Pla­će su još uvi­jek ele­ment pre­va­ge os­ta­ti ili oti­ći iz kom­pa­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Lju­bi­ca Ga­ta­rić)

Doš­la su vre­me­na da se tvrt­ke mo­ra­ju do­dat­no obu­ča­va­ti ka­ko bi pri­vuk­le i za­dr­ža­le rad­ni­ke. Sva­kod­nev­no vi­še od 180 hr­vat­skih gra­đa­na od­la­zi tr­bu­hom za kru­hom u dru­ge zem­lje Eu­rop­ske uni­je os­tav­lja­ju­ći kat­kad i do­bro pla­će­na rad­na mjes­ta, zbog če­ga su ča­so­pis Li­der i Udru­ga U4HR po­zva­li niz pre­da­va­ča na kon­fe­ren­ci­ju u Za­greb da go­vo­re o na­či­nu uprav­lja­nja lju­di­ma. Kon­fe­ren­ci­ju je otvo­rio mi­nis­tar ra­da Mar­ko Pa­vić, ko­ji ka­že da je dr­ža­va osi­gu­ra­la do­volj­no nov­ca, a na tvrt­ka­ma je da rad­ni­ci­ma po­nu­de pos­lo­ve ko­ji nu­de do­dat­nu vri­jed­nost. – Što je tim raz­no­vr­s­ni­ji, to je pro­fi­ta­bil­ni­ji. Ne­moj­te se kon­cen­tri­ra­ti sa­mo na Hr­va­te, ne­go pro­ši­ri­te svo­je vi­di­ke. Ni­kad ne zna­te što će va­šoj kom­pa­ni­ji do­ni­je­ti ne­či­ja vanj­ska per­s­pek­ti­va – rek­la je Bar­ba­ra Sa­lo­pek, kon­zul­tan­ti­ca u jed­noj nor­ve­škoj tvrt­ki, gdje je otiš­la na ma­gis­te­rij i os­ta­la. Za­što net­ko uop­će raz­miš­lja o od­la­sku? – za­pi­tao je Ivi­ca Vran­čić i do­dao ka­ko pos­to­ji ne­bro­je­no mno­go is­tra­ži­va­nja na tu temu, a sva se na kra­ju svo­de na dva od­go­vo­ra – je­dan je osje­ćaj da sus­tav vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je ne od­go­va­ra sus­ta­vu vri­jed­nos­ti zaposlenika, a dru­gi je da je raz­log od­la­ska ne­po­sred­ni od­nos s ru­ko­vo­di­te­ljem. – Me­na­dže­ri nes­ta­ju, ba­rem u ovom obli­ku u ko­jem ih da­nas poz­na­je­mo, a na sce­nu do­la­ze li­de­ri, ko­ji ne nas­tu­pa­ju s po­zi­ci­je mo­ći, već iz­grad­nje vri­jed­nos­ti. Već sad teh­no­lo­gi­ja obav­lja ve­li­ki dio me­na­džer­skog pos­la, no teh­no­lo­gi­ja ne mo­že uprav­lja­ti lju­di­ma – is­ta­kao je Vran­čić. Kon­zul­tan­ti­ca Nat­ha­lie Le­ro­tić Pav­lić iz svog je is­kus­tva ka­za­la da pr­vi od­la­ze oni naj­ta­len­ti­ra­ni­ji ako osje­te da od kom­pa­ni­je ne do­bi­va­ju ono što že­le i tre­ba­ju. – Da­nas svi ra­de za be­ne­fi­te i bo­lje kom­pen­za­cij­ske pa­ke­te, što je sa­svim nor­mal­no. Pla­će su još uvi­jek ele­ment ko­ji do­no­si pre­va­gu – rek­la je ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.