DUBROVNIK ZIMI SMIRENO LIJEP, IDEALAN ZA PO­SJET

Vri­je­me je adven­ta za sve ko­ji vo­le do­bru za­ba­vu i obi­te­lji s dje­com, a po­če­tak ve­lja­če i Fes­ta sve­tog Vla­ha za lju­bi­te­lje tra­di­cij­skih obi­ča­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Sam do­ček No­ve go­di­ne ov­dje tra­je pu­na tri da­na, a vr­hun­ska za­ba­va po­či­nje već 8. pro­sin­ca na hu­ma­ni­tar­nom Tor­ta Par­tyju Bo­ja­na Ra­do­vić Bi­la je to ča­rob­na sli­ka: sni­jeg je pre­krio Stra­dun, baj­ko­vi­ti Dubrovnik te je zi­me dos­lov­no oprav­dao svo­je ime, po­čev­ši od pri­zo­ra Ono­fri­je­ve če­sme na ko­joj je le­de­na ko­ra stvo­ri­la pri­vid kao da je ci­je­la fon­ta­na iz­ra­đe­na od ala­bas­te­ra... No, stvar­nost je bi­la vr­lo su­ro­va, mi­lja­ma da­le­ko od baj­ke. Bi­la je to 1942. go­di­na, ka­da je za­bi­lje­že­na jed­na od naj­o­š­tri­jih zi­ma na kraj­njem ju­gu Ja­dra­na. Te­ška i oš­tra rat­na zi­ma vla­da­la je u ci­je­loj Eu­ro­pi, a u Du­brov­ni­ku je za­bi­lje­že­na naj­ve­ća do­sad služ­be­no iz­mje­re­na ko­li­či­na sni­je­ga od čak 25 do