ISTINSKI VITEZ SPOR­TA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Hr­vat­ska ima i tre­ćeg pr­va­ka svi­je­ta u ka­ra­teu. Na­kon po­hr­va­će­nog Bel­gij­ca Ju­ni­ora Le­fe­vrea (2000., 70 kg) do 70 kg i Bi­ogra­đa­ni­na Da­ni­la Dom­djo­ni­ja (2008., 60 kg), na naj­vi­še pos­to­lje SP-a po­peo se i Ivan Kve­sić (84 kg), 22-go­diš­nji Ši­ro­ko­bri­je­ža­nin.

Na dan okr­ša­ja za me­da­lje Kve­sić je bio fi­na­list ko­ji se za to zla­to prez­no­ja­vao je­di­no na za­gri­ja­va­nju. Zbi­lo se to za­to što nje­go­vu pro­tiv­ni­ku Ukra­jin­cu Va­le­ri­ju Čo­bo­ta­ru ni­je bi­lo do­pu­šte­no nas­tu­pi­ti zbog do­živ­lje­nog no­ka­uta, dan pri­je, u mom­čad­skom na­tje­ca­nju.

‘Me­ni je bi­lo ne­ugod­no’

No, sve to ni naj­ma­nje ne uma­nju­je Iva­nov zlatni do­met jer je do po­lu­fi­na­la do­šao s bo­dov­nom raz­li­kom 21:4 (iz če­ti­ri bor­be), a po­tom je u po­lu­fi­na­lu po­bi­je­dio pr­vo­ran­gi­ra­no­ga svjet­skog ka­ra­ta­ša Tur­či­na Ak­ta­ša (2:1).

Una­toč či­nje­ni­ci da je si­tog pro­tiv­ni­ka po­bi­je­dio u po­lu­fi­na­lu EP-a sa 4:0, Ivana je pri­lič­no za­sme­ta­lo to što fi­nal­na bor­ba ni­je odr­ža­na.

– Go­rak je okus ovog us­pje­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.