Naj­ve­ći stu­dent­ski tu­lum obi­lje­žit će za nje­ga sprav­lje­no pi­vo – Bru­ci­fer!

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - (zv)

Dva je pi­va ovog tjed­na pred­sta­vi­la Pi­vo­va­ra Me­dved­grad. Jed­no smo već upoz­na­li, no ima se što re­ći i o još jed­noj in­kar­na­ci­ji Pi­va sve­tog Mar­ti­na. Sa­da je dio šar­že ovog ječ­me­nog vi­na od­le­ža­vao u ba­čva­ma u ko­ji­ma je pri­je sta­jao vi­ski, a on­da je po­mi­je­ša­no s os­tat­kom. Ina­če ja­ko pi­vo od 10,3 pos­to sa­da je ta­ko po­vuk­lo no­ve oku­se i mi­ri­se. Ka­ko dolaze hlad­ni­ji da­ni, Pi­vo sv. Mar­ti­na do­bar je iz­bor i bez sum­nje do­bro će vas za­gri­ja­ti. Sa­svim je nov, me­đu­tim, Bru­ci­fer, pi­vo ko­je je nas­ta­lo za ovo­go­diš­nju Bru­co- ši­ja­du FER-a, je­dan od najvećih stu­dent­skih tu­lu­ma u Za­gre­bu. Ri­ječ je o la­ger­skom pi­vu sti­la Mu­nich Hel­les u pro­izvod­nji ko­jeg su se ko­ris­ti­le tri vr­ste nje­mač­kog hme­lja – Per­le, Spal­ter i Hal­ler­ta­uer Mit­tel­fruh. Ta­ko smo usred Za­gre­ba do­bi­li aro­me pra­vog ba­var­skog pi­va ko­je ne­će sa svo­jih stan­dard­nih pet pos­to al­ko­ho­la i 22 je­di­ni­ce gor­či­ne za­pla­ši­ti ni­ko­ga, ne­go su­prot­no – pri­vu­ći mno­ge na la­ga­no su­bot­nje dru­že­nje na FER-ovoj Bru­co­ši­ja­di ili neg­dje drug­dje gdje se Bru­ci­fer to­či.

Usred Za­gre­ba do­bi­li smo aro­me pra­vog ba­var­skog pi­va

Bru­ci­fer je la­ger­sko pi­vo sti­la Mu­nich Hel­les u ko­jem su tri vr­ste nje­mač­kog hme­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.