ETU S CARTEROM MINKAN DA MU O I NA KOŠULJI”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

su­sre­ta Ti­ta poz­dra­vio kao is­tin­skog pri­ja­te­lja SAD-a, a vo­di­te­lji ame­rič­kih TV ku­ća ni­su se mo­gli na­ču­di­ti ka­ko je „su­vre­me­nik di­vo­va“Chur­c­hil­la, Sta­lji­na i Ro­ose­vel­ta još „u do­broj for­mi“. Ia­ko je Car­ter bio dek­la­ri­ra­ni za­štit­nik ljud­skih pra­va, uza­lud su Hr­va­ti i Al­ban­ci za Ti­to­va po­sje­ta de­mons­tri­ra­li is­pred Bi­je­le Ku­će, Ame­ri­ci je bila važ­ni­ja „ne­za­vis­nost i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Ju­gos­la­vi­je“. Čak je i Tuđ­man, u po­vo­du tog su­sre­ta, ushi­će­no pisao ka­ko se Ti­tu „pok­lo­ni­la čak i Amerika“. Na kra­ju, kad je sve bi­lo go­to­vo, Go­ran Mi­lić je na­zvao Br­ki­ća i za­hva­lio mu. Br­kić je ro­đen je 1929. u Ra­kit­nu, u Her­ce­go­vi­ni, gdje je nje­gov otac Ma­ri­jan, zva­ni Džin­ko, bio uči­telj po kaz­ni. Pri­je to­ga ra­dio je u Vi­ru po­kraj Po­su­šja, me­đu­tim, bio je ve­li­ki ra­di­će­vac pa je pos­lan na se­lo. – U Ra­kit­nu smo se ro­di­li ja i mla­đi brat Zo­ran Fra­no, ko­ji je umro pri­je šest go­di­na – po­čeo je svo­ju pri­ču. Na­kon što im je otac umro 1931. u Mos­ta­ru, maj­ka An­đel­ka odve­la ih je u Sa­ra­je­vo da se mo­gu ško­lo­va­ti. Be­ris­lav je imao dvi­je go­di­ne, a nje­gov brat šest mje­se­ci. – Do­ni­je­la je naj­pa­met­ni­ju od­lu­ku ko­ju je mo­gla, a to je da nas ško­lu­je. U Sa­ra­je­vu smo ima­li strica Ivana ko­ji je ra­dio na že­ljez­ni­ci, bio šef že­ljez­ni­čar­skog fon­da, mi­ro­vin­ske us­ta­no­ve u vri­je­me sta­re Ju­gos­la­vi­je i NDH – ka­že Bar­ry Br­kić. Bra­ća su naj­pri­je po­ha­đa­la ka­to­lič­ku os­nov­nu ško­lu pri cr­k­vi i sa­mos­ta­nu sv. Vin­ka Pa­ul­sko­ga ko­ji su dr­ža­le „bi­je­le ses­tre“. Jed­no su vri­je­me ži­vje­li kod strica Ivana. Dru­gi svjet­ski rat obi­telj Br­kić ni­je po­šte­dio iz­ne­na­đe­nja i tra­ge­di­ja. Obi­telj se ide­olo­ški po­di­je­li­la. – Ma­mi­na ses­tra Lju­bi­ca uda­la se za An­tu Ma­mi­ća, ko­ji je bio u Fran­ce­ti­će­voj boj­ni, do­pu­kov­nik, ko­ji je na Ble­ibur­gu ili neg­dje na Križ­nom pu­tu lik­vi­di­ran. Dru­ga ma­mi­na ses­tra, tet­ka Dra­gi­ca, ko­ja je ži­vje­la u Po­su­šju, do­bi­la je čak i par­ti­zan­sku spo­me­ni­cu. Mo­ja ma­ma i stric Ivan ta­ko­đer su bi­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.