IZ­MJE­NE ZA­KO­NA O USKOK-u 1 NO­VI USTROJ USKOKA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktuaino - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Od sa­mog os­nut­ka Ureda za suz­bi­ja­nje ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­li­te­ta ve­li­ka su oče­ki­va­nja da oprav­da svoj na­ziv. Ko­rup­ci­ja je i kad služ­be­nik ne­kog državnog ureda uz­me od stran­ke pr­šut, kad po­li­ca­jac uz­me sto ku­na da ne pi­še pre­kr­šaj, kad uprav­ni sa­vjet­nik, što se stvar­no do­go­di­lo, kao mi­to uz­me ki­lo­gram te­škog hla­pa (mor­skog ra­ka) da bi ugos­ti­te­lju po­zi­tiv­no ri­je­šio ne­ki zah­tjev. Na­rav­no, i tu sit­nu ko­rup­ci­ju tre­ba pro­go­ni­ti, ali tre­ba li to ra­di­ti USKOK? Sve te kaz­ne­no­prav­no jed­nos­tav­ne slu­ča­je­ve od pri­ja­ve do pre­su­de po za­ko­nu mo­ra po­kri­va­ti USKOK, ali je li to ono što jav­nost oče­ku­je od te spe­ci­ja­li­zi­ra­ne ins­ti­tu­ci­je?

Bez ve­li­kih oče­ki­va­nja

Ili bi smi­sao dje­lo­va­nja USKOK-a tre­ba­li bi­ti slo­že­ni pred­me­ti ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la. Pred­me­ti u ko­ji­ma će do­ći do iz­ra­ža­ja sve one spe­ci­fič­ne vje­šti­ne, spo­sob­nos­ti, zna­nja i is­kus­tvo dje­lat­ni­ka USKOK-a, a što po­dra­zu­mi­je­va i adek­vat­nu opre­mu, edu­ka­ci­ju i struč­ne su­rad­ni­ke za po­je­di­na po­dru­čja, ko­ji su za svoj rad i od­go­va­ra­ju­će sti­mu­li­ra­ni. Dok se sve to ta­ko ne pos­lo­ži, od USKOK-a objek­tiv­no ne tre­ba ima­ti ve­li­ka oče­ki­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.