Hr­va­ti­za­ci­ja Ce­de­vi­te DOLAZE JAKOV MUSTAPIĆ I MAR­KO BANIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Dra­žen Braj­dić

Ubr­za­na tran­sfor­ma­ci­ja Ko­šar­ka­škog klu­ba Ce­de­vi­ta iz le­gi­je stra­na­ca u hr­vat­ski klub sa što vi­še do­ma­ćih igra­ča se nas­tav­lja, pa su u tom smis­lu na Ve­le­saj­mu ju­čer do­go­vo­re­na dva no­va hr­vat­ska po­ja­ča­nja.

Prem­da do služ­be­ne obja­ve još nije doš­lo, no­vim čla­no­vi­ma Ce­de­vi­te mo­gu se sma­tra­ti je­dan biv­ši i je­dan sa­daš­nji re­pre­zen­ta­ti­vac. Biv­ši je kril­ni-cen­tar Mar­ko Banić (35, 205 cm) i to je svo­je­vr­s­no iz­ne­na­đe­nje, a ak­tu­al­ni je bra­nič Jakov Mustapić (24, 193 cm).

I dok je Mustapić već u so­lid­noj igrač­koj for­mi, jer je ne­ko­li­ko pro­tek­lih ko­la odi­grao za Osi­jek, Banić je bio bez an­ga­žma­na. Ovaj čvr­sti i bor­be­ni Za­dra­nin iza se­be ima čak 13 pe­čal­bar­skih se­zo­na pa je od­lu­čio vra­ti­ti se ku­ći. Naj­du­že je igrao za Bil­bao (se­dam go­di­na) i ta­mo o nje­mu i da­nas pri­ča­ju u hva­los­pje­vi­ma, tri je se­zo­ne no­sio ma­ji­cu Unic­sa iz Ka­za­nja, a po jed­nu ber­lin­ske Al­be i tur­ske Kar­ši­ja­ke.

Banić bi tre­bao bi­ti na­do­mjes­tak za atle­tič­nog bra­zil­skog cen­tra Au­gus­ta Li­mu od ko­jeg se po­pri­lič­no raz­li­ku­je. Dok je “ca­ri­oca” le­tač bez igre le­đi­ma ko­šu, Banić je pri­zem­ljen, čvrst i bor­ben cen­tar ko­jem se mo­že spus­ti­ti lop­ta u re­ket, a du­bi­na igre je ne­što što ovo­se­zon­ska Ce­de­vi­ta nije ima­la.

No, upra­vo je Li­ma stra­nac ko­ji se naj­vi­še opi­re ra­ski­du ugo­vo­ra, za raz­li­ku od bi­je­log ame­rič­kog ra­zi­gra­va­ča Jo­sha Ma­get­tea i špa­njol­skog kril­nog-cen­tra

Za­pao ga je ne­za­hva­lan po­sao za­mje­ne igra­ča - sport­ski di­rek­tor Mr­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.