Bulj: Ru­ga­te se jav­nos­ti i po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Pre­ki­ni­mo sjed­ni­cu!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

Sa­bor­ska sjed­ni­ca ju­čer je na­glo prekinuta na­kon što je de­se­tak opor­be­nih zas­tup­ni­ka “oku­pi­ra­lo” go­vor­ni­cu pro­s­vje­du­ju­ći što pred­sje­da­va­ju­ći že­li nas­ta­vi­ti rad ras­pra­vom o Za­ko­nu o po­ljo­pri­vre­di ko­ji se pred zas­tup­ni­ci­ma tre­bao na­ći tek da­nas. Na­kon bur­ne pre­pir­ke, iz­la­že­nja za go­vor­ni­cu bez do­zvo­le pred­sje­da­va­ju­ćeg, opo­me­na, de­se­tak opor­be­nih zas­tup­ni­ka iz SDP-a, Mos­ta, Ži­vog zi­da i HSS-a sta­lo je pred go­vor­ni­cu, ta­ko­đer bez do­zvo­le, pa pred­sje­da­va­ju­ći Želj­ko Re­iner ni­je imao iz­bo­ra ne­go pre­ki­nu­ti sjed­ni­cu pr­vo na de­set mi­nu­ta, a on­da i pot­pu­no kad je shva­tio da zas­tup­ni­ci do­bro­volj­no ne­će oti­ći, kao i da bi bi­lo ne­mo­gu­će da sa­bor­ska stra­ža uda­lji to­li­ko zas­tup­ni­ka.

Naj­važ­ni­ji za­kon

Pri­je de­se­tak go­di­na ne­što slično iz­ve­li su i SDP-ovi zas­tup­ni­ci, a ovo ni­je ni pr­vi put da se mo­ra­la pre­ki­nu­ti sjed­ni­ca zbog ne­pos­luš­nih zas­tup­ni­ka. Ju­čer je Sa­bor ras­prav­ljao o 33 za­ko­na ko­ja je tre­ba­lo mi­je­nja­ti zbog os­ni­va­nja Dr­žav­nog in­s­pek­to­ra­ta, no ve­ći­na opor­be tu je ras­pra­vu boj­ko­ti­ra­la zbog, ka­ko su rek­li, ne­de­mo­krat­skih me­to­da HDZ-a pa je ras­pra­va tra­ja­la znat­no kra­će ne­go je pla­ni­ra­no, do ma­lo iza 15 sa­ti. Zbog to­ga je Re­iner re­kao da mo­gu pre­ći na slje­de­ću toč­ku – Za­kon o po­ljo­pri­vre­di – ko­ji je na dnev­nom re­du tre­bao bi­ti tek da­nas, što se ni­je svi­dje­lo opor­bi ko­ja je na­kon ni­za pri­tuž­bi ko­je ni­su uva­že­ne od­lu­či­la bez re­da i do­zvo­le iz­la­zi­ti na sa­bor­sku go­vor­ni­cu. Mos­tov Ni­ko­la Gr­mo­ja pri­go­vo­rio je da su se zas­tup­ni­ci su­tra pri­pre­ma­li za ras­pra­vu o tom za­ko­nu te ka­ko ni­su oni kri­vi što je pla­ni­ra­ni ras­po­red pre­ra­no odra­đen zbog boj­ko­ta opor­be­nih zas­tup­ni­ka, već HDZ ko­ji je to iz­a­zvao. – Ri­ječ je o naj­bit­ni­jem za­ko­nu u Hr­vat­skoj ko­ji sa­da že­le po­dva­li­ti u pos­li­je­pod­nev­nim sa­ti­ma a da ov­dje ni­su mi­nis­tar i sa­bor­ski zas­tup­ni­ci. Ru­ga­te se s jav­noš­ću i po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Pre­ki­ni­mo sjed­ni­cu – vi­kao je mos­to­vac Mi­ro Bulj, a Re­iner je objaš­nja­vao da je za­kon bio na ras­po­re­du za ovaj tje­dan pa ni­je pro­blem ako se raspravi ma­lo ra­ni­je. – Po­vri­je­đe­no je ne­pi­sa­no pra­vi­lo da se najavljuje ka­da će toč­ke bi­ti. Mi smo tu naj­a­vu do­bi­li proš­log tjed­na i ko­le­ge su se pri­pre­mi­li za ras­pra­vu za su­tra. To je ne­ko­rek­t­no i ne­de­mo­krat­ski pre­ma ko­le­ga­ma zas­tup­ni­ci­ma – pri­go­vo­rio je i SDP-ov Do­ma­goj Haj­du­ko­vić, a Re­iner mu je uz­vra­tio ka­ko je i sam re­kao da ovo ni­je po­vre­da Pos­lov­ni­ka, već ne­pi­sa­no pra­vi­lo.

Ža­gar i Vu­če­tić po stra­ni

– Ne vi­dim za­što to­li­ko či­ni­te pro­ble­me – do­dao je Re­iner, a Bulj je iz­i­šao pred go­vor­ni­cu ia­ko mu pred­sje­da­va­ju­ći ni­je dao ri­ječ pa za­ra­dio opo­me­nu s odu­zi­ma­njem ri­je­či. Is­to je za­tim napravio i Gr­mo­ja i ta­ko­đer do­bio opo­me­nu, pa se opet vra­tio Bulj. Re­iner je za­tra­žio da se sjed­ni­ca pre­ki­ne i da stra­ža odve­de Bu­lja iz sa­bor­ni­ce, no ta­da je de­se­tak opor­be­nih zas­tup­ni­ka ko­ji su bi­li u dvo­ra­ni okru­ži­lo go­vor­ni­cu ka­ko bi za­šti­ti­lo Bu­lja – mos­tov­ci Ni­ko­la Gr­mo­ja, Tomislav Pa­ne­nić i Ro­bert Po­dol­njak, SDP-ov­ci Ar­sen Ba­uk, Do­ma­goj Haj­du­ko­vić i Sa­ša Đu­jić, HSS-ov­ci Želj­ko Le­nart, Davor Vla­ović i Mla­den Ma­djer te Bra­ni­mir Bu­njac iz Ži­vog zi­da – te po­ru­či­lo: “Ne­ka nas stra­ža sve sa­da no­si”, pa je sjed­ni­ca prekinuta. Opor­ba je pri­go­vo­ri­la što im se ne­za­vis­ni Tomislav Ža­gar i Mar­ko Vu­če­tić ni­su pri­dru­ži­li. U tom ka­osu HDZ-ovac An­te Ba­čić vik­nuo je Bu­lju “čo­ba­ne”, a Bulj mu je uz­vra­tio da je na to po­no­san. – Protiv uni­šta­va­nja hr­vat­skog se­la, šte­to­či­na iz HDZ-a, protiv An­te Ba­či­ća, naj­ve­ćeg uh­lje­ba u Sa­bo­ru – vi­kao je Gr­mo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.