LOVRO KUŠČEVIĆ

Ne­će­mo smi­je­ni­ti Na­ta­šu No­va­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić

VLADA ODUSTALA OD UKIDANJA TZV. PERIODA HLAĐENJA, ODNOSNO ZABRANE DUŽ­NOS­NI­CI­MA DA GODINU DA­NA NA­KON ISTEKA DUŽNOSTI BUDU IMENOVANI U UPRA­VE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o sukobu in­te­re­sa duž­nos­ni­ka ne­će bi­ti smi­je­nje­no. Po­ru­čio je ta­ko ju­čer ministar upra­ve Lovro Kuščević i ti­me ot­klo­nio mogućnost ko­ju je spo­me­nu­la pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva Na­ta­ša No­va­ko­vić, da bi pri­tis­ci iz HDZ-a na kon­cu mo­gli re­zul­ti­ra­ti smje­nom tog ti­je­la. No­va­ko­vić je pri­tom iz­ni­je­la i “re­cept” po ko­jem bi se tak­va smje­na mo­gla pro­ves­ti u dje­lo ia­ko je Po­vje­rens­tvo go­to­vo na sa­mom po­čet­ku man­da­ta. Po ono­me što je rek­la u in­ter­v­juu za No­vu TV, No­va­ko­vić se za­pra­vo bo­ji sce­na­ri­ja ka­kav se do­go­dio biv­šoj pra­vo­bra­ni­te­lji­ci za dje­cu Iva­ni Mi­las Kla­rić.

No­va­ko­vić kao Mi­las Kla­rić

Nje se HDZ-ova ve­ći­na ri­je­ši­la usred man­da­ta, i to ta­ko da su is­ko­ris­ti­li od­lu­ku ko­jom je Us­tav­ni sud sru­šio Za­kon o pra­vo­bra­ni­te­lju za dje­cu iz pro­ce­du­ral­nih raz­lo­ga, jer ni­je do­ne­sen kva­li­fi­ci­ra­nom ve­ći­nom. U pri­je­laz­ne odred­be za­kon­skih iz­mje­na ta­da su jed­nos­tav­no uni­je­li da se na­kon stu­pa­nja na sna­gu tih iz­mje­na bi­ra no­vi pra­vo­bra­ni­telj i Mi­las Kla­rić os­ta­la je bez funk­ci­je.

Kuščević, me­đu­tim, oštro od­bi­ja da tak­va mogućnost pos­to­ji ka­da je u pi­ta­nju Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o sukobu in­te­re­sa.

– Ne, ni­ka­ko, da­pa­če, že­li­mo da Po­vje­rens­tvo bu­de još ja­če i ima kva­li­tet­ni­ji za­kon­ski ok­vir ka­ko bi pre­ve­ni­ra­lo i spri­je­či­lo po­ten­ci­jal­ni su­kob in­te­re­sa ne­kog duž­nos­ni­ka – re­kao je ministar.

Ri­ječ je o no­vom za­ko­nu ko­ji je već pro­šao jav­no savjetovanje, a ka­da je ugle­dao svje­tlo da­na, iz­a­zvao je ne­ma­le ot­po­re u jav­nos­ti, ali i u sa­mom Po­vje­rens­tvu. Jed­na od ključ­nih pri­mjed­bi od­no­si­la se na uki­da­nje tzv. perioda hlađenja, odnosno zabrane duž­nos­ni­ci­ma da u raz­dob­lju od go­di­ne da­na na­kon isteka dužnosti budu imenovani u upra­ve trgovačkih društava.

Kuščević sa­da tvrdi da će se “period hlađenja” vra­ti­ti u za­kon. Do­da­je, me­đu­tim, da će taj period bi­ti “ka­te­go­ri­zi­ran na bo­lji i pravedniji na­čin”, no ne pre­ci­zi­ra ka­ko. Ta­ko­đer, ne­jas­no je i ho­će li taj period i u no­vom za­ko­nu tra­ja­ti godinu da­na ili će se nje­go­va du­lji­na mi­je­nja­ti.

