U TR­GO­VAČ­KOM RA­TU CI­JE­NA­MA POBIJEDIT ĆE POTROŠAČI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Još ni­je po­čeo bo­žić­ni stam­pe­do po tr­go­vač­kim lan­ci­ma, no rast pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji već 50 mje­se­ci za­re­dom, oče­ki­va­nja re­kord­ne blag­dan­ske po­troš­nje od 13,5 mi­li­jar­di ku­na, ne­ko­li­ko sto­ti­na ku­na ve­će bo­žić­ni­ce zbog po­ve­ća­nja neo­po­re­zi­va di­je­la na pri­god­ne na­gra­de te sko­ro spu­šta­nje sto­pe PDV-a za ne­ke ka­te­go­ri­je na­mir­ni­ca na 13% broj­ne su tr­gov­ce na­dah­nu­le da već od po­čet­ka pro­sin­ca (ne­ki i ko­ji dan pri­je) kre­nu u bes­po­šted­nu bit­ku za po­tro­ša­če.

Naj­važ­ni­ji mi­nu­si

Ra­tu­je se već na svim fron­ta­ma ak­ci­ja­ma, sni­že­nji­ma, ku­po­ni­ma, a da bi pri­vuk­li kup­ce, ne­ki su se po­žu­ri­li i mje­sec da­na ra­ni­je “ski­nu­ti” sto­pu PDV-a za 12% u ka­te­go­ri­ja­ma svje­žeg me­sa i ri­be, ja­ja, vo­ća i po­vr­ća te dje­čjih pe­le­na. Ako je vje­ro­va­ti ra­ču­ni­ci mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, pro­sječ­na bi obi­telj na­kon sma­nje­nja PDV-a go­diš­nje mo­gla ušte­dje­ti 872 ku­ne u slu­ča­ju da tr­gov­ci ne po­vi­se mar­že, ne­go do­is­ta sni­ze svo­je ci­je­ne. No ia­ko zbog stal­nih ak­ci­ja na odre­đe­ne pro­izvo­de ni bla­gaj­ni­ce u tr­go­vač­kim lan­ci­ma ni­su si­gur­ne ko­ja im je stvar­na ci­je­na, po­tro­ša­či­ma je, či­ni se, naj­važ­ni­je da is­pred njih sto­je mi­nu­si pa su u naj­ras­troš­ni­jem mje­se­cu u go­di­ni, kad ma­nje pa­zi­mo i što ba­ca­mo u ko­ša­ri­cu, tr­gov­ci na dvos­tru­kom do­bit­ku. Ka­uflan­dov i Lid­lov mar­ke­tin­ški po­tez ra­ni­jeg re­za­nja PDV-a ta­ko je ubo “u sri­du”, o če­mu su svje­do­či­le i gu­žve pro­tek­log vi­ken­da, ja­če od uobi­ča­je­nih, a do Bo­ži­ća će se šo­ping-groznica sa­mo do­dat­no in­ten­zi­vi­ra­ti. Iz Ka­uflan­da tvr­de da su oni na oda­bra­ne pro­izvo­de već 29. stu­de­no­ga sni­zi­li ci­je­ne kao da je PDV 13%.

– Pr­vi da­je­mo vi­še – po­ru­či­li su i kup­ci­ma pr­vo omo­gu­ći­li sni­že­nja uz po­moć ku­po­na. Od su­bo­te su, pak, ka­ko tvr­de, sni­že­ne ci­je­ne svih pro­izvo­da na ko­je će se od­no­si­ti no­va sto­pa PDV-a, vi­še od 130 vr­sta svje­žeg me­sa i ri­be, oko 20 vr­sta ja­ja, vi­še od 50 raz­li­či­tih vr­sta pe­le­na i 170 raz­li­či­tih vr­sta vo­ća i po­vr­ća.

– Htje­li smo svo­jim kup­ci­ma već sa­da, usu­sret blag­da­ni­ma, omo­gu­ći­ti da uži­va­ju u ni­žim ci­je­na­ma i da iz ši­ro­ke pa­le­te vi­še od 380 pro­izvo­da ko­je im nu­di­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.