Hr­vat­ska: Ne­će­mo mi­gran­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Europska ko­mi­si­ja da­nas bi tre­ba­la za­tra­ži­ti od dr­ža­va čla­ni­ca da po­nu­de do­dat­ne ka­pa­ci­te­te za smje­štaj no­vih mi­gra­na­ta, no Hr­vat­ska će taj zah­tjev od­bi­ti. – Kao i do­sad, na­ši su ka­pa­ci­te­ti an­ga­ži­ra­ni na za­šti­ti jed­ne od naj­du­žih kop­ne­nih gra­ni­ca Eu­rop­ske uni­je – doz­na­je­mo od iz­vo­ra bli­skih Mi­nis­tar­stvu unu­tar­njih pos­lo­va.

Za­pe­li pre­go­vo­ri

Po­vje­re­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je za mi­gra­ci­je, unu­tar­nje pos­lo­ve i gra­đans­tvo Di­mi­tris Avra­mo­po­ulos za da­naš­nji je sas­ta­nak mi­nis­ta­ra unu­tar­njih pos­lo­va, na ko­jem su­dje­lu­je i hr­vat­ski mi­nis­tar Davor Bo­ži­no­vić, naj­a­vio po­kre­ta­nje ini­ci­ja­ti­ve ko­ja bi ubla­ži­la pro­blem s no­vo­pri­doš­lim mi­gran­ti­ma. Pred­lo­žit će no­ve, pri­vre­me­ne mje­re ko­ji­ma bi se tre­ba­la za­obi­ći sli­je­pa uli­ca u ko­joj su za­pe­li do­go­vo­ri dr­ža­va čla­ni­ca o re­vi­zi­ji pos­to­je­će du­blin­ske re­gu­la­ti­ve – pra­vi­la ko­ja ka­žu da azi­lan­ti mo­ra­ju za­tra­ži­ti azil u pr­voj dr­ža­vi u ko­ju stu­pe u EU te da su na­kon to­ga i nje­zi­na od­go­vor­nost. U prak­si, du­blin­ska je re­gu­la­ti­va u ve­li­kom bro­ju europ­skih dr­ža­va bi­la sus­pen­di­ra­na ti­je­kom mi­gra­cij­ske kri­ze 2015. i tad je pos­ta­lo jas­no da u kri­zi tak­va pra­vi­la jed­nos­tav­no ne funk­ci­oni­ra­ju. Aus­tri­ja je, kao pred­sje­da­ju­ća EU, po­ku­ša­la po­ves­ti raz­go­vo­re o re­for­mi du­blin­ske re­gu­la­ti­ve, što po­se­bi­ce tra­že dr­ža­ve pr­vog pri­hva­ta, kao što je Ita­li­ja. U tu je svr­hu iz­as­la­la dvo­je di­plo­ma­ta na tur­ne­ju po europ­skim dr­ža­va­ma, no ka­ko doz­na­je­mo iz di­plo­mat­skih iz­vo­ra, do­go­vor ni­je još ni na vi­di­ku i bit će ga ja­ko te­ško pos­ti­ći. Ko­mi­si­ja je već pri­je tra­ži­la na­čin ka­ko ras­te­re­ti­ti naj­po­go­đe­ni­je eu­rop­ske dr­ža­ve mi­grant­skog pri­ti­ska. Pri­je lje­ta nu­di­la je kon­cept “pri­nud­ne so­li­dar­nos­ti” ko­jom REUTERS

U pr­vih de­set mje­se­ci ove go­di­ne gra­nič­na po­li­ci­ja RH evi­den­ti­ra­la je 6415 oso­ba u ne­za­ko­ni­tom pre­la­sku, što je 57 vi­še ne­go u istom razdoblju proš­le go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.