Ključ­no je pi­ta­nje, me­đu­tim, tko ra­di na iz­mje­na­ma tek­s­ta ko­ji je već pro­šao jav­no savjetovanje s ob­zi­rom na to da se rad­na sku­pi­na na­kon to­ga ni­je sas­ta­ja­la.

– Na jav­nom sa­vje­to­va­nju do­bi­li smo niz pri­mjed­bi i su­ges­ti­ja, na ko­je smo od­go­vo­ri­li. Tekst smo po­tom pos­la­li na međuresorno usu­gla­ša­va­nje, a ka­da ono za­vr­ši, za­kon će­mo pos­la­ti na usva­ja­nje Vla­di, a za­tim i Saboru – objas­nio nam je ministar.

‘To ni­je po­sao Po­vje­rens­tva’

Za­kon je, dak­le, još od ko­lo­vo­za u proceduri u ko­joj se o nje­mu tre­ba­ju oči­to­va­ti ne­ka mi­nis­tar­stva. Zbog če­ga međuresorno savjetovanje tra­je ta­ko du­go, ne zna nitko. Čla­no­ve rad­ne sku­pi­ne ko­ja je ra­di­la za­kon, pa ni Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o sukobu in­te­re­sa nitko ni­je iz­vi­jes­tio o even­tu­al­nim no­vim pri­mjed­ba­ma, zbog če­ga se No­va­ko­vić jav­no ža­li­la, no Kuščević od­vra­ća da se Po­vje­rens­tvo tu vi­še ne­ma što pi­ta­ti.

– Po­vje­rens­tvo je da­lo svoj do­pri­nos kroz rad­nu sku­pi­nu, u iz­ra­di za­ko­na su­dje­lo­va­lo je naj­ma­nje dvo­je nje­go­vih čla­no­va. Me­đu­tim, za­kon ra­di Mi­nis­tar­stvo upra­ve, mi smo za to nad­lež­ni, a ne Po­vje­rens­tvo – ka­zao nam je ministar.

Da­pa­če, tvrdi ka­ko bi si­tu­aci­ja u ko­joj bi Po­vje­rens­tvo sa­mo do­no­si­lo za­kon ko­ji će se kas­ni­je na njih pri­mje­nji­va­ti sa­mo Po­vje­rens­tvo do­ve­la u su­kob in­te­re­sa.

Ministar uvje­ra­va i da će no­vi za­kon u Vla­di­nu, a po­tom i sa­bor­sku pro­ce­du­ru bi­ti upu­ćen po­čet­kom idu­će go­di­ne.

KUŠČEVIĆ TVRDI DA ĆE U ZA­KON VRA­TI­TI “PERIOD HLAĐENJA”, I TO NA BO­LJI I PRAVEDNIJI NA­ČIN ZA­KON JE JOŠ OD KO­LO­VO­ZA U PROCEDURI. ZBOG ČE­GA MEĐURESORNO SAVJETOVANJE TRA­JE TA­KO DU­GO, NE ZNA NITKO

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Že­li­mo da Po­vje­rens­tvo ima kva­li­tet­ni­ji za­kon­ski ok­vir ka­ko bi spri­je­či­lo po­ten­ci­jal­ni su­kob in­te­re­sa ne­kog duž­nos­ni­ka, re­kao je ministar Kuščević

HDZ-ova VE­ĆI­NA RI­JE­ŠI­LA SE IVANE MI­LAS KLA­RIĆ USRED MAN­DA­TA ISKORISTIVŠI OD­LU­KU USTAVNOG SUDA DA SE ZA­KON MO­RA PONOVO DONIJETI

NA­TA­ŠA NO­VA­KO­VIĆ ZBOG PRITISAKA IZ HDZ-a BO­JI SE DA ĆE I NJEZINO PO­VJE­RENS­TVO ZAVRŠITI KAO PRAVOBRANITELJICA ZA DJE­CU

DA JE PO­VJE­RENS­TVO ZA SU­KOB IN­TE­RE­SA POD TEŠKIM PRITISKOM, MISLI I NJE­GO­VA BIVŠA ŠEFICA DALIJA OREŠKOVIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.