No­bi­lo: Kons­truk­ci­ja je da je Da­vi­da lik­vi­di­ra­la po­li­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Zo­ran Kre­šić)

Tro­ji­ca od če­tve­ro od­vjet­ni­ka ko­ji su vo­di­li neo­vis­nu is­tra­gu o uboj­stvu 21-go­diš­njeg mla­di­ća Da­vi­da Dra­gi­če­vi­ća u sre­di­štu Ba­nje Lu­ke na­pus­ti­la su tim, a pot­pu­ni za­okret u to­me slu­ča­ju na­go­vi­jes­tio je An­to No­bi­lo ka­zav­ši da su po­li­ti­ča­ri ma­ni­pu­li­ra­li ocem Da­vo­rom Dra­gi­če­vi­ćem. S No­bi­lom tim su na­pus­ti­li ko­le­ga iz BiH Du­ško To­mić te od­vjet­ni­ca iz Sr­bi­je Zo­ra Do­bri­ča­nin Ni­ko­di­no­vić. Ifet Fe­ra­get iz Sa­ra­je­va os­tao je. – Tim vi­še ne funk­ci­oni­ra. Ja os­ta­jem uz Da­vo­ra. Doš­lo je do raz­li­či­tih po­gle­da na ci­je­li slu­čaj. Svo­je ću miš­lje­nje re­ći kad ana­li­zi­ram do­ka­ze i kad vi­dim ko­li­ko je Tu­ži­telj­stvo RS-a sprem­no na ot­kri­va­nje istine o uboj­stvu – re­kao je Fe­ra­get. Po­sve su­prot­no tvr­di No­bi­lo. On je re­kao da su po­li­ti­ča­ri ma­ni­pu­li­ra­li ocem Da­vo­rom Dra­gi­če­vi­ćem ka­ko bi u jav­nos­ti stvo­ri­li kri­vi do­jam. Da­vid Dra­gi­če­vić ubi­jen je u ožuj­ku ove go­di­ne, a taj je slu­čaj pos­tao sas­tav­ni dio kam­pa­nje opor­be u RS-u ko­ja je za zlo­čin op­tu­ži­va­la Do­di­ko­vu vlast. – Otac Da­vor Dra­gi­če­vić oča­jan je čo­vjek. Sve mu opra­štam i ra­zu­mi­jem ga. Nje­mu je sin stra­dao. Me­đu­tim, nje­ga su obu­hva­ti­li lju­di iz po­li­ti­ke i oni ga ot­pri­li­ke us­mje­ra­va­ju. Nji­ma od­go­va­ra da je Da­vid bio ma­sa­kri­ran, si­lo­van, da ga je ubi­la po­li­ci­ja, da je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va to za­po­vje­dio. Ni­šta od tog ni­je is­ti­na – re­kao je No­bi­lo. U svo­joj iz­ja­vi ni­je de­talj­ni­je objaš­nja­vao ko­ji su po­li­ti­ča­ri “us­mje­ra­va­li” oca stra­da­log mla­di­ća, no oči­to se ra­di o Sa­ve­zu za pro­mje­ne ko­ji je pre­dvo­dio SDS. Ne­sret­ni otac ne vje­ru­je u tu ver­zi­ju istine te i da­lje op­tu­žu­je vlas­ti za stra­da­nje si­na.

Otac ubi­je­nog mla­di­ća i da­lje mis­li da je za uboj­stvo Da­vi­da od­go­vor­na Do­di­ko­va vlast

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.