Trump us­pio po­mi­je­ša­ti Bal­kan i Bal­tik

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Velj­ko­vić)• (San­dra

Una­toč to­mu što mu je su­pru­ga iz Slo­ve­ni­je, ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump mis­li da se rat u Ju­gos­la­vi­ji vo­dio na – Bal­ti­ku. Kon­fu­zi­ju iz­me­đu Bal­ka­na i Bal­ti­ka, kao i dru­ge za­čud­ne tvrd­nje, iz­nio je Trump u raz­go­vo­ru s čel­ni­ci­ma bal­tič­kih dr­ža­va, a o nji­ma je ju­čer pisao fran­cu­ski list Le Mon­de u se­ri­ja­lu o na­ru­še­nim od­no­si­ma SAD-a i EU. Es­ton­ska pred­sjed­ni­ca Ker­sti Ka­lju­la­id, nje­zi­na li­tav­ska ko­le­gi­ca Da­lia Gryba­uska­ite te le­ton­ski pred­sjed­nik Ra­imon­ds Vējo­nis odr­ža­li su sas­ta­nak s Trum­pom u Bi­je­loj ku­ći 3. trav­nja, a kad su se če­ti­ri da­na pos­li­je sas­ta­li s fran­cu­skim pred­sjed­ni­kom Em­ma­nu­elom Ma­cro­nom, po­ža­li­li su mu se da su još is­tra­uma­ti­zi­ra­ni tim raz­go­vo­rom, ka­zao je je­dan Ma­cro­nov sa­vjet­nik. Od­mah im je Trump pri­pi­sao od­go­vor­nost za rat u Ju­gos­la­vi­ji. U ču­du su se gle­da­li dok ni­su shva­ti­li da je po­mi­je­šao Bal­kan i Bal­tik.

– Op­tu­žio ih je da pre­ma­lo upla­ću­ju u NATO, objas­nio da pli­no­vod Sje­ver­ni tok 2, ko­ji od Ru­si­je pro­la­zi Bal­tič­kim mo­rem pre­ma Nje­mač­koj, ali ne­ma ve­ze s tim dr­ža­va­ma, ni­je pa­me­tan pro­jekt, a on­da ih za­mo­lio da bu­du po­pust­lji­vi­ji pre­ma Ru­si­ji – ka­zao je.

Trump i Ma­cron su se ju­čer u Pa­ri­zu slo­ži­li da Eu­ro­pa mo­ra sno­si­ti ve­ći te­ret za­jed­nič­ke obra­ne, na­kon što je Trump u petak “vr­lo uvred­lji­vom” na­zvao Ma­cro­no­vu ide­ju o for­mi­ra­nju europ­ske voj­ske.

Za­sme­tao mu i prijedlog stva­ra­nja europ­ske voj­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.