Vra­tio sam čo­vje­ku nje­go­vih 100.000 ku­na, a sad se svi ču­de!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ANTON KOJTER Be­ti) (Ivica

Gos­po­di­ne Kojter, jes­te li oče­ki­va­li tak­ve re­ak­ci­je na ne­što što bi tre­bao bi­ti nor­ma­lan čin? Pro­naš­li ste na par­ki­ra­li­štu nov­ča­nik sa 100.000 ku­na ko­ji ni­je vaš i vra­ti­li ste ga vlas­ni­ku...?

Pa da, iz­ne­na­đen sam jer me zo­vu lju­di iz svih kra­je­va Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva, čes­ti­ta­ju i hva­le. Pri­la­ze mi, da­ju mi ru­ku i ka­žu: “Sva­ka čast.” To je ne­što što bi tre­ba­lo bi­ti nor­mal­no. Ne­ki bi valj­da taj no­vac za­dr­ža­li, ne­ki ka­žu da bi pres­pa­va­li noć i on­da od­lu­či­li. Ja sam ga vra­tio i sad sam mi­ran. U Me­đi­mur­ju je, vje­ruj­te, pu­no do­brih lju­di i ve­ći­na bi vra­ti­la no­vac. To je kul­tu­ra. Ne­ki zlo­na­mjer­ni pi­šu da je sve to rek­la­ma, ali ja sam sre­tan što sam po­mo­gao čo­vje­ku ko­ji je taj no­vac sku­pio za kup­nju auto­mo­bi­la.

Ne­go, daj­te vi na­ma sad za Mar­ti­nje is­pri­čaj­te kak­vo je mla­do vi­no od gro­žđa s me­đi­mur­skih vi­no­gra­da?

Ovo je ja­ko do­bra go­di­na po kva­li­te­ti! Me­đi­mur­ski vi­na­ri ne­ma­ju pro­ble­ma s pla­sma­nom, ve­ći­nom su to ma­le vi­na­ri­je, ne­ki je pro­sjek do 100.000 li­ta­ra po vi­na­ru. Je­di­ni je pro­blem to što smo naj­jef­ti­ni­ji u Hr­vat­skoj. Us­po­re­di­mo li se s Ba­ra­njom, a po­seb­no s Dal­ma­ci­jom, svug­dje su vina skup­lja ne­go kod nas. Nas­tao je, na­ime, odjed­nom ve­li­ki bo­om i jed­ni smo dru­gi­ma kon­ku­ren­ci­ja. No, tko se že­li pro­bi­ti, ode u Zagreb, on­dje se sve pro­da jer su im na­ša vina poz­na­ta. Iz­vo­za bi mo­glo bi­ti sa­mo ako se ne­ko­li­ko vi­na­ra udru­ži, da mo­gu za­do­vo­lji­ti ve­će na­rudž­be. Kod vam nas je ta­ko da ima­mo pu­no raz­nih sor­ti. Ja imam 11 sor­ti jer, ako do­đe ku­pac, a ne­mam ono što že­li, oti­ći će k su­sje­du. I ta­ko sa­di­mo vi­še sor­ti, dok u Ba­ra­nji i Ilo­ku ima­te 80 pos­to gra­še­vi­ne.

A us­pi­je­va­te li što pro­da­ti na Ja­dra­nu u vri­je­me turističke se­zo­ne, zelena i pla­va Hr­vat­ska?

Na Ja­dra­nu se pro­da­je sva­šta. Iz Ita­li­je i dru­gih ze­ma­lja uvo­zi se vi­no po tri ku­ne i pla­si­ra se po res­to­ra­ni­ma za šest ili de­set ku­na. Mi pro­izvo­đa­či vina to ne mo­že­mo. Pra­vi vam je biz­nis da­nas tr­go­vi­na, a ne pro­izvod­nja. No, na­ma Ja­dran tre­ba, ta­mo bi­smo tre­ba­li pro­da­va­ti bu­te­lje, pa da ne­što za­ra­di­mo.

IVICA GA­LO­VIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.