Cje­lo­kup­ni asor­ti­man za spa­va­nje sni­žen do - 59 pos­to!

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

S do­la­skom hlad­ni­jih da­na, sve vi­še vre­me­na pro­vo­di­mo u to­pli­ni svog do­ma, a Les­ni­na XXXL zna ka­ko bo­ra­vak u svo­joj oazi mi­ra uči­ni­ti još ljep­šim i udob­ni­jim. Ta­ko je u svom no­vom ka­ta­lo­gu pred­sta­vi­la ši­ro­ku pa­le­tu pro­izvo­da ko­ji će tre­nut­ke opu­šta­nja u in­ti­mi do­ma uči­ni­ti još po­seb­ni­jim i to po upra­vo tak­vim ci­je­na­ma sni­že­nim od 20, pa sve do 59 pos­to! Pro­na­ći će­te baš sve što vam je po­treb­no da kre­ira­te naj­u­dob­ni­ji dom; od me­kih de­ka, krz­ne­nih de­ta­lja, luk­suz­nih bro­kat­nih pos­te­lji­na svi­le­nog do­di­ra, plah­ti, de­ko­ra­tiv­nih jas­tu­ka...Po­seb­ne ci­je­ne iz ka­ta­lo­ga “Za do­bar san i udo­ban dom” vri­je­de za sve vr­ste pla­ća­nja do 30.stu­de­nog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.