Bez Ke­vi­na Spe­ceya ovo ni­je do­bro. Kaž­nje­ni su gle­da­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Mo­že­te se na­pre­za­ti ko­li­ko god ho­će­te, ali šes­ta se­zo­na “Ku­će od karata” ni­je na ni­vou proš­lih. Bez Ke­vi­na Spa­ceya to jed­nos­tav­no ni­je to. Jer upra­vo je na ma­ho­ve go­to­vo bi­za­ran od­nos Fran­ci­sa Un­derwo­oda i nje­go­ve Cla­ire bio okos­ni­ca se­ri­je, za­maš­njak ko­ji je da­vao im­puls. Taj je od­nos sce­na­ris­ti­ma uvi­jek bio na ras­po­la­ga­nju i kao iz­laz na ma­la vra­ta iz po­li­tič­kih in­tri­ga ko­ji­ma je se­ri­ja obi­lo­va­la. Cla­ire je bila Fran­ci­sov adut iz ru­ka­va, a par kao ta­kav per­so­na­li­za­ci­ja bes­kru­pu­loz­nos­ti ko­ja vla­da da­naš-

Ro­bin Wrig­ht je do­bra, ali ni­je mo­gla sa­ma iz­ni­je­ti se­ri­ju ko­ja je gra­đe­na na od­no­su nje­zi­na i Spa­ceye­va li­ka

njom po­li­ti­kom. Sve do tre­nut­ka ka­da se otvo­re­no su­kob­lja­va­ju. I sa­da Fran­ci­sa vi­še ne­ma, jer ne­ma Spa­ceya ko­ji je bru­tal­no kaž­njen u ok­vi­ri­ma afe­re We­ins­te­in. Pa je gle­da­telj us­kra­ćen i za in­for­ma­ci­ju što se s nji­me toč­no na kra­ju zbi­lo, sve do sa­mog kra­ja.

Ne­ma šar­ma ni uvjer­lji­vos­ti

Da bu­de­mo ipak po­šte­ni, “Ku­ća od karata” i da­lje je od­lič­no re­ži­ra­na se­ri­ja s pri­je sve­ga sjaj­nom fo­to­gra­fi­jom, pa i glu­mač­kim iz­ved­ba­ma, no bez šar­ma i uvjer­lji­vos­ti. La­ko se ti­je­kom proš­lih pet se­zo­na po­igra­va­la pi­ta­njem je li ono što se u se­ri­ji pri­ka­zu­je do­is­ta mo­gu­će, ovaj put te je sje­ne nad stvar­noš­ću nes­ta­lo, ka­ko epi­zo­de te­ku, ta­ko se ta in­tri­ga gu­bi i ci­je­la igra pos­ta­je sve ne­uvjer­lji­vi­ja. Sa­ma Ro­bin Wrig­ht nes­por­no je ve­li­ka glu­mi­ca, no ne­ma tu sna­gu i ka­riz­mu da sa­ma iz­ne­se se­ri­ju ko­ju je s la­ko­ćom no­sio Ke­vin Spa­cey, a ona u to­me bila sjaj­na part­ne­ri­ca. Ia­ko je sam Fran­cis i da­lje fak­tor, prem­da je po­koj­ni, jer je u ti­je­ku bor­ba za nje­go­vo nas­li­je­đe. Da bi se po­kr­pa­lo tu ru­pu, pri­bje­ga­va­lo se i ba­na­li­zi­ra­nju te Cla­ire u obra­ču­nu s os­ta­ci­ma Fran­ci­so­ve struk­tu­re pos­tav­lja ka­bi­net sas­tav­ljen is­klju­či­vo od že­na i tu do­is­ta ni­smo si­gur­ni kak­va je to po­ru­ka. I ina­če se u se­ri­ji dos­ta čes­to Cla­ire, ko­ja čak pro­mi­je­ni pre­zi­me u dje­vo­jač­ko Ha­le, nas­to­ji sta­vi­ti u ulo­gu že­ne pro­tiv ko­je su se svi uro­ti­li. Pre­ve­lik je to za­okret s ob­zi­rom na sve što smo gle­da­li u pro­tek­lih pet se­zo­na ka­da je po­li­ti­ka bila pre­zen­ti­ra­na kao ek­s­klu­ziv­no mu­ški klub u ko­jem us­pi­je­va­ju sa­mo naj­us­pješ­ni­je že­ne.

Mo­žda i ni­je kraj se­ri­je?

Ni­je pu­no bo­lje proš­lo ni kad je ri­ječ o Fran­ci­su lo­jal­nom Do­ugu Stam­pe­ru, ko­ji je ko­nač­no uro­njen u pot­pu­nu psi­ho­zu te uvu­čen u obra­čun s Cla­ire, pa na kra­ju su­kob njih dvo­je od­v­la­či fo­kus s po­li­tič­kih zač­ko­lji­ca Ca­pi­tol Hil­la i Bi­je­le ku­će. Po­s­ljed­nju sce­nu mo­že se tu­ma­či­ti ta­ko da ovo ipak ni­je kraj us­pješ­ne se­ri­je, na­da­mo se i da je ta­ko jer ne zas­lu­žu­je ova­kav pri­lič­no loš kraj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.