TKO TO DO­NO­SI Što je Djed Mraz Dje­du Bo­žić­nja­ku i tko je sv. Ni­ko­la?

Pa­no­ra­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ste­la Lec­h­pam­mer

Je­dan je sve­tac i no­si bi­skup­sku odje­ću te pok­lo­ne os­tav­lja u čiz­mi­ca­ma, dru­gi je pu­naš­ni­ji, vi­še vo­li cr­ve­no odi­je­lo i pi­je Co­ca-Co­lu, a tre­ći je za­pra­vo sli­čan dru­gom, ali je ipak druk­či­ji. Tko su za­pra­vo sve­ti Ni­ko­la ko­ji nas je ju­čer po­sje­tio te Djed Bo­žić­njak i Djed Mraz ko­je tek oče­ku­je­mo te je­su li uis­ti­nu tro­ji­ca ili je sve is­ti do­bro­či­ni­telj ko­ji ra­zve­se­lja­va dje­cu svi­je­ta? Pi­ta­nje je to na ko­je ni­je sa­svim jed­nos­tav­no od­go­vo­ri­ti jer se či­ni ka­ko ni omi­lje­ni sim­bol blag­da­na ti­je­kom po­vi­jes­ti ni­je bio imun na utje­ca­je po­li­ti­ke, re­li­gij­ske pro­mje­ne i tr­ži­šte.

Gdje su nes­ta­le Sa­tur­na­li­je?

Da bi se pro­na­šao od­go­vor, po­treb­no je shva­ti­ti po­vi­jest sa­mog Bo­ži­ća te se vra­ti­ti vi­še od dvi­je ti­su­će go­di­na u proš­lost, u sta­ri Rim. Ta­mo su se u pro­sin­cu, u da­ne pri­je zim­skog sol­s­ti­ci­ja, odnosno naj­kra­ćeg da­na u go­di­ni, sla­vi­le Sa­tur­na­li­je, naj­ve­će zim­ske svet­ko­vi­ne po­sve­će­ne bo­gu Sa­tur­nu. Pros­la­va je uklju­či­va­la za­ba­ve, pje­va­nje te me­đu­sob­no da­ri­va­nje, ali i što­va­nje te uno­še­nje dr­v­ca u ku­ću. Vr­hu­nac slav­lja bio je ro­đen­dan “ne­po­bje­di­vog Sun­ca” 25. pro­sin­ca.

I po­gan­ski su Skan­di­nav­ci odr­ža­va­li zim­ske svet­ko­vi­ne i to u čast Tho­ru, bo­gu grm­lja­vi­ne ko­ji je da­nas poz­na­ti­ji kao su­per­ju­nak iz Mar­ve­lo­vih fil­mo­va.

Oni su kra­jem pro­sin­ca pa­li­li panj, odnosno bad­njak, a ci­je­la se sve­ča­nost na­zi­va­la Ju­lom što je na sje­ve­ru Eu­ro­pe i da­nas si­no­nim za Bo­žić. I ov­dje je va­žan obi­čaj bio da­ri­va­nje, ali je da­ro­ve pre­ma le­gen­di do­no­si­la ko­za Jul­bock.

Ka­da se Eu­ro­pom po­če­lo ši­ri­ti kr­š­ćans­tvo, vjer­ni­ci su osim pre­obra­će­nja po­ga­na od­lu­či­li “po­kr­sti­ti” i svet­ko­vi­ne. Ta­ko su bi­sku­pi u 4. sto­lje­ću od­lu­či­li da će se Bo­žić sla­vi­ti 25. pro­sin­ca, ia­ko su ga do ta­da ra­ni kr­š­ća­ni obi­lje­ža­va­li u pro­lje­će. Dan ne­po­bje­di­vog Sun­ca pos­tao je Kris­tov ro­đen­dan, vri­je­me Sa­tur­na­li­ja pri­je sol­s­ti­ci­ja advent, a za­dr­žan je i obi­čaj s dr­v­cem u ku­ći. Os­ta­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.