Ne­dje­lja 4. stu­de­no­ga Ta­li­ja­ni se bez po­s­lje­di­ca mo­gu ‘dru­ži­ti s proš­loš­ću’

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

U Tr­stu je na sto­tu ob­ljet­ni­cu ta­li­jan­ske po­bje­de u Pr­vom svjet­skom ra­tu mar­ši­ra­lo ne­ko­li­ko ti­su­ća neo­fa­šis­ta – aktivista, mi­li­ta­na­ta i sim­pa­ti­ze­ra stran­ke Ca­saPo­und, obo­ža­va­te­lja Mu­sso­li­ni­ja, D’An­nun­zi­ja i ame­rič­kog pro­fa­šis­tič­kog pjes­ni­ka Po­un­da, po ko­je­mu su na­zva­li svoj po­kret. Doš­li su iz ci­je­le Ita­li­je, a na če­lu ko­lo­ne no­si­li su D’An­nun­zi­je­vu zas­ta­vu Ri­je­ke s jed­no­gla­vim or­lom, zas­ta­vu Dal­ma­ci­je s tri ve­ne­ci­jan­ska la­va i zas­ta­vu Is­tre. Ni­je zbog to­ga pri­mi­je­će­no ne­ko oso­bi­to uz­bu­đe­nje ni u Ri­mu ni u Bruxel­le­su. Ta­li­ja­ni su ve­lik na­rod, bro­jem 15 pu­ta ve­ći od nas i u EU ne­us­po­re­di­vo zna­čaj­ni­ji i utje­caj­ni­ji pa se bez po­s­lje­di­ca mo­gu kad­što dru­ži­ti sa svo­jom zlo­či­nač­kom proš­loš­ću u ko­joj su Hr­va­ti­ma na­ni­je­li ne­za­pam­će­na zla te ih se ne bi ska­nji­va­li uči­ni­ti ni u bu­duć­nos­ti. Ne­dav­no se u Europ­skom par­la­men­tu ra­prav­lja­lo o ras­tu “des­nog ek­s­tre­miz­ma” i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.