Pred­sjed­ni­ca o svom sa­vjet­ni­ku Ga­li­ću: Doz­nat će­te sve na vri­je­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktuaino - (dp)

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ju­čer je u Ku­ti­ni ko­men­ti­ra­la do­ga­đa­je ve­za­ne uz afe­ru SMS i, u kon­tek­s­tu te afe­re, uz spo­mi­nja­nje nje­zi­na sa­vjet­ni­ka Vla­de Ga­li­ća. – Ono što či­ta­mo po me­di­ji­ma ne­kak­va su cu­re­nja in­for­ma­ci­ja i in­for­ma­ci­je ko­je ni­su po­t­vr­di­le re­le­vant­ne dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je. Nas­ta­vit ću raz­go­va­ra­ti s nji­ma, a kad je ri­ječ o lju­di­ma u mo­jem ka­bi­ne­tu, doz­nat će­te sve na vri­je­me – rek­la je pred­sjed­ni­ca po­no­viv­ši da bi sjed­ni­ca Vi­je­ća za na­ci­onal­nu si­gur­nost, i bez ob­zi­ra na afe­ru SMS, tre­ba­la bi­ti odr­ža­na do kra­ja go­di­ne. – Na po­čet­ku man­da­ta ove Vla­de do­go­vor je bio da će­mo ba­rem kvar­tal­no odr­ža­va­ti sjed­ni­ce tog Vi­je­ća jer, po­nav­ljam, te sjed­ni­ce tre­ba­ju bi­ti re­do­vi­te da bi se na nji­ma raz­ma­tra­la sva pi­ta­nja, a ne da jav­nost stje­če do­jam da je, kad se odr­ža­va tak­va sjed­ni­ca, ri­ječ o iz­van­red­nom sta­nju. Jer ono to ni­je. Mo­je proš­lo­tjed­no pri­op­će­nje bi­lo je pri­lič­no oštro jer su, po me­ni, op­tuž­be za ru­še­nje Vla­de vr­lo oz­bilj­ne op­tuž­be i to mi ne pa­da na pa­met ni na ko­ji na­čin. U to­me ne su­dje­lu­jem ni­ti imam na­mje­ru su­dje­lo­va­ti, a po­go­to­vo se ne ba­vim ni­kak­vim pa­ra­oba­vje­štaj­nim ak­tiv­nos­ti­ma – is­tak­nu­la je pred­sjed­ni­ca ko­ja je u Ku­ti­ni bo­ra­vi­la u sklo­pu ra­da nje­zi­na pre­mje­šte­nog ureda u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji. Dru­gi dan bo­rav­ka u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji pred­sjed­ni­ca je po­če­la obi­la­skom Os­nov­ne ško­le “Zor­ka Se­ver” u Po­po­va­či, gdje je su­dje­lo­va­la u ak­ci­ji “Hr­vat­ska či­ta”, obiš­la je Ja­se­no­vac, Nov­sku, Li­pov­lja­ne te po­lo­ži­la vi­je­nac na mjes­tu ma­sov­ne grob­ni­ce u Ba­ći­nu, po­kraj Hr­vat­ske Du­bi­ce. Pri­je to­ga sas­ta­la se i s čla­no­vi­ma upra­ve ku­tin­ske Pe­tro­ke­mi­je, ko­ji su pred­sjed­ni­cu upoz­na­li s pla­no­vi­ma res­truk­tu­ri­ra­nja te kom­pa­ni­je ko­joj su od­ne­dav­no ve­ćin­ski vlas­ni­ci Ina i PPD. Pred­sjed­nik upra­ve Pe­tro­ke­mi­je Da­vor Žme­gač is­tak­nuo je da tvrt­ku oče­ku­ju re­for­me da bi pos­ta­la kon­ku­ret­na.

NE SU­DJE­LU­JEM ni u kak­vim pa­ra­oba­vje­štaj­nim ak­tiv­nos­ti­ma, po­ru­či­la je pred­sjed­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.