So­var: Sek­su­al­no me na­pao pre­lat

KUREČIĆ: VI­DIO SAM GA DVA PU­TA, I TO SA­MO ZBOG MISNICE

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Darko Pa­vi­čić

Bo­za­nić na­re­dio is­tra­gu, So­var ju­čer dao is­kaz pred cr­k­ve­nim su­dom

No­vi skandal tre­se Za­gre­bač­ku nad­bi­sku­pi­ju. Ovo­ga pu­ta ra­di se o pri­ja­vi aka­dem­skog sli­ka­ra i gra­fi­ča­ra i vi­šeg mod­nog di­zaj­ne­ra, pre­da­va­ča na Tek­s­til­no-teh­no­lo­škom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu Ma­rin So­va­ra (41) za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje, za što je op­tu­žio do­ne­dav­nog pre­ben­da­ra mons. Zvo­ni­mi­ra Ku­re­či­ća. So­var je svo­je svje­do­čans­tvo iz­nio u tjed­ni­ku Glo­bus, a s na­ma je raz­go­va­rao ju­čer ne­po­sred­no pri­je od­la­ska na Me­đu­bi­sku­pij­ski cr­k­ve­ni sud u Za­gre­bu, ko­ji ga je, na­kon nje­go­ve pi­sme­ne prijave, po­zvao ka­ko bi dao svoj is­kaz. – Od­lu­čio sam se iz­a­ći u jav­nost s pri­ja­vom protiv mons. Ku­re­či­ća. Ima nas mno­go. Go­di­na­ma sam išao u cr­k­vu i slu­šam od vjer­ni­ka ka­ko je on opet ne­što napravio. Na­dam se da će se pos­li­je me­ne ja­vi­ti mno­gi. Ne mo­ra­ju jav­no is­tu­pi­ti. Ja sam je­dva sku­pio hra­bros­ti i užas­no mi je te­ško bi­lo to na­pra­vi­ti, jer sam se iz­lo­žio. Pre­da­vač sam na fa­kul­te­tu, imam si­na, ro­di­te­lje… ja­ko je to te­ško, no nisam imao mi­ra i mo­rao sam to na­pra­vi­ti – re­kao nam je Ma­rin So­var, ko­ji je s jav­nos­ti od­lu­čio po­di­je­li­ti svo­ju pri­ču ka­ko se na­kon za­vr­še­ne aka­de­mi­je od­lu­čio za sve­će­nič­ki po­ziv te da je jedno vri­je­me sta­no­vao unajm­lje­nom sta­nu u sa­mos­ta­nu ne­da­le­ko Za­gre­ba, gdje je i upoz­nao mons. Ku­re­či­ća.

“Nisam htio po­ka­za­ti strah”

– Po­čet­kom ve­lja­če 2005. jedno sam po­pod­ne pri­le­gao na­kon pos­la, kad mi upa­da gvar­di­jan u so­bu, jer je do­šao je­dan pro­fe­sor iz Za­gre­ba ko­ji me že­li upoz­na­ti. Taj je čo­vjek bio na vi­so­kom po­lo­ža­ju na Kaptolu. Do­ve­zao ga je ne­ćak. Gvar­di­jan mi je re­kao da je gos­po­din iz Za­gre­ba vi­dio misnice ko­je sam ja ši­vao i da že­li da ih i nje­mu ši­vam. Sje­dio sam s nji­ma do ve­čer­nje mi­se. Taj kap­tol­ski pre­lat bio mi je ne­ka­ko ču­dan. Htio je da do­đem u Za­greb što pri­je i po­zvao me na­kon ne­ko­li­ko da­na te­le­fon­ski na pros­la­vu svo­ga imen­da­na i ujed­no ro­đen­da­na svo­ga bra­ta – is­pri­čao je So­var za Glo­bus. Pri­hva­tio je po­ziv i do­šao na pros­la­vu u ku­ri­ju u No­vu Ves u Za­gre­bu, ka­da ga je pre­lat po­zvao da po­đe s nji­me ka­ko bi mu po­ka­zao što mu tre­ba sa­ši­ti. – Odveo me u jed­nu spa­va­oni­cu. Gle­dam ja ta­ko ne­ke sli­ke na zi­do­vi­ma i osje­ćam da se on za­li­je­pio iza me­ne. Ho­da iza me­ne ci­je­lo vri­je­me. Bio je go­to­vo za gla­vu ni­ži od me­ne. Po go­di­na­ma, kao mo­ji ro­di­te­lji. Okre­nem se i on me stis­ne oko stru­ka. Bu­lji mi u li­ce kao da će me po­lju­bi­ti. Go­vo­ri mi ka­ko ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti te oči i us­ne – is­pri­čao je So­var, ne mo­gav­ši vje­ro­va­ti što mu se do­ga­đa te je re­kao da mo­ra ići oko 18 sa­ti s

SO­VAR: “PO­ČEO ME LJUBITI U OBRAZ I U JED­NOM TRE­NUT­KU GO­TO­VO JE LEGAO NA ME­NE. TA­DA SAM GA ODGURNUO I RE­KAO: SAD JE DOS­TA!”

