sta­vo­vi­ma HSS-a. Na­rav­no, ne u svim stva­ri­ma, ali u za­go­va­ra­nju se­ku­lar­ne dr­ža­ve s ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je od­go­va­ra­ju građanima vr­lo je ja­san. Tu je uči­nio dos­ta i tu se pri­bli­žio po­zi­ci­ji ko­ju zas­tu­pa­ju i GLAS I IDS. Či­ni mi se da lju­di u ovom vre­me­nu sva­đa, ka­da nit­ko ni s kim ne mo­že, poz­drav­lja­ju tu či­nje­ni­cu da se stran­ke okup­lja­ju u ne­ku ko­ali­ci­ju zdra­vog ra­zu­ma.

Još je­dan čo­vjek „okup­lja“u Sa­bo­ru, Mi­lan Ban­dić. Je li to po­sao za DORH?

Oči­to je iz­mak­lo kon­tro­li, ali sva­ki od tih lju­di zak­let će se da ni­je do­bio ni­šta, kao što je oči­to da je svat­ko od tih lju­di oti­šao ta­mo da si osi­gu­ra ne­što za se­be osob­no. To ni­je okup­lja­nje, to ima ne­ko dru­go ime. I ta či­nje­ni­ca da na iz­bo­ri­ma do­bi­je­te jed­nog zas­tup­ni­ka, a za dvi­je go­di­ne u Klu­bu ih ima­te 11 go­vo­ri ne­što o po­li­tič­koj kul­tu­ri Gra­da Za­gre­ba. Ne­ma ve­ze ka­ko su lju­di gla­sa­li na iz­bo­ri­ma, sve bum ih ku­pil! Ta­ko se stva­ri u Za­gre­bu do­go­va­ra­ju go­di­na­ma, sa­da se to sa­mo pro­ši­ri­lo.

Ko­ji su Ban­di­će­vi mo­ti­vi – sud­ski pro­ce­si, tra­že­nje us­tu­pa­ka, ula­zak u Vla­du, Skup­šti­na?

Sva­šta se za Ban­di­ća mo­že re­ći, ali glup ni­je. To ne ra­di da bi ula­zio u Vla­du, što bi bi­lo zbi­lja glu­po i kon­tra­pro­duk­tiv­no za nje­ga. Zna da HDZ te lju­de mo­že po­ku­pi­ti is­ti čas bu­de li on pre­vi­še zah­ti­je­vao. Je­dan od raz­lo­ga za­što to ra­di jest da po­ka­že da mo­že. Pamtim iz pr­ve ru­ke si­tu­aci­je iz 2000. go­di­ne ka­da je HNS u Za­gre­bu do­bio 19,5 pos­to i ka­da je, ne­re­al­no za mo­ju ta­daš­nju stran­ku, u Skup­šti­nu uš­lo 12 zas­tup­ni­ka, pot­pu­no ne­pro­vje­re­nih. U ne­ko­li­ko mje­se­ci po­la ih je pre­bje­glo. To je jed­nos­tav­no ne­što što je Ban­dić ko­ris­tio go­di­na­ma, upra­vo za­to da po­ka­že da mo­že i da na ne­ki na­čin obes­hra­bri sva­kog tko se po­ku­ša­va tu uklju­či­ti kao ne­ka re­al­na al­ter­na­ti­va po­ru­ču­ju­ći ti da mo­žeš do­bi­ti ko­li­ko ho­ćeš, ali da će on sve to po­ku­pi­ti dok je na toj važ­noj i utje­caj­noj po­zi­ci­ji.

Ho­će li mu šte­ti­ti što je ugos­tio biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Ja­go­di­ne Mar­ko­vi­ća Pal­mu?

Da je to net­ko dru­gi na­pra­vio, opet bi sje­di­li na plin­skim bo­ca­ma u Sav­skoj. Ban­dić je u to­me vješt, go­di­na­ma je gra­dio svo­ju mre­žu i ne­će mu to pu­no na­šte­ti­ti.

Bli­ži se ob­ljet­ni­ca pa­da Vukovara. Mo­gu li se dvi­je ko­lo­ne do­go­di­ti Plen­ko­vi­ću što ste vi do­ži­vje­li kao mi­nis­tri­ca?

Ni­kad si ne­ću opros­ti­ti što ni­sam pro­bi­la to, pre­ko­ra­či­la blo­ka­du, pa ma­kar i sa­ma ho­da­la. Čo­vjek, ako je u pra­vu, mo­ra se su­prot­sta­vi­ti, pa ma­kar i sam.

Za­što nis­te?

Ja sam kre­nu­la, ali net­ko me za­us­ta­vio. Proš­lo mi je kroz gla­vu: zar ću opet ja bi­ti ne­ka bi­je­la vra­na ili cr­na ov­ca. Ali po­gri­je­ši­la sam, tre­ba­la sam. Tre­ba bi­ti i bi­je­la vra­na i cr­na ov­ca, ali su me u tom tre­nut­ku zbu­ni­li. To si ni­kad ne­ću opros­ti­ti. Tre­ba­lo je ići pro­tiv tak­ve po­li­ti­za­ci­je, po­li­tič­ke ma­ni­pu­la­ci­je i eks­plo­ata­ci­je tog mjes­ta i gra­da, pa ma­kar i sam. Mis­lim da se Plen­ko­vi­ću to ne­će do­go­di­ti. Ipak je to ta­da, u ve­li­koj mje­ri, or­ga­ni­zi­rao di­rek­t­no HDZ. U ovom tre­nut­ku ve­ći­na će HDZ-a pa­zi­ti da se to ne do­go­di­ti i dr­ža­ti pod kon­tro­lom sve te gru­pa­ci­je.

