VA­TRO­GAS­NA ZAJEDNICA OD 2020. DIŽE SE NA RA­ZI­NU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktuaino - (Iva Bo­ban)

Vlada je na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci u Kar­lov­cu ut­vr­di­la iz­mje­ne Za­ko­na o us­troj­stvu i dje­lo­kru­gu mi­nis­tar­sta­va, ko­ji bi tre­bao omogućiti da mi­nis­tar­stva pre­uz­mu pos­lo­ve agen­ci­ja, za­vo­da i dru­gih prav­nih oso­ba s jav­nim ov­las­ti­ma (njih 54) ko­je se uki­da­ju po za­ključ­ku Vla­de iz ko­lo­vo­za.

Tim je za­ključ­kom, me­đu os­ta­lim, omo­gu­će­no i uki­da­nje Dr­žav­ne upra­ve za za­šti­tu i spa­ša­va­nje, či­ji su ka­dar i pos­lo­vi tre­ba­li ući u Rav­na­telj­stvo za ci­vil­nu za­šti­tu Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va, ko­je je tre­ba­lo obje­di­ni­ti pi­ro­teh­ni­ča­re, ope­ra­tiv­ce iz Služ­be 112, znans­tve­ni­ke, va­tro­gas­ce...

Na ta­kav je plan ne­ga­tiv­no re­agi­ra­la Hr­vat­ska va­tro­gas­na zajednica, ko­ja je tra­ži­la da va­tro­gas­tvo bu­de u nje­zi­noj nad­lež­nos­ti.

Nje­zin za­po­vjed­nik An­te Sa­na­der, ko­ji je ujed­no i HDZ-ov sa­bor­ski zas­tup­nik, ta­da je iz­jav­lji­vao da se na­da da će Vlada odus­ta­ti od ovak­vog pla­na i da će va­tro­gas­tvom uprav­lja­ti Hr­vat­ska va­tro­gas­na zajednica, sa za­po­vjed­ni­kom iz stru­ke, a ne po­li­ti­ke.

No­vi za­kon po­t­vr­đu­je da je bio u pra­vu jer će u MUP ući pos­lo­vi va­tro­gas­ne in­s­pek­ci­je, ali ne i pos­lo­vi va­tro­gas­tva. Oni će se pre­pus­ti­ti Va­tro­gas­noj za­jed­ni­ci, ko­ja će se od 1. si­ječ­nja 2020. “us­tro­ji­ti kao sre­diš­nje ti­je­lo dr­žav­ne upra­ve”. Ti­me će se di­ći na ra­zi­nu središnjeg ureda, što je go­to­vo u ran­gu mi­nis­tar­stva, a do po­čet­ka 2020. Vlada je uze­la vri­je­me da cje­lo­vi­to ure­di dje­lat­nost va­tro­gas­tva uzi­ma­ju­ći u ob­zir do­sa­daš­nje is­kus­tvo DUZS-a.

Ministar upra­ve Lovro Kuščević ovaj za­kon naziva prvim pravim reformskim zakonom u samostalnoj Hrvatskoj.

– Sve su vla­de naj­av­lji­va­le ovak­vo ne­što, ra­di­le su na to­me, ali mi smo da­nas ko­nač­no ut­vr­di­li ovaj za­kon – ka­zao nam je Kuščević. Is­ti­če da bi bez ovog za­ko­na nas­ta­la prav­na praz­ni­na jer je ni­zom dru­gih aka­ta pre­dvi­đe­no uki­da­nje agen­ci­ja, a mi­nis­tar­stva for­mal­no ne bi mo­gla pre­uze­ti nji­ho­ve pos­lo­ve.

No­vi će za­kon for­mal­no omogućiti i ponovno osnivanje Državnog inspektorata, ko­ji će obje­di­ni­ti in­s­pek­ci­je ko­je je Mi­la­no­vi­će­va Vlada pri­je pet go­di­na raz­bi­la na po­je­di­na mi­nis­tar­stva. Ta­kav po­tez ta­da je prav­dan ušte­da­ma jer su pos­lo­vi inspektorata pre­ne­se­ni na mi­nis­tar­stva. Za­nim­lji­vo da o ušte­da­ma go­vo­ri i sa­daš­nja vlada ka­da vra­ća Dr­žav­ni in­s­pek­to­rat. Kuščević ta­ko is­ti­če da će no­vi za­kon omogućiti znat­nu ra­ci­ona­li­za­ci­ju jer se pos­lo­vi ko­je sa­da obav­lja­ju po­je­di­ne agen­ci­je i za­vo­di pre­no­se na mi­nis­tar­stva. A to, ka­že, zna­či da će se ušte­dje­ti ba­rem na ru­ko­vo­de­ćem ka­dru. Uvje­ren je da će, osim ukidanja ru­ko­vo­de­ćih mjes­ta, ra­ci­ona­li­za­ci­ja do­ći i od­la­skom di­je­la služ­be­ni­ka ko­ji ima­ju uvje­te za mi­ro­vi­nu, a ministar oče­ku­je da će ih se do­bar dio umi­ro­vi­ti pri­je ne­go što se agen­ci­je u ko­ji­ma ra­de “sto­pe” s mi­nis­tar­stvi­ma. No, na­gla­ša­va da to ipak ni­je ključ­ni mo­ment u ci­je­loj pri­či.

– Naj­važ­ni­je je da će se ovi­me po­di­ći kva­li­te­ta ra­da svih tih služ­be­ni­ka – uvje­ren je Kuščević.

MINISTAR UPRA­VE LOVRO KUŠČEVIĆ OVAJ ZA­KON NAZIVA PRVIM PRAVIM REFORMSKIM ZAKONOM U SAMOSTALNOJ HRVATSKOJ. ON ĆE PONOVNO OMOGUĆITI OSNIVANJE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.