Ses­tra Z. Ma­ri­ća di­rek­to­ri­ca u HANFA-i

Vecernji list - Hrvatska - - Aktuaino -

Una­pre­đe­nje Lji­lja­ne Or­lo­vac, ses­tre mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, na po­zi­ci­ju di­rek­to­ri­ce sek­to­ra za su­per­vi­zi­ju osi­gu­ra­nja u HANFA-i iz­a­zva­lo je ja­ku re­ak­ci­ju di­je­la me­di­ja. – Mno­gi su mi lju­di su­ge­ri­ra­li da nju pred­lo­žim na mjes­to čla­ni­ce Uprav­nog vi­je­ća HANFA-e, ali ni­sam to htio uči­ni­ti da bih za­šti­tio i nju i se­be ia­ko ima sve kva­li­fi­ka­ci­je za tu po­zi­ci­ju. Ovo je sad pak po­zi­ci­ja ni­ža od ra­zi­ne Uprav­nog vi­je­ća. To je mo­ja ses­tra, mo­ja obi­telj, ko­ja mi je naj­ve­ća sve­ti­nja. Ako je to raz­log da ja su­tra mo­ram oti­ći s mjes­ta mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, ja ću taj čas oti­ći. Ako vi stvo­ri­te pri­ti­sak oko to­ga, ja ću oti­ći, ako sam se o ne­što ogri­je­šio – ko­men­ti­rao je Ma­rić. U HANFA-i pak objaš­nja­va­ju da u pro­mo­vi­ra­nju Lji­lja­ne Or­lo­vac ne­ma ni­šta spor­no. Re­gu­la­tor je pro­veo re­or­ga­ni­za­ci­ju agen­ci­je u ko­joj su pro­mo­vi­ra­ne dje­lat­ni­ce ku­će, a me­đu nji­ma i Or­lo­vac. Ona je od 2012. ra­di­la na po­zi­ci­ji za­mje­ni­ce di­rek­to­ri­ce tog sek­to­ra pa je pro­mo­ci­ja u di­rek­to­ri­cu, objaš­nja­va­ju u HANFA-i, bi­la lo­gi­čan sli­jed u ka­ri­je­ri. Na in­si­nu­aci­je da bi joj po­zi­ci­ja mo­gla uklju­či­va­ti i nad­zi­ra­nje pos­lo­va ve­za­nih uz Agro­kor, u agen­ci­ji ka­žu da ni­kak­ve po­vez­ni­ce ne­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.