RAT ZA NO­VE UDŽBENIKE

Tro­šak za škol­ske knji­ge ne smi­je bi­ti vi­ši od 750 ku­na, iz­da­va­či dižu tuž­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

ZDENKO LJEVAK, ČEL­NIK UDRU­GE NAKLADNIKA: CI­JE­NA UDŽBENIKA NE MO­ŽE SE DEFINIRATI ZA­KO­NOM

OVO SU VE­LI­KE PROMJENE KO­JI­MA SE UVODE NO­VE CI­JE­NE, IZ­GLED I OBLIK UDŽBENIKA. POZIVAM NAKLADNIKE DA BU­DU SVJES­NI KA­KO HR­VAT­SKA ZASLUŽUJE KURIKULARNU REFORMU IVAN VRDOLJAK pred­sjed­nik HNS-a

da­je ši­ri­nu u or­ga­ni­zi­ra­nju nas­ta­ve, ta se auto­no­mi­ja ne od­no­si na udžbenike.

Tu os­ta­je kao i do sa­da – na­ime, svi nas­tav­ni­ci u jed­noj ško­li mo­rat će se me­đu­sob­no do­go­vo­ri­ti po ko­jem će udž­be­ni­ku obra­đi­va­ti svoj pred­met jer škol­ske knji­ge mo­ra­ju tra­ja­ti mi­ni­mal­no če­ti­ri go­di­ne.

Stru­kov­ne ško­le iz­van fo­ku­sa

– Osi­gu­ra­va se mo­guć­nost na­s­lje­đi­va­nja ti­ska­nih udžbenika ko­ji ni­su rad­nog ka­rak­te­ra. Iz­u­ze­tak su po­je­di­ni pred­me­ti u raz­red­noj nas­ta­vi gdje je to neo­p­hod­no zbog ra­zvo­ja vje­šti­na kod uče­ni­ka.

De­fi­ni­ra­ju se i dru­gi obra­zov­ni ma­te­ri­ja­li ko­je auto­nom­no bi­ra­ju nas­tav­ni­ci, od­nos­no ško­la, či­ja ci­je­na ukup­no ne mo­že pre­la­zi­ti 20-40 pos­to ukup­ne ci­je­ne kom­ple­ta, ovis­no o raz­re­du. Svi dru­gi obra­zov­ni ma­te­ri­ja­li na­la­zit će se u cen­tral­nom vir­tu­al­nom re­po­zi­to­ri­ju gdje uči­te­lji mo­gu os­tav­lja­ti svo­je ko­men­ta­re i ocje­ne, ali se ta­ko­đer mo­gu pri­ja­vi­ti ne­pra­vil­nos­ti – objas­ni­li su u Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja.

No dok se u Vla­di lo­me kop­lja upra­vo oko ci­je­ne ko­ja je de­fi­ni­ra­na za­ko­nom, is­pod ra­da­ra proš­la je ve­li­ka iz­mje­na ko­ja se od­no­si na udžbenike za stru­kov­ne ško­le. Na­ime, na zad­njoj stra­ni­ci udžbenika ko­ju će ko­ris­ti­ti stru­kov­nja­ci oni ko­ji su udž­be­nik iz­ra­di­li ili pak oni ko­ji su iz­ra­du udžbenika su­fi­nan­ci­ra­li mo­ći će obja­vi­ti svo­ju rek­la­mu.

Tak­vu mo­guć­nost imat će i u di­gi­tal­nom sa­dr­ža­ju.

– U stru­kov­nim ško­la­ma i ško­le i uče­ni­ci usko će su­ra­đi­va­ti s pos­lo­dav­ci­ma i ne vi­di­mo raz­lo­ga da se pos­lo­dav­ci ne uklju­če u su­fi­nan­ci­ra­nje, ali i iz­ra­du stru­kov­nih udžbenika i u ko­nač­ni­ci obja­ve na zad­njoj stra­ni­ci ne­što o svo­me obr­tu ili tvrt­ki – po­ru­či­li su iz Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja. No­vim za­ko­nom ni­su za­do­volj­ni nak­lad­ni­ci – ka­žu – no­vi nas­lo­vi u upo­tre­bi bi tre­ba­li bi­ti već od ruj­na, a ni­je se vo­di­lo ra­ču­na o re­al­nim ro­ko­vi­ma po­treb­nim za ti­sak i dis­tri­bu­ci­ju udžbenika. – Ovim za­kon­skim ure­đe­njem u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj stav­lja­ju se nak­lad­ni­ci ti­ska­nih ma­te­ri­ja­la u od­no­su na nakladnike di­gi­tal­nih sa­dr­ža­ja, a os­ta­je ne­jas­no i za­što se spo­me­nu­te for­mu­le od­no­se sa­mo na os­nov­nu ško­lu – po­ru­ču­ju nak­lad­ni­ci škol­skih udžbenika. Te su pri­mjed­be upu­ti­li i mi­nis­tri­ci obra­zo­va­nja.

VLA­DA USVOJILA PRI­JED­LOG “Si­gur­na sam da ima­mo kva­li­te­tan ko­nač­ni pri­jed­log. Omo­gu­ća­va­mo lak­še škol­ske tor­be, ni­že ci­je­ne udžbenika i mo­guć­nost di­gi­ta­li­za­ci­je, ko­ja da­je jed­na­ke pri­li­ke svim uče­ni­ci­ma za pro­tok in­for­ma­ci­ja i ko­ri­šte­nje teh­no­lo­gi­ja”, is­tak­nu­la je mi­nis­tri­ca Div­jak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.