7. stu­de­no­ga Ne uda­ra des­ni­ca na vlast, ne­go vlast na dr­ža­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

se te kr­vo­loč­ne bor­be ko­je pu­ne ve­li­ke dvo­ra­ne i sta­di­one i bor­ci­ma i or­ga­ni­za­to­ri­ma do­no­se mi­li­ju­ne. Na­rav­no, bi­lo bi uza­lud­no zah­ti­je­va­ti da se tak­vi spor­to­vi za­bra­ne, ali je ljud­ski upo­zo­ra­va­ti na nji­ho­vu ne­ljud­skost. Is­to­dob­no s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem na­pa­la je pred­sjed­ni­cu Ko­lin­du mi­nis­tri­ca Bu­rić, jer je odus­ta­la od su­dje­lo­va­nja na kon­fe­ren­ci­ji u Mar­ra­kec­hu o spo­ra­zu­mu o mi­gra­ci­ja­ma, prem­da ga je pri­je po­du­pi­ra­la. Te tvr­di da on ne obve­zu­je zem­lje da pri­hva­ća­ju mi­gran­te, da se od­no­si sa­mo na le­gal­ne mi­gran­te i da ne­će iz­a­zva­ti ve­li­ke mi­gra­ci­je. Pred­sjed­ni­ca joj je žes­to­ko od­go­vo­ri­la, jer nje­zi­no mi­nis­tar­stvo, ko­je je bi­lo “no­si­telj svih za­da­ća i ko­or­di­na­tor pre­go­vo­ra” o tom spo­ra­zu­mu, o nje­mu ni­je oba­vi­jes­ti­lo jav­nost. Ali za­što se spo­ra­zum, zbog ko­jeg se do­ga­đa “udar des­ni­ce” na vlast, uop­će na­me­će? Jer, dr­ža­ve su prav­no ure­đe­ne i ne tre­ba­ju im za­ko­ni nad za­ko­ni­ma. A od pot­pis­ni­ca se zah­ti­je­va da se osi­gu­ra in­fras­truk­tu­ra za pri­hvat ve­ćeg bro­ja mi­gra­na­ta, obra­zo­va­nje dje­ce, ista rad­na pra­va kak­va ima­ju do­ma­ći rad­ni­ci, zdrav­s­tve­na za­šti­ta, spo­mi­nje se i mo­guć­nost da ile­gal­ne mi­gra­ci­je pos­ta­nu le­gal­ne, na­se­lja­va­nje zbog kli­mat­skih pro­mje­na i si­ro­maš­tva, pa čak i kaz­ne­ni pro­gon zbog nes­noš­lji­vos­ti pre­ma mi­gra­ci­ji i zbog go­vo­ra mrž­nje. I dok SAD, Ma­đar­ska, Aus­tra­li­ja, Aus­tri­ja, Če­ška, Polj­ska... od­ba­cu­ju spo­ra­zum, Plen­ko­vić i druš­tvo pa­da­ju u no­vi za­gr­ljaj europ­skim i svjet­skim gaz­da­ma, a pred­sjed­ni­ca – bi ne bi. Ni­je ri­ječ o uda­ru des­ni­ce na vlast, ne­go o uda­ru vlas­ti na dr­ža­vu. Ne­vje­ro­ja­tan je ne­s­klad iz­me­đu te nes­noš­lji­vos­ti i mrž­nje pre­ma ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku i pot­po­re ko­ju mu je i na ovim iz­bo­ri­ma dao ame­rič­ki na­rod. Po­ka­za­lo se da su gos­po­dar­stvo ko­je cva­te i obra­na ame­rič­kih na­ci­onal­nih in­te­re­sa mno­go ja­či od ocr­nji­va­nja Trum­pa, ne­za­pam­će­nog u po­vi­jes­ti od­no­sa jav­nos­ti pre­ma ne­kom dr­žav­ni­ku u Ame­ri­ci i svi­je­tu. Ne­dav­no je je­dan li­je­vi hr­vat­ski por­tal obja­vio tekst u ko­jem se mi­mo svih no­vi­nar­skih pra­vi­la i mo­ra­la Trump op­tu­žu­je već u nas­lo­vu – “Trum­po­va op­se­si­ja So­ro­sem se nas­tav­lja; sad tvr­di da fi­nan­ci­ra mi­grant­ske ka­ra­va­ne ko­je sti­žu iz Sred­nje Ame­ri­ke”. Ni­je Trump ni pr­vi ni je­di­ni ko­ji je za tak­ve i slič­ne ne­po­dop­šti­ne upro pr­stom u me­đu­na­rod­nog smut­ljiv­ca So­ro­sa, ali on mo­ra bi­ti kriv. To lje­vi­čar­sko “mo­ra” od Fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je do da­nas po­ko­si­lo je to­li­ke lju­de i po­sve iz­vr­nu­lo mo­ral­ne kri­te­ri­je.

Kar­lo­vač­ki žu­pan Damir Je­lić obja­vio je i ne­ko­li­ko vjer­skih knji­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.