Naj­važ­ni­je je zna­ti što je cilj T. SUŠANJ ŠULENTIĆ: OTVORENI ZA NO­VE IDE­JE

Vecernji list - Hrvatska - - Bizniz - Ana Abra­ham­sberg

Ka­ko bi se mla­dim pos­lov­nim že­na­ma omo­gu­ći­la pot­po­ra u ka­ri­je­ri i po­di­gla svi­jest o važ­nos­ti žen­skog men­to­ri­ra­nja, Ve­čer­nji list i ča­so­pis Za­pos­le­na po­kre­nu­li su pro­jekt “Men­tor­stvo kao oblik networ­kin­ga me­đu že­na­ma” u ko­jem će su­dje­lo­va­ti us­pješ­ne pos­lov­ne že­ne ka­ko bi svo­jim is­kus­tvi­ma i sa­vje­ti­ma po­mo­gle mla­dim po­du­zet­ni­ca­ma.

Jed­na od njih je i dr. sc. Ta­ma­ra Sušanj Šulentić, di­rek­to­ri­ca ko­mu­ni­ka­ci­ja u Pli­vi Hr­vat­ska ko­ja je sa svo­jim ti­mom, od­go­vor­na za ko­mu­ni­ka­ci­je u de­se­tak ze­ma­lja juž­ne i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe.

Odu­vi­jek je, ka­že, zna­la ka­ko su ko­mu­ni­ka­ci­je iz­nim­no bit­no po­dru­čje ko­jim se pre­ma­lo ba­vi­mo, a upra­vo one mo­gu do­ves­ti do ve­li­kih us­pje­ha kroz tim­ski rad i do­bru su­rad­nju, no s dru­ge stra­ne lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je na­ža­lost mo­gu do­pri­ni­je­ti ne­us­pje­hu i pro­pa­lim pro­jek­ti­ma.

Men­to­ri su po­treb­ni svi­ma

– Naj­važ­ni­je je zna­ti što že­li­te pos­ti­ći, a on­da će­te na­ći na­či­na da do tog ci­lja i stig­ne­te. Ia­ko znam da u ši­rem okru­že­nju mno­ge že­ne na­ila­ze na pro­ble­me i ne­ra­zu­mi­je­va­nje ti­je­kom ra­zvo­ja pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re zbog broj­nih pri­vat­nih i pos­lov­nih iz­a­zo­va, osob­no ni­sam ima­la lo­ših is­kus­ta­va.

Po­nos­na sam što ra­dim u or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja ima ve­lik broj že­na na sred­njim i vi­so­kim me­na­džer­skim po­zi­ci­ja­ma i što to vi­še ni­ko­ga ne ču­di. Na­ila­zi­la sam na broj­ne pre­pre­ke u pos­lu, no one ni­su bi­le uz­ro­ko­va­ne či­nje­ni­com da sam že­na.

Po­ne­kad mi se či­ni da smo mi že­ne sklo­ni­je na­me­ta­ti si pre­ve­li­ka oče­ki­va­nja i sa­me se­bi pos­tav­lja­ti vi­so­ke stan­dar­de, ne­ma­ju­ći pri­tom is­te kri­te­ri­je za dru­ge u na­šoj oko­li­ni. Mo­ja je sre­ća da sam na svom pu­tu ima­la ra­zu­mi­je­va­nje obi­te­lji ko­ja mi je bi­la naj­ve­ća po­dr­ška, ali i ko­rek­tiv – na­gla­ša­va Ta­ma­ra Sušanj Šulentić.

Na pu­tu do us­pje­ha po­mo­gli su joj i sjaj­ni men­to­ri, a po­seb­no pri usva­ja­nju no­vih zna­nja i pro­fe­si­onal­nih vje­šti­na, uprav­lja­nju rav­no­te­žom iz­me­đu pri­vat­nih i pos­lov­nih oba­ve­za, pos­tav­lja­nju pri­ori­te­ta te odre­đi­va­nju osob­nih gra­ni­ca.

– Po­mo­gli su mi da pri­hva­tim ve­li­ke iz­a­zo­ve i pru­ži­li mi pot­po­ru ka­da je bi­lo te­ško. Si­gur­na sam da su do­bri men­to­ri po­treb­ni svi­ma, a po­go­to­vo oni­ma s ma­nje is­kus­tva i na po­čet­ku pos­lov­nog ra­zvo­ja.

