Ne­ke od 65 kons­ta­ta­ci­ja ko­ji­ma Mur­gia mje­ri sklo­nost fa­šiz­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

1. Dr­ža­va bez gra­ni­ca ni­je dr­ža­va 2. Iz­bje­gli­ca­ma bi bi­lo bo­lje po­mo­ći u nji­ho­vim zem­lja­ma 3. Lje­vi­ca i des­ni­ca pos­ta­le su ista stvar 4. To ni­su iz­bje­gli­ce, već eko­nom­ski mi­gran­ti 5. Ako me dr­ža­va ne šti­ti, mo­ram se sam za­šti­ti­ti 6. Svi su no­vi­na­ri slu­ge vlas­ti 7. Ipak pos­to­ji pri­rod­na obi­telj 8. Ci­vi­li­zi­ra­na dr­ža­va ne da­je pra­vo gla­sa oni­ma ko­ji su do ju­čer bi­li na sta­bli­ma 9. Kra­du nam po­sao 10. Fe­mi­ni­zam je že­ne na­učio da mr­ze mu­škar­ce 11. Ta­li­ja­ni na pr­vo­me mjes­tu 12. Gay lo­bi pre­tje­ru­je u zah­tje­vi­ma 13. Imi­gran­ti­ma ne­dos­ta­je kul­tu­ra ra­da 14. La­ko je go­vo­ri­ti kad ti je straž­nji­ca na to­plo­me i imaš stan u sre­di­štu gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.