Pok­lon za Sve­tog Ni­ko­lu je po­sjet Lo­le­ku i Bo­le­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Je­le­na Pi­šo­nić Ba­bić

– Ima­ju vi­ro­zu, ali mo­ra­la sam ih za­bun­da­ti i do­ves­ti ova­mo, bi­li su upor­ni. Lu­di su za ko­nji­ma – ka­za­la je Sa­nja Siv­ko­vić, ma­ma ma­le­nih Mar­ti­ne, Ni­ko­li­ne i Ni­ko­le, ko­ji su kao pok­lon za Sve­tog Ni­ko­lu oda­bra­li upra­vo po­sjet za­gre­bač­kom Hi­po­dro­mu, na ko­ji se ju­čer mo­glo ući bez pla­ća­nja ulaz­ni­ce.

Ni­je im sme­ta­la hlad­no­ća

Bes­plat­no kli­za­nje, pli­va­nje, squ­ash i ja­ha­nje. Da­ni otvo­re­nih vra­ta sport­skih obje­ka­ta pri­vuk­li su Za­grep­ča­ne ko­ji su is­ko­ris­ti­li pri­li­ku da ba­rem u je­dan od sport­skih obje­ka­ta uđu bez pla­ća­nja ulaz­ni­ce. Hlad­no­ća ta­ko ni­je sme­ta­la naj­hra­bri­ji­ma da u ju­tar­njim sa­ti­ma me­đu pr­vi­ma po­žu­re na Hi­po­drom ka­ko bi uži­va­li u druš­tvu ta­moš­njih če­tve­ro­nož­nih stanovnika. Mar­ti­na, Ni­ko­li­na i Ni­ko­la ja­ha­nja se, ka­ko ka­žu, ni­su bo­ja­li. Ni­je se ko­nja bo­ja­la ni če­tve­ro­go­diš­nja Mi­li­ca, ko­ja je, objas­ni­la je, već ve­li­ka pa je oda­bra­la ja­ha­nje na ve­li­kom ko­nju, dok su nje­zi­ni mla­đi brat i ses­tra, dvo­go­diš­nji Ma­ša i Igor ipak za­ja­ha­li po­ni­ja. Ma­nje hra­bri bi­li su pri­li­kom ula­ska u šta­lu, no na­kon pr­vog ko­ra­ka spri­ja­te­lji­li su se s Lo­le­kom i Bo­le­kom, ko­nji­ma iz šta­le, ka­za­la je nji­ho­va ma­ma Mi­le­na Pa­sić.

– Bi­li smo ov­dje i proš­le go­di­ne ka­da je bio bes­pla­tan ulaz, tre­ba­lo bi to bi­ti češ­će – us­t­vr­di­la je. Ne­što je češ­će s ma­mom i ba­kom ov­dje če­tve­ro­go­diš­nji Ro­ko, ko­ji je ju­čer umjes­to ja­ha­nja po­ni­ja ipak oda­brao vož­nju ko­či­jom, jer mu je, objas­nio je, dra­že ka­da ga dru­gi vo­ze, a ja­ha­nje je ipak zah­tjev­ni­je.

Ka­vi­ca pri­je vjež­ba­nja

O hlad­no­ći se ni­su mo­ra­li bri­nu­ti ku­pa­či ko­ji su Dan otvo­re­nih vra­ta od­lu­či­li pro­ves­ti u ba­ze­ni­ma ko­ji upra­vo za hlad­ni­jih da­na mje­re naj­ve­ću po­sje­će­nost, pa ta­ko dnev­no ona­mo do­đe i oko ti­su­ću ku­pa­ča. Na Sve­ti­ca­ma su ju­čer za­in­te­re­si­ra­ni mo­gli iz pr­ve ru­ke saz­na­ti ka­ko iz­gle­da tre­ning za umi­rov­lje­ni­ke u sklo­pu pro­gra­ma za tre­ću dob.

Ni­šta ma­nje rad­no ni­je bi­lo ni na Utrin­skim ba­ze­ni­ma, gdje su dru­gi dom, ka­za­le su, naš­le i po­laz­ni­ce tre­nin­ga ko­rek­tiv­ne gim­nas­ti­ke u ba­ze­nu ko­je ova­mo do­la­ze već se­dam­na­est go­di­na, ko­li­ko je ba­zen otvo­ren.

– Mi smo vam ov­dje sve pen­zi­oner­ke. Već go­di­na­ma do­la­zi­mo na Utri­ne, a ima nas iz ci­je­log Za­gre­ba, pa čak iz Špan­skog po­teg­ne­mo ka­ko bi­smo se pri­je tre­nin­ga po­dru­ži­le i po­pi­le ka­vi­cu – objaš­nja­va­la je Zden­ka Sed­mak dok je is­to­vre­me­no vri­jed­no pra­ti­la na­red­be tre­ne­ra Zo­ra­na, ili ka­ko ga od mi­lja zo­vu, Pe­je, ko­ji im je, sla­žu se sve, naj­dra­ži tre­ner.

Klin­ci su se dru­ži­li s ko­nji­ma, a u ja­ha­nju su uži­va­li i Mar­ti­na i Ni­ko­la (do­lje)

Ne­ki su, po­put Ro­ka, ra­di­je oda­bra­li ko­či­ju jer vi­še vo­le ka­da ih dru­gi vo­ze

Mo­glo se ju­čer na Sve­ti­ca­ma doz­na­ti ka­ko iz­gle­da tre­ning za tre­ću dob

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.