No­vi boj Trum­pa i Xi­ja UHIĆENA ŠEFICA FI­NAN­CI­JA HUAWEIJA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Ka­nad­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la je na aero­dro­mu u Van­co­uve­ru Meng Wan­zhou, glav­nu fi­nan­cij­sku di­rek­to­ri­cu Hu­awei Tec­h­no­lo­gi­esa, ko­ja je ujed­no kći os­ni­va­ča ove tvrt­ke. Wan­zhou je u Van­co­uve­ru pre­sje­da­la u dru­gi zra­ko­plov, a uhićena je po na­lo­gu SAD-a. Sa­mi de­ta­lji op­tuž­ni­ce zbog ko­je bi Wan­zhou mo­gla bi­ti iz­ru­če­na ame­rič­kom pra­vo­su­đu ni­su služ­be­no objav­lje­ni, no na te­ret joj se iz­gle­da stav­lja op­tuž­ba ka­ko je Hu­awei kr­šio ame­rič­ke sank­ci­je is­po­ru­ču­ju­ći vi­so­ko­teh­no­lo­ške pro­izvo­de Ira­nu.

Upit­na os­no­va­nost op­tuž­be

– Po­tjer­ni­cu smo do­bi­li od SAD-a, a sas­lu­ša­nje i ro­či­šte o mo­gu­ćem iz­ru­če­nju bit će odr­ža­no u pe­tak. Ka­ko je na sna­zi odred­ba o taj­nos­ti pro­ce­sa, ne mo­gu iz­ni­je­ti ni­kak­ve de­ta­lje o slu­ča­ju – us­t­vr­dio je glas­no­go­vor­nik ka­nad­skog mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa Ian McLe­od.

Ovo je, po sve­mu su­de­ći, no­va bit­ka u tr­go­vin­skom ra­tu iz­me­đu Wa­shin­g­to­na i Pe­kin­ga, ko­ji tra­je već ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ia­ko su pred­sjed­ni­ci te dvi­je zem­lje Do­nald Trump i Xi Jin­ping pri­je ne­ko­li­ko da­na pos­ti­gli na­čel­ni do­go­vor o ne­uvo­đe­nju no­vih tr­go­vin­skih ca­ri­na i po­ku­ša­li po­ma­lo “spus­ti­ti lop­tu na zem­lju”, u od­no­si­ma dva­ju naj­ve­ćih svjet­skih gos­po­dar­sta­va oči­to je ka­ko se otva­ra­ju pot­pu­no no­ve fron­te.

Hu­awei Tec­h­no­lo­gi­es pri to­me je iz­nim­no važ­na tvrt­ka i pri­lič­no jak cilj. Oni su pre­ras­li u dru­gog naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča mo­bil­nih te­le­fo­na na svi­je­tu, od­mah iza Sam­sun­ga, is­tis­nuv­ši pri to­me ame­rič­ki Ap­ple na tre­će mjes­to.

Ujed­no, ame­rič­ki duž­nos­ni­ci tvr­de ka­ko je upra­vo Hu­awei je­dan od glav­nih “igra­ča” u glo­bal­noj in­dus­trij­skoj špi­ju­na­ži ko­ji ve­lik dio svo­jih re­sur­sa tro­ši na pri­kup­lja­nje taj­ni kod svo­jih kon­ku­re­na­ta, ma­hom ame­rič­kih tvrt­ki. Uza sve to, Hu­awei je i pri­lič­no čvr­sto ve­zan uz ki­ne­ski si­gur­nos­ni apa­rat, struk­tu­re dr­ža­ve i sa­mu Ko­mu­nis­tič­ku par­ti­ju Ki­ne, pa je uhi­će­nje glav­ne fi­nan­cij­ske di­rek­to­ri­ce, ali i kće­ri os­ni­va­ča i ve­ćin­skog vlas­ni­ka, vr­lo žes­tok uda­rac Pe­kin­gu.

Pi­ta­nje je pri to­me ko­li­ko je op­tuž­ba ko­ju je SAD otvo­rio pro- tiv Meng Wan­zhou, na “čvr­stim no­ga­ma”. Na­ime, SAD je pro­gla­sio sank­ci­je pro­tiv Ira­na, no ni­je baš pot­pu­no jas­no na ko­ji na­čin one mo­gu obve­zi­va­ti tre­će zem­lje u nji­ho­vu po­što­va­nju.

“Gos­po­đa Wan­zhou ni­je po­vri­je­di­la ni ka­nad­ski ni ame­rič­ki za­kon i pot­pu­no je pro­tu­prav­no li­še­na slo­bo­de. Zah­ti­je­va­mo njezino tre­nu­tač­no pu­šta­nje”, sto­ji u re­ak­ci­ji ki­ne­skog ve­le­pos­lans­tva u Ot­tawi. Ujed­no su i ki­ne­ski am­ba­sa­dor pri Ka­na­di Lu Shaywe, kao i če­ti­ri čla­na ki­ne­skog par­la­men­ta, ot­ka­za­li svo­je gos­to­va­nje u ka­nad­skom par­la­men­tu ko­je je ju­čer tre­ba­lo bi­ti odr­ža­no.

