O pre­la­to­vim afe­ra­ma šu­ška­lo se na Kap­to­lu go­di­na­ma

TKO JE MONS. KUREČIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Ko­men­tar Dar­ka Pa­vi­či­ća: Cr­k­va se mo­ra obra­ču­na­ti s ne­čas­ni­ma u svo­jim re­do­vi­ma

Ime mons. Zvo­ni­mi­ra Ku­re­či­ća po­ja­vi­lo se u jav­nos­ti po­čet­kom go­di­ne u aferi po­ve­za­noj s pre­ben­da­ri­ma pr­vos­tol­ne cr­k­ve za­gre­bač­ke, ka­da ga je za­de­si­la is­ta sud­bi­na kao i sve os­ta­le pre­ben­da­re, ko­je je kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić smi­je­nio zbog tran­sak­ci­ja sa zem­lji­šti­ma u nji­ho­vu vlas­niš­tvu. No u cr­k­ve­nim kru­go­vi­ma zna­lo se ta­da da Kurečić ni­je na stra­ni onih ko­ji su pro­vo­di­li te tran­sak­ci­je, ne­go na su­prot­noj, tj. da je po­ma­gao oni­ma ko­ji su po­kre­nu­li ci­je­lu afe­ru prak­tič­ki kao kr­ti­ca u Pre­ben­dar­skom zbo­ru, že­le­ći, ka­ko tvr­de nje­go­vi ko­le­ge, pos­ta­ti i de­ka­nom Pre­ben­dar­skog zbo­ra. Ro­đen je Zla­ta­ru 1951., stu­dij te­olo­gi­je i fi­lo­zo­fi­je za­vr­šio je na Pa­pin­skom uči­li­štu Gre­go­ri­ani u Ri­mu, gdje je po­tom naj­pri­je pos­ti­gao ma­gis­te­rij iz dog­mat­ske te­olo­gi­je, a za­tim i ma­gis­te­rij i dok­to­rat iz ka­non­skog pra­va. Ob­na­šao je mno­ge od­go­vor­ne služ­be u Za­gre­bač­koj nad­bi­sku­pi­ji i pri Hrvatskoj bi­skup­skoj kon­fe­ren­ci­ji, a tre­nu­tač­no je taj­nik Po­vje­rens­tva za eku­me­ni­zam i di­ja­log Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je. U cr­k­ve­nim kru­go­vi­ma poz­nat je i kao „bi­ri­tu­alac“, tj. sve­će­nik ko­ji slu­ži obre­de i po za­pad­nom i po is­toč­nom obre­du pa je ta­ko mno­go vre­me­na pro­veo u druš­tvu gr­ko­ka­to­li­ka u Hrvatskoj, što je ne­ke na­ve­lo i raz­miš­lja­nje ka­ko ima am­bi­ci­ja pos­ta­ti i slje­de­ćim kri­že­vač­kim bi­sku­pom. No, tvr­de nje­go­vi pro­tiv­ni­ci, tu su mu naj­ve­će pre­pre­ke bi­le upra­vo pri­če po­put ove ko­ja je iz­aš­la u jav­nost, a do­sad se o nji­ma ni­je jav­no go­vo­ri­lo, osim u cr­k­ve­nim ku­lo­ari­ma. Za­nim­lji­vo je i to da je u svo­joj ka­ri­je­ri ra­dio i na cr­k­ve­nom su­du, ko­je­mu ga je sa­da pri­ja­vio pro­fe­sor Ma­rin So­var. Ne­ko­li­ko go­di­na je bio pred­stoj­nik Ka­te­het­skog ureda Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je i pr­vi pred­stoj­nik Na­ci­onal­nog ka­te­het­skog ureda HBK te bra­ni­telj že­nid­be­nog ve­za na Že­nid­be­nom su­du Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je i sud­ski vi­kar Me­đu­bi­sku­pij­skog suda pr­vo­ga stup­nja u Za­gre­bu, kao i rek­tor cr­k­ve Kris­ta Kra­lja na za­gre­bač­kom grob­lju Mi­ro­goj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.