Kroz pro­jekt “Men­tor­stvo kao oblik networ­kin­ga me­đu že­na­ma” su­di­oni­ce će ima­ti pri­li­ku stva­ri sa­gle­da­ti iz no­ve per­s­pek­ti­ve i raz­mje­nji­va­ti miš­lje­nja s oso­ba­ma ko­je vje­ro­jat­no ne bi sre­le u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu. Di­je­lje­nje zna­nja i is­kus­tva je važ­no za obje stra­ne, si­gur­na sam da svi mo­že­mo pu­no na­uči­ti. Dio pos­la, osob­nog ra­zvo­ja i pos­lov­nog us­pje­ha je do­s­ljed­nost, svo­jim že­lja­ma i svo­jim ide­ja­ma, hra­brost, vje­ra u se­be i upor­nost – is­ti­če važ­nost men­to­ri­ra­nja Ta­ma­ra Sušanj Šulentić.

Sma­tra, ka­že, da pos­to­ji još pu­no pros­to­ra za na­pre­dak jer je na­še druš­tvo na­ža­lost op­te­re­će­no ste­re­oti­pi­ma, no ipak, broj­ni su pri­mje­ri us­pješ­nih že­na u raz­li­či­tim po­dru­čji­ma, od umjet­nos­ti i zna­nos­ti do po­li­ti­ke, iz či­jih se is­kus­ta­va mo­že mno­go na­uči­ti.

Bez edu­ka­ci­je ne­ma na­pret­ka

Bez kon­ti­nu­ira­nog uče­nja i usa­vr­ša­va­nja u svi­je­tu ko­ji se sva­kod­nev­no mi­je­nja, na­pre­dak je go­to­vo ne­mo­guć.

– Mo­guć­nos­ti uče­nja ni­ka­da ni­su bi­le dos­tup­ni­je, od stal­nog pre­uzi­ma­nja iz­a­zo­va i od­go­vor- nos­ti za no­ve si­tu­aci­je, raz­mje­ne is­kus­ta­va sa struč­nja­ci­ma u va­šem po­dru­čju, ali i mno­gim dru­gi­ma pa sve do for­mal­nog obra­zo­va­nja. Ta­ko­đer, po­treb­no je osvi­jes­ti­ti či­nje­ni­cu da uči­ti mo­že­mo od sta­ri­jih ko­le­ga, ali i onih mla­đih, a za to je važ­no os­ta­ti otvo­ren za no­ve ide­je i no­ve pris­tu­pe. Sma­tram da tre­ba­mo pre­uze­ti od­go­vor­nost za vlas­ti­to usa­vr­ša­va­nje i na­pre­dak i pro­ak­tiv­no tra­ži­ti no­ve pri­li­ke i na­či­ne za uče­nje.

Iskreno vjerujem da onoga trenutka ka­da prestanemo ra­di­ti na se­bi, prestajemo bi­ti kreativni i us­pješ­ni. Sret­na sam što sam dio for­mal­nog obra­zo­va­nja, dok­to­rat, za­vr­ši­la upra­vo ove go­di­ne i što go­to­vo ne­ma da­na ka­da na pos­lu ne na­učim ne­što no­vo – po­jaš­nja­va Ta­ma­ra Sušanj Šulentić.

Sva­ko no­vo is­kus­tvo, bi­lo ono po­zi­tiv­no ili ne­ga­tiv­no, obogaćuje, po­go­to­vo ako smo spremni otvo­ri­ti oči i uši, bi­ti znatiželjni i pos­tav­lja­ti pra­va pi­ta­nja, ka­že Ta­ma­ra Sušanj Šulentić i po­zi­va:

– Za pri­ja­vu je po­treb­no sa­mo ma­lo hra­bros­ti, a ovaj pro­jekt za sve uklju­če­ne ide­al­na je pri­li­ka za stje­ca­nje no­vih zna­nja i kom­pe­ten­ci­ja te ra­zvi­ja­nje pos­lov­ne mre­že kroz no­va poz­nans­tva.

ISKRENO VJERUJEM DA ONOGA TRENUTKA KA­DA PRESTANEMO RA­DI­TI NA SE­BI, PRESTAJEMO BI­TI KREATIVNI I US­PJEŠ­NI SVA­KO NO­VO IS­KUS­TVO, BI­LO ONO PO­ZI­TIV­NO ILI NE­GA­TIV­NO, OBOGAĆUJE, PO­GO­TO­VO AKO SMO SPREMNI BI­TI ZNATIŽELJNI

DR. SC. TA­MA­RA SUŠANJ ŠULENTIĆ: Kroz pro­jekt “Men­tor­stvo kao oblik networ­kin­ga me­đu že­na­ma” su­di­oni­ce će ima­ti pri­li­ku stva­ri sa­gle­da­ti iz no­ve per­s­pek­ti­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.