Že­ne za­pos­le­ne kroz pro­jekt “Za­pos­le­na” po­če­le s ra­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Kroz pro­jekt „Za­pos­le­na“vri­je­dan 9,9 mi­li­ju­na ku­na Grad Sla­von­ski Brod omo­gu­ćio je bes­plat­nu po­moć u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu za ukup­no 364 sta­ri­je i ne­moć­ne oso­be ti­je­kom raz­dob­lja od 24 mje­se­ca. Ri­ječ je o pos­lo­vi­ma po­put odr­ža­va­nja čis­to­će stam­be­nog pros­to­ra, pri­pre­me obro­ka i dos­ta­ve na­mir­ni­ca, dos­ta­ve li­je­ko­va, pla­ća­nja ra­ču­na i obav­lja­nja os­ta­lih ku­ćan­skih pos­lo­va. Že­ne an­ga­ži­ra­ne za pru­ža­nje po­mo­ći u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu sta­ri­jim i ne­moć- nim oso­ba­ma u sklo­pu pro­jek­ta “Za­po- sle­na”, njih ukup­no 62, 5. stu­de­no­ga 2018. go­di­ne za­po­če­le su sa svo­jim ra­dom. U pros­to­ru mjes­nog do­ma ”Jo­sip Ju­raj Stro­s­smayer” za­pos­le­ne že­ne su na­kon uvod­nog go­vo­ra vo­di­te­lji­ce pro­jek­ta Iva­ne Ma­tić i poz­drav­nog go­vo­ra gra­do­na­čel­ni­ka Mir­ka Dus­pa­re pre­uze­le 62 bi­cik­la i 62 mo­bi­te­la po­treb­na za rad. Gra­do­na­čel­nik Mir­ko Dus­pa­ra na­gla­sio je vi­šes­tru­ke ko­ris­ti pro­jek­ta „Za­pos­le­na“. Na­ime, uz pru­ža­nje neo­p­hod­ne po­mo­ći u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu sta­ri­jim i ne­moć­nim oso­ba­ma, pro­jekt “Za­pos­le­na” po­ma­že i u sma­nje­nju ne­za­pos­le­nos­ti po­seb­no ugro­že­nih sku­pi­na. Pro­jek­tom su za­pos­le­ne že­ne ko­je su se ra­ni­je na­la­zi­le u evi­den­ci­ji ne­za­pos­le­nih HZZ-a, pri če­mu je po­se­ban na­gla­sak stav­ljen na one sta­ri­je od 50 go­di­na, že­ne s inva­li­di­te­tom te že­ne žr­tve na­si­lja u obi­te­lji. Na­kon pre­uzi­ma­nja bi­ci­ka­la i mo­bi­te­la za­pos­le­ne že­ne su kre­nu­le u obi­la­zak sta­ri­jih i ne­moć­nih gra­đa­na s po­dru­čja gra­da Sla­von­skog Bro­da. Pro­jekt ”Za­pos­le­na” se pro­vo­di u ok­vi­ru ins­tru­men­ta »Za­že­li – Pro­gram za­poš­lja­va­nja že­na, UP.02.1.1.05« te je su­fi­nan­ci­ran iz Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma „Učin­ko­vi­ti ljud­ski po­ten­ci­ja­li“u sto­pos­tot­nom iz­no­su. Ugo­vor­no ti­je­lo je Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va, dok funk­ci­ju po­sred­nič­kog ti­je­la ob­na­ša Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje. No­si­telj pro­jek­ta je Grad Sla­von­ski Brod, a part­ne­ri u pro­ved­bi su Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje – Po­druč­ni ured Sla­von­ski Brod, Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb Sla­von­ski Brod, Dom zdrav­lja Sla­von­ski Brod i Kre­ativ­na udru­ga „Obra­duj se­be i dru­ge“. Po­dr­šku pri pri­ja­vi i pro­ved­bi pro­jek­ta pru­ža Ra­zvoj­na agen­ci­ja Gra­da Sla­von­skog Bro­da. Sa­dr­žaj ovog član­ka is­klju­či­va je od­go­vor­nost Gra­da Sla­von­skog Bro­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.