CR­K­VA SE MO­RA OBRA­ČU­NA­TI S NE­ČAS­NI­MA, PAPINU PODRŠKU IMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktuaino - DARKO PAVIČIĆ

Naj­no­vi­ja afe­ra u Cr­k­vi, ko­ju je ot­kri­lo svje­do­čans­tvo za­gre­bač­kog pro­fe­so­ra Ma­ri­na So­va­ra o sek­su­al­nom zlos­tav­lja­nju mons. Zvo­ni­mi­ra Ku­re­či­ća, doš­la je u naj­nez­god­ni­je vri­je­me, u adven­tu, pred Bo­žić. Za­pra­vo, ne­ma zgod­no­ga vre­me­na za tak­ve afe­re. Sva­ko je nez­god­no. Jer su nez­god­ne i tak­ve pri­če, ko­je se va­lja­ju unu­tar Cr­k­ve go­di­na­ma, a on­da se u ne­kom tre­nut­ku pre­li­ju pre­ko nje­zi­na ru­ba i iz­a­đu u jav­nost. Ta­kav je slu­čaj i s ovom afe­rom i svat­ko tko u Cr­k­vi ka­že da ni­je čuo ni­šta o slič­nim slu­ča­je­vi­ma ne sa­mo da se skri­va iza vlas­ti­te la­ži ne­go je na svo­je­vr­stan na­čin i su­di­onik u tak­vim ra­bo­ta­ma.

Po­s­ljed­njih se go­di­na ni­žu pe­do­fil­ske afe­re u Cr­k­vi. Ova ni­je te na­ra­vi. No ne­dav­no su upra­vo pe­do­fil­ske afe­re u SAD-u ot­kri­le da im je u po­za­di­ni ho­mo­sek­su­al­na

ZAVJETOVANI SU NA ČISTOĆU, SIROMAŠTVO I POSLUŠNOST. SVEGA TO­GA U AFERI NI­JE BI­LO

ak­tiv­nost jed­no­ga di­je­la kle­ra. To je po­nu­ka­lo pa­pu Fra­nju da kra­jem svib­nja ove go­di­ne po­ru­či ta­li­jan­skim bi­sku­pi­ma da, ako pos­to­ji i naj­ma­nja sum­nja u ho­mo­sek­su­al­nost sve­će­nič­kih kan­di­da­ta, „bo­lje je ne pus­ti­ti ih unu­tra“. Odnosno, da se fo­ku­si­ra­ju na kva­li­te­tu, a ne kvan­ti­te­tu zva­nja. To sve do­volj­no go­vo­ri sa­mo za se­be.

S dru­ge stra­ne, u Cr­k­vi pos­to­je služ­be­ni­ci i služ­be­ni­ce ko­ji su ho­mo­sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je. Za­ci­je­lo ih je u jed­na­kom pos­tot­ku kao i u druš­tvu. Kao što Cr­k­va ge­ne­ral­no ho­mo­sek­su­al­ce ne is­klju­ču­je iz svo­jih re­do­va, is­to to či­ni i sa svo­jim služ­be­ni­ci­ma. Me­đu­tim, kao što ne odo­bra­va ni sek­su­al­ne či­ne, ta­ko to ne odo­bra­va ni svo­jim služ­be­ni­ci­ma. Ni ho­mo­sek­su­al­nim ni he­te­ro­sek­su­al­nim ko­ji su, osim čis­to­će, zavjetovani na siromaštvo i poslušnost.

Svega to­ga u ovoj naj­no­vi­joj aferi oči­to ni­je bi­lo. Ni čis­to­će ni si­ro­maš­tva, a ni pos­luš­nos­ti. Ne­go kle­ri­ka­liz­ma i iz­o­li­ra­nih cr­k­ve­nih kru­go­va, ko­je je upra­vo u pe­do­fil­skim afe­ra­ma osu­dio pa­pa Fra­njo. Sto­ga se Cr­k­va ra­di svo­je bu­duć­nos­ti mo­ra naj­o­š­tri­je obra­ču­na­ti oni­ma ko­ji joj ni­su ka­dri čes­ti­to slu­ži­ti. Papinu podršku u to­me pot­pu­no ima.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.