Ia­ko još ni­je pot­pu­no jas­no ho­će li Meng Wan­zhou bi­ti iz­ru­če­na SAD ili će op­tuž­ni­ca i zah­tjev za iz­ru­če­njem bi­ti od­ba­če­ni pred ka­nad­skim su­dom na pr­vom ro­či­štu, pri­lič­no je iz­gled­no ka­ko će ovaj in­ci­dent una­za­di­ti i uni­šti­ti ka­nad­sko-ki­ne­ske od­no­se.

– Sa­ma Meng Wan­zhou po svom je po­lo­ža­ju, ali i po svom obi­telj­skom sta­tu­su, pri­pad­ni­ca svo­je­vr­s­ne ki­ne­ske “aris­to­kra­ci­je” i ova­kav će pos­tu­pak Ka­na­di sva­ka­ko Pe­king du­bo­ko za­mje­ri­ti i za­pam­ti­ti. Pri­je svega, pro­tu­ma­čit će to kao da se Ot­tawa svr­sta­la na Trum­po­vu stra­nu u tr­go­vin­skom ra­tu ko­ji već uve­li­ke tra­je, i mo­gla bi po­kre­nu­ti pro­tu­mje­re. Ujed­no, Hu­awei ubr­za­no gra­di svo­ju po­zi­ci­ju na za­pad­nim tr­ži­šti­ma, i ovo bi uhi­će­nje mo­glo pred­stav­lja­ti no­vi uda­rac, za što će Ki­na sva­ka­ko okri­vi­ti Ka­na­du – ka­že ne­ka­daš­nji ka­nad­ski ve­le­pos­la­nik u Pe­kin­gu Da­vid Mul­ro­ney.

Ins­tru­ment špi­ju­na­že

Ina­če, Hu­awei i ci­je­li niz za­pad­nih vlada vi­di i kao ins­tru­ment ki­ne­ske špi­ju­na­že op­tu­žu­ju­ći ih da nji­ho­vi mo­bi­te­li i opre­ma ša­lju po­dat­ke ko­ris­ni­ka u mre­žu ki­ne­ske oba­vje­štaj­ne služ­be. Upra­vo zbog to­ga SAD već ne­ko vri­je­me po­ku­ša­va is­ho­di­ti za­bra­nu su­dje­lo­va­nja Huaweija u ra­zvo­ju 5G, odnosno mo­bil­ne mre­že pe­te ge­ne­ra­ci­je.

– Hu­awei pred­stav­lja si­gur­nos­ni ri­zik pa ape­li­ram na sve zem­lje da ne su­ra­đu­ju s nji­ma – ka­zao je pri­je ne­kog vre­me­na ame­rič­ki se­na­tor Mar­co Ru­bio. U skla­du s tim SAD i Aus­tra­li­ja već su za­bra­ni­li Hu­awe­iju ko­ri­šte­nje 5G mre­že na svo­me tlu, a sli­čan je pro­ces sa­da otvo­rio i No­vi Ze­land.

REUTERS

Meng Wan­zhou ni­je sa­mo vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­na di­rek­to­ri­ca Huaweija već je i kći os­ni­va­ča tvrt­ke pa pri­pa­da “ki­ne­skoj aris­to­kra­ci­ji”

Vlada pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na odustala je od uvo­đe­nja po­re­za na go­ri­vo su­oče­na s ma­sov­nim pro­s­vje­di­ma zbog po­ras­ta ži­vot­nih tro­ško­va di­ljem Fran­cu­ske, obja­vio je u sri­je­du fran­cu­ski pre­mi­jer dan na­kon što je naj­a­vio sus­pen­zi­ju po­re­za sa­mo na šest mje­se­ci. Uz to, Fran­cu­ska stra­hu­je od na­si­lja do ko­jeg bi mo­glo do­ći u su­bo­tu i po­zi­va na smi­ri­va­nje sta­nja, obja­vi­la je u sri­je­du na­ve­čer Eli­zej­ska pa­la­ča. Oče­ku­ju se no­vi pro­s­vje­di za vi­kend.

Pred­sje­da­telj Pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Mi­lo­rad Do­dik po­t­vr­dio je ju­čer da će za­tra­ži­ti pov­la­če­nje svih bo­san­sko­her­ce­go­vač­kih ve­le­pos­la­ni­ka i ge­ne­ral­nih kon­zu­la sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti ko­ji su sa­da na tim duž­nos­ti­ma. Pred­lo­žit će ime­no­va­nje no­vih oso­ba na te dužnosti pri če­mu će bi­ra­ti one ko­ji, ka­ko je ka­zao, uva­ža­va­ju in­te­re­se Re­pu­bli­ke Sr­p­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.