Po­ne­dje­ljak 5. stu­de­no­ga Pal­mi i Ban­di­ću ne­vo­lje na­ro­da ne os­tav­lja­ju trag

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ne­ko­li­ko sam pu­ta pi­sao o nji­ha­lu Ban­di­će­vih po­li­tič­kih lju­ba­vi ko­je se kla­ti od des­ni­ce, ul­tra­des­ni­ce pa i us­taš­tva do ul­tra­lje­vi­ce, lje­vi­ce pa i čet­niš­tva. Još ne pres­ta­ju re­ak­ci­je na nje­gov su­sret u Za­gre­bu s neg­daš­njim su­rad­ni­kom poz­na­tog rat­nog zlo­čin­ca i kri­mi­nal­ca Želj­ka Raž­nja­to­vi­ća Ar­ka­na (s ko­jim je i os­no­vao stran­ku), pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Ja­go­di­ne u Sr­bi­ji, Dra­ga­nom Mar­ko­vi­ćem Pal­mom. Me­di­ji pod­sje­ća­ju da su Pal­ma i Ban­dić vr­lo slič­ni po po­pu­liz­mu, po po­ma­ga­nju si­ro­ti­nji, po ucje­nji­vač­kom ko­ali­ra­nju s vlas­ti­ma sa dva-tri zas­tup­ni­ka, po po­di­za­nju spo­me­ni­ka svo­joj ve­li­či­ni (Ban­dić – grad­nja fon­ta­na, Pal­ma – grad­nja zo­olo­škog vr­ta) itd. Ot­kud taj ne­dos­ta­tak ob­zi­ra pre­ma svo­jem na­ro­du ko­ji bi Pal­gle­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.