Dom ko­ji spa­ja eg­zo­tič­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja i re­tro umjet­nič­ka dje­la

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Me­li­ta.red­zic-sa­vi­cic@ve­cer­nji.net

Spa­va­će so­be ure­đe­ne su mi­ni­ma­lis­tič­ki, a dah odu­zi­ma pre­kras­no ruč­no rez­ba­re­no dr­ve­no uz­glav­lje na brač­nom kre­ve­tu ko­je su vlas­ni­ci do­pre­mi­li iz In­di­je Me­li­ta Re­džić Sa­vi­čić Sve­ga tri­de­se­tak mi­nu­ta od stro­gog cen­tra gra­da, pot­pu­no iz­o­li­ra­na od ces­te ko­jom se moć­ni auto­mo­bi­li vlas­ni­ka do­mo­va smje­šte­nih na bre­žulj­ci­ma u za­gre­bač­koj re­zi­den­ci­jal­noj če­t­vr­ti us­pi­nju do svo­jih adre­sa, na­la­zi se ur­ba­na vi­la sa sa­mo tri sta­na od ko­jih onaj naj­ljep­ši, oprem­ljen pre­kras­nim vr­tom ko­ji se uz­di­že na tri ra­zi­ne, pri­pa­da vlas­ni­ci­ma in­te­ri­je­ra ko­ji vam pred­stav­lja­mo.

Od­li­čan na­mje­štaj

Stan ve­li­či­ne 120 če­tvor­nih me­ta­ra pros­tor­no je or­ga­ni­zi­ran ta­ko da s ve­li­ke te­ra­se uži­va­ju u po­gle­du na za­la­zak Sun­ca i ze­le­ni­lo šume ko­ja okru­žu­je zgra­du i pru­ža vlas­ni­ci­ma mir i in­ti­mu. A in­ti­man ugo­đaj, una­toč ve­li­kom pros­to­ru, pr­vo je što će sva­kog gos­ta odu­še­vi­ti kad za­ko­ra­či u obi­telj­sko gni­jez­do či­ji su vlas­ni­ci umjet­ni­ci i svo­ju lju­bav pre­ma umjet­nos­ti ut­ka­li su u sva­ki ku­tak svo­jeg do­ma. Umjet­nič­ke sli­ke ko­je kra­se ve­li­ke zid­ne po­vr­ši­ne, glaz­be­ni ins­tru­men­ti iz­lo­že­ni po­put eks­po­na­ta, rus­ti­kal­ni de­ta­lji iz raz­li­či­tih di­je­lo­va svi­je­ta, ku­tak ure­đen kao sli­kar­ski ate­li­jer... sa­mo su ne­ki od de­ta­lja ko­ji ovom stanu pru­ža­ju ugo­đaj ko­ji ne mo­že­te “umjet­no” pos­ti­ći. Ov­dje se ži­vi od umjet­nos­ti i za umjet­nost. Pu­nih se­dam go­di­na vlas­ni­ci sta­na zbog pri­ro­de pos­la pro­ve­li su na Bli­skom is­to­ku, u ča­rob­nom Oma­nu, odak­le su sa so­bom do­ni­je­li ži­vo­pis­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja ko­ji se iz­vr­s­no uk­la­pa­ju u in­te­ri­jer. Ta­ko je u dnev­nom bo­rav­ku, u ko­jem bi sre­diš­nje mjes­to tre­ba­la za­uzi­ma­ti ve­li­ka kut­na so­fa, do­mi­nant­nu ulo­gu pre­uzeo pre­kra­san ori­jen­tal­ni sag. Na ve­li­ki dnev­ni bo­ra­vak nas­tav­lja se su­vre­me­no oprem­lje­na ku­hi­nja s re­tro­de­ta­lji­ma, po­put hlad­nja­ka i dr­ve­nog la­di­ča­ra, iz ko­je put vo­di na ve­li­ki os­ta­klje­ni dio te­ra­se u ko­jem je smje­šten bla­go­va­onič­ki stol i ma­nja ori­jen­tal­na so­fa s dr­ve­nim ok­vi­rom i jas­tu­ci­ma u jar­kim bo­ja­ma. Spa­va­će so­be ure­đe­ne su mi­ni­ma­lis­tič­ki, a dah odu­zi­ma pre­kras­no ruč­no rez­ba­re­no dr­ve­no uz­glav­lje na brač­nom kre­ve­tu ko­je su vlas­ni­ci do­pre­mi­li čak iz In­di­je i zbog ko­jeg je do­ma­ći maj­stor iz­ra­du kre­ve­ta u pot­pu­nos­ti mo­rao pri­la­go­di­ti upra­vo uz­glav­lju. U dje­čjim so­ba­ma do­mi­ni­ra­ju ve­li­ki kre­ve­ti na kat, onaj u bo­ji svi­je­tlog dr­ve­ta kod naj­mla­đih i pre­kra­san kre­vet cr­nog ok­vi­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.