Šef SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac ima že­lju pri­sus­tvo­va­ti u ko­lo­ni.

Ne vi­dim ni­šta spor­no u to­me da Pu­po­vac bu­de u ko­lo­ni, ako to že­li. To je uvi­jek tre­ba­lo bi­ti mjes­to i pri­li­ka za obje­di­nja­va­nje sve­ga što Hr­vat­ska jest, a ne za di­je­lje­nje. Na­ža­lost, po­li­tič­ka eks­plo­ata­ci­ja Vukovara otiš­la je u ek­s­tre­me, sve do dvi­je is­pro­vo­ci­ra­ne ko­lo­ne. Ima­mo sre­ću što je Mi­lo­rad Pu­po­vac, je­dan od naj­k­va­li­tet­ni­jih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra, li­der Sr­ba u Hr­vat­skoj. On mo­ra pred­stav­lja­ti sve Sr­be u Hr­vat­skoj – so­ci­jal­de­mo­kra­te, li­be­ra­le, kon­zer­va­tiv­ce, des­ni­cu... In­te­re­si tih lju­di čes­to su vr­lo prak­tič­ne pri­ro­de, čes­to dra­ma­tič­ne. To je je­dan vr­lo kom­pli­ci­ran po­sao ho­da­nja po dos­ta tan­kom ru­bu.

Kao što Želj­ko Kom­šić mo­ra pred­stav­lja­ti sve Hr­va­te u BiH iako je iz­a­bran uglav­nom gla­so­vi­ma Boš­nja­ka?

Kom­šić je iz­a­bran po is­tom mo­de­lu po ko­jem je zad­nji put iz­a­bran Dra­gan Čo­vić. Bi­tan raz­log zbog ko­jeg je Kom­šić iz­a­bran upra­vo je Čo­vić jer su lju­di gla­sa­li pro­tiv Čo­vi­ća, a mno­gi Hr­va­ti ni­su ni iz­iš­li na bi­ra­li­šta. Hr­vat­ska po­li­ti­ka tu se vr­lo po­greš­no pos­ta­vi­la, to je či­nje­ni­ca. Mo­že vam bi­ti kri­vo ili pra­vo da je Kom­šić iz­a­bran. Či­nje­ni­ca je da je on iz­a­bran, i to po pra­vi­li­ma na ko­ja su svi ko­ji su se kan­di­di­ra­li pris­ta­li. Oči­ti je in­te­res BiH, Hr­va­ta u BiH i Hr­vat­ske da on taj svoj po­sao ra­di naj­bo­lje što mo­že i za in­te­re­se BiH i Hr­va­ta u BiH.

Što je ra­dio u Za­gre­bu?

Ne znam, ali bi­lo bi u in­te­re­su Hr­vat­ske da se prestane cir­ku­si­ra­ti i poč­ne nor­mal­no raz­go­va­ra­ti s lju­di­ma ko­ji su iz­a­bra­ni, uklju­ču­ju­ći i Želj­ka Kom­ši­ća, ko­ji će če­ti­ri go­di­ne ra­di­ti taj po­sao. Naš je in­te­res sta­bil­na BiH ko­ja funk­ci­oni­ra, gos­po­dar­ski pros­pe­ri­ra. Ti si­ro­ti Hr­va­ti u BiH to­li­ko su pu­ta is­ko­ri­šte­ni za po­li­tič­ko pre­pu­ca­va­nje ko­je ne­ma ve­ze s nji­ho­vim in­te­re­si­ma, ne­go s de­se­tim stva­ri­ma unu­tar HDZ-a Hr­vat­ske. Nji­ho­vi ne­ka­daš­nji vo­đe već su odav­no pre­bje­gli u EU, od­nos­no Hr­vat­sku. Hr­va­ti­ma u BiH ne mo­že bi­ti bo­lje ako ci­je­loj BiH ni­je bo­lje. I za­to im je u in­te­re­su da ta BiH što pri­je uđe u EU i što br­že na­pre­du­je na tom pu­tu. Sva­kim da­nom ko­jim se to za­us­tav­lja to pos­ta­je te­že jer pos­to­je po­li­tič­ki in­te­re­si ko­ji vr­lo sus­tav­no ra­de pro­tiv to­ga i mi bi­smo se tu tre­ba­li ne sa­mo an­ga­ži­ra­ti ne­go uoz­bi­lji­ti i shva­ti­ti da pos­to­ji i ši­ri kon­tekst od unu­traš­njih od­no­sa u HDZ-u. Pos­to­ji i re­gi­onal­ni, a bo­me i glo­bal­ni kon­tekst ko­ji je tu pri­su­tan i na dje­lu. Dok se oni pre­pu­ca­va­ju unu­tar HDZ-a, na­ma kao zem­lji ra­di se o gla­vi, a o to­me nit­ko ne vo­di ra­ču­na.

To što Ban­dić ra­di u Sa­bo­ru, to ni­je okup­lja­nje, to ima ne­ko dru­go ime. Oči­to je iz­mak­lo kon­tro­li, ali svat­ko od tih lju­di zak­let će se da ni­je do­bio ni­šta

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Lju­di u ovom vre­me­nu sva­đa poz­drav­lja­ju či­nje­ni­cu da se stran­ke okup­lja­ju u ko­ali­ci­ju zdra­vog ra­zu­ma, ka­že V. Pu­sić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.