BO­ZA­NIĆ NA­RE­DIO IS­TRA­GU, U ZA­GRE­BAČ­KOJ NADBISKUPIJI NAJ­A­VI­LI DA ĆE SE CR­K­VA O SVE­MU OČITOVATI NA­KON ZAVRŠENOG SPO­RA

pri­ja­te­lji­com u ka­za­li­šte. – Os­tao sam na ruč­ku, lju­di su po­če­li od­la­zi­ti, čas­ne ses­tre pra­le su su­đe i neo­bič­no me po­gle­da­va­le. On ih je is­pra­tio i za­klju­čao ulaz­na vra­ta, os­ta­li smo sa­mi. Nisam mu htio po­ka­za­ti da se bo­jim. Ci­je­lo vri­je­me for­si­rao sam pri­ču o Bi­bli­ji, vje­ri i Cr­k­vi. Sjeo je po­kraj me­ne i po­čeo me is­pi­ti­va­ti je­sam li svjes­tan ka­ko je ži­vje­ti u sa­mo­ći i ho­ću li to mo­ći iz­dr­ža­ti. Od­go­vo­rio sam mu da je­sam i da znam što me če­ka. Odjed­nom me po­čeo ljubiti u obraz i u jed­nom tre­nut­ku go­to­vo je legao na me­ne. Ta­da sam ga odgurnuo i re­kao mu: “Sad je dos­ta, kri­vo ste me pro­ci­je­ni­li i pres­ta­ni­te se ta­ko po­na­ša­ti.” On je us­tao, sjeo na fo­te­lju i nas­ta­vio pri­ča­ti kao da ni­šta ni­je bi­lo. Ta­da sam shva­tio da je to nje­mu sva­kod­ne­vi­ca – is­pri­čao je So­var Glo­bu­su te nam re­kao da će sve iden­tič­no is­ka­za­ti i na cr­k­ve­nom sudu.

Is­kaz Kaptolu, pri­ja­va po­li­ci­ji

Mons. Kurečić, s ko­jim smo ta­ko­đer ju­čer raz­go­va­ra­li, re­kao je ka­ko ni­je vi­dio So­va­ro­vo svje­do­čans­tvo. – Vi­dio sam čo­vje­ka dva­put i to je to. I to ra­di dru­gih stva­ri. Što ve­li da sam mu napravio? On je do­šao sa­mo ra­di misnice jed­nom i ni­šta dru­go. Pos­li­je se vi­še ni­je… ne znam što bih re­kao – re­kao nam je Kurečić, a na upit je­su li ga zva­li na raz­go­vor iz Nad­bi­sku­pi­je, re­kao je da ni­su. U Za­gre­bač­koj nadbiskupiji rek­li su nam ka­ko ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti bi­lo ko­je „pos­tu­pa­nje na cr­k­ve­no-prav­no­me po­dru­čju“te „da u svim slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma je za­prim­lje­na vje­ro­jat­na oba­vi­jest o po­či­nje­nju kaž­nji­vog djela na ka­non­skom po­dru­čju, mje­ro­dav­na cr­k­ve­na vlast od­go­vor­no i sa­vjes­no pris­tu­pa ut­vr­đi­va­nju svih či­nje­ni­ca, okol­nos­ti i od­go­vor­nos­ti te po­s­lje­dič­no do­no­si odluku o po­kre­ta­nju ka­non­skog pos­tup­ka za pro­gla­še­nje ili iz­ri­ca­nje cr­k­ve­nih kaz­ni“. Ma­rin So­var slu­čaj je pri­ja­vio po­li­ci­ji, od­nos­no u po­li­ci­ji su mu pre­po­ru­či­li da slu­čaj pri­ja­vi i cr­k­ve­nim vlas­ti­ma što je i uči­nio te je ju­čer bio na pr­vom raz­go­vo­ru na Kaptolu. Cr­k­va će se o sve­mu de­talj­no očitovati na­kon završenog spo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.