KAD SU ŽE­NE ŠE­FO­VI BDP mo­že ras­ti i do 12 pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

– Ako su že­ne us­pješ­ne, i nji­ho­ve su dr­ža­ve us­pješ­ne – ka­za­la je na po­čet­ku ju­če­raš­nje kon­fe­ren­ci­je “Pra­vo i biz­nis: po­zi­tiv­ni učin­ci usva­ja­nja no­ve europske re­gu­la­ti­ve ko­ja os­na­žu­je biz­nis i že­ne” za­mje­ni­ca ame­rič­kog ve­le­pos­la­ni­ka Vic­to­ria Taylor. Do­da­la je ka­ko su za­go­va­ra­nje i lo­bi­ra­nje važ­ni ala­ti ko­ji­ma se utje­če na po­li­ti­ke svo­jih vla­da te da je za­go­va­ra­nje na­čin da se že­ne ču­je i na vi­šim ra­zi­na­ma jer, kao i mu­škar­ci, ta­ko i že­ne mo­ra­ju ra­zvi­ja­ti svo­je spo­sob­nos­ti li­der­stva.

Po­ni­ža­va­ju­ći sta­tus že­na

Po­tom je na kon­fe­ren­ci­ji, koju su u Kap­tol Bo­utique Ci­ne­ma or­ga­ni­zi­ra­le Hr­vat­ska udru­ga že­na u prav­noj pro­fe­si­ji i Hr­vat­sko druš­tvo lo­bis­ta, upi­ta­na ka­ko joj je, kao že­ni, bi­ti na po­zi­ci­ji dr­žav­ne taj­ni­ce u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, Na­ta­ša Mi­kuš Žig­man di­plo­mat­ski od­go­vo­ri­la – za­nim­lji­vo.

– U Hr­vat­skoj je 26% vlas­ni­ca po­du­ze­ća i 33% vlas­ni­ca obr­ta, a u EU 31% že­na ve­ćin­ske su vlas­ni­ce po­du­ze­ća i obr­ta. Mu­škar­ci u pos­lov­ne pot­hva­te ula­ze zbog pri­li­ke, a že­ne iz nu­žde. U nas je tek 15% že­na u upra­va­ma tvrt­ki te 20% u nad­zor­nim od­bo­ri­ma. I za­to že­ne tre­ba os­na­ži­ti da ih što vi­še bu­de u uprav­ljač­kim struk­tu­ra­ma, ka­ko u jav­nim i pri­vat­nim tvrt­ka­ma ta­ko i u dr­žav­nim – po­ru­či­la je Mi­kuš Žig­man. Re­pli­ci­ra­ju­ći na nje­zin uvod­ni di­plo­mat­ski od­go­vor, sa­vjet­nik za gos­po­dar­stvo hr­vat­ske predsjednice Mar­ko Pri­mo­rac re­kao je da je nje­mu, kao mu­škar­cu, ra­di­ti kod predsjednice – iz­a­zov­no.

– To što je že­na ma­nje u uprav­ljač­kim struk­tu­ra­ma, po­ni­ža­va­ju­će je. EU ima odred­ni­ce o rav­no­prav­nos­ti spo­lo­va, no taj ide­al još nije pos­tig­nut. Na ljes­tvi­ci rav­no­prav­nos­ti spo­lo­va, od mo­gu­ćih sto bo­do­va, naj­bo­lja je Šved­ska s 82 bo­da, dok je Grč­ka s 50 bo­do­va naj­go­ra. Hr­vat­ska s 53 bo­da sto­ji po­ra­ža­va­ju­će jer je pri sa­mom dnu ljes­tvi­ce. Pra­va že­na u Hr­vat­skoj za­kon­ski su za­šti­će­na, ali se to u prak­si baš i ne vi­di. Kod nas je tek 5% že­na u upra­va­ma jav­nih po­du­ze­ća, dok je u Šved­skoj 53% – na­gla­sio je Pri­mo­rac. Po­tom je, go­vo­re­ći na te­mu tran­s­pa­rent­nog za­go­va­ra­nja in­te­re­sa, pr­va že­na na če­lu Hr­vat­skog druš­tva lo­bis­ta (HDL) Ma­ja Po­kro­vac naj­pri­je je ka­za­la da je jed­no is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no na ana­li­zi no­vin­skih čla­na­ka u Ve­čer­njem i Ju­tar­njem lis­tu po­ka­za­lo da se u čak 90% čla­na­ka na lo­bi­ra­nje alu­di­ra kao na ne­ga­ti­van i loš po­jam.

– Sram me re­ći, no mi u Hr­vat­skoj ne­ma­mo ni­je­dan za­kon­ski ok­vir za lo­bi­ra­nje, a HDL pos­to­ji već de­set go­di­na i bi­li smo pr­va lo­bis­tič­ka aso­ci­ja­ci­ja u JI Eu­ro­pi. U Eu­ro­pi jedino Hr­vat­ska i BiH ne­ma­ju za­kon­ski ok­vir za lo­bi­ra­nje. HDL je pred­lo­žio za­kon o tran­s­pa­rent­nom za­go­va­ra­nju in­te­re­sa, još 2013. taj smo pri­jed­log pre­da­li nad­lež­nom mi­nis­tar­stvu, no on još nije pu­šten u jav­nu ras­pra­vu – po­ža­li­la se Po­kro­vac, a po­tom us­t­vr­di­la ne­što po­pri­lič­no moć­no: – Za­go­va­rat će­mo tran­s­pa­rent­no pro­mi­ca­nje in­te­re­sa i ko­ris­ti že­na u biz­ni­su jer to mno­go

Konferencija je ima­la broj­nu publiku, no či­ni­le su je uglav­nom že­ne

Tar­ja Kre­hić i Ma­ja Po­kro­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.