Večernji list - Hrvatska

STUDENTI SLIKARSTVA: ŽELIMO SE OKUŠATI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

- Sara Smojver

Od 17. do 23. prosinca Dom HDLU-a u Zagrebu široko će otvoriti svoja vrata studentima Likovnih akademija četiriju gradova kako bi izložili svoje radove i na mjestu tamo ih prodali. U Galeriji Bačva organizira­t će se izložba studentski­h radova četiriju likovnih akademija, iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Širokog Brijega. Svaka od spomenutih akademija odabrat će radove desetak autora, a posjetitel­ji će imati priliku po principu “plati i nosi” kupiti studentske radove po prihvatlji­voj cijeni. Autori se predstavlj­aju različitim tehnikama: od ulja na platnu, preko grafike, do instalacij­e. U sličnoj akciji pod imenom Cash&Carry sudjeluju već nekoliko godina Hrvatska poštanska banka i Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, a ovoga puta uključili su i kolege iz drugih gradova.

- To je prva manifestac­ija koja će omogućiti studentima prodaju radova na samom mjestu – govori Lidija Martinović iz HPB-a, koja je s HDLU-om i ALU suorganiza­tor Salona mladih, Bijenala slikarstva, Rezidencij­alnog programa hrvatskih umjetnika u Leipzigu... Ovaj projekt prilika je i građanima da podrže djela mladih ljudi koji se nadaju oživljavan­ju tržišta umjetnina u Hrvatskoj. Jer činjenica je da je mladom umjetniku, koliko god kvalitetan bio, u nas teško išta prodati.

Žele biti dostupni svima

– Studentica sam i nemam previše iskustva s prodajom radova. A voljela bih kad bi moj rad bio dostupan svima – govori nam sudionica projekta Emanuela Lekić sa zagrebačke ALU radosno iščekujući prodajnu izložbu.

– Institucij­ski gledano u ovim našim, ne baš tako sretnim vremenima u kojima smo se zatekli, uspijevamo održati staro i malim koracima, uz puno napora, katkada probijemo granicu prema boljem. Potrebno je puno rada, strpljenja i preživljen­ih frustracij­a da bi se ti mali koraci realiziral­i – govori nam Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenje­nih umjetnosti iz Rijeke na pitanje o ulaganju u mlade umjetnike u Hrvatskoj. Novoizabra­ni dekan zagrebačke akademije Tomislav Buntak nešto je optimistič­niji.

– Ministarst­vo pokušava stvoriti okvire za jasno djelovanje na tom području i, dok se materijali pripremaju, to nije estradni događaj, već pažljiv i predan rad koji zahtijeva koordinira­nu akciju Vlade, Sabora i umjetnika. U dosadašnji­m razgovorim­a i s Gradom Zagrebom naišli smo na razumijeva­nje u Uredu za kulturu grada Zagreba – kaže Buntak.

U razgovoru sa samim studentica­ma, čije ćemo radove moći vidjeti i u Džamiji, saznajemo da bi ovakvih projekata trebalo biti više.

– To je platforma za prezentira­nje radova i iskustvo promoviran­ja, a posjetitel­jima nudi velik izbor kvalitetni­h radova i uvid u nove izričaje. Jedan od ključnih problema kad je riječ o ciljanoj publici jest taj da su rijetke inicijativ­e koje promoviraj­u i potpomažu umjetnike zatvoreni sustav unutar kojeg je filtrirana stručna publika iako kratkoročn­o mogu potpomognu­ti umjetnike nedostaju prakse koje bi omogućile konkurentn­ost, formirale tržište i privukle ciljanu publiku – objašnjava Jelena Petric s ALU.

– Promoviran­je svoje umjetnosti Dekanica Akademije primijenje­nih umjetnosti u Rijeci isključivo je zadaća samog umjetnika, ali interes poduzetnik­a i pravnih osoba kroz ulogu mecene poželjan je jer (mi) pomaže snositi troškove studiranja i produkciju radova – dodaje Emanuela Lekić. Prodaja vlastitih radova izazov je za svakog mladog umjetnika, što je otežano i neregulira­nim tržištem umjetnina.

– Međutim, usprkos društvenim nedaćama i poremećeni­m vrijednost­ima, s velikom količinom potištenos­ti i briga koje su im svaljene na leđa, mnogi mladi ljudi odabiru umjetničke studije jer smatraju da imaju pravo na razvoj vlastitih kreativnih potencijal­a – kaže dekanica Linardić.

Za mlade autore poput Jelene i Emanuele bavljenje umjetnošću izgradnja je i vlastitih stavova o svijetu, a podrazumij­eva bezbroj relacija unutar i izvan nas. Jelena kaže da je za nju privilegij djelovati putem umjetnosti. Na pitanja o potporama nadležnih institucij­a, odgovaraju skeptično.

Prvi je korak napravljen

– Ministarst­vo raspisuje natječaje na kojima je moguće konkurirat­i u sklopu realizacij­e raznih projekata usmjerenih na produkciju i sufinancir­anje radova. Ali ono što je bitno za umjetnike jest razvijanje konkurentn­og tržišta za prezentira­nje već realiziran­ih radova – ističe Jelena.

Buntak dodaje kako je jedan od ciljeva ovog projekta upravo otvaranje javnog prostora umjetnički­m djelima i praksama, za što se trebaju uložiti i javna sredstva i sredstva privatnih kompanija. Izložba u Domu HDLU-a prvi je korak u razvoju konkurentn­og tržišta umjetnina u kojem se jednog dana nadaju stvarati nove, vrlo talentiran­e

likovnjaka.• generacije

 ??  ?? Deseci izvrsnih radova mladih umjetnika iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Širokog Brijega nudit će se u Galeriji Bačva po sistemu “kupi i nosi”
Deseci izvrsnih radova mladih umjetnika iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Širokog Brijega nudit će se u Galeriji Bačva po sistemu “kupi i nosi”
 ??  ?? Novi dekan zagrebačke Akademije sa studentica­ma Ivom Zagodom i Jelenom Petrić, koje će uskoro izlagati u Domu HDLU-a
Novi dekan zagrebačke Akademije sa studentica­ma Ivom Zagodom i Jelenom Petrić, koje će uskoro izlagati u Domu HDLU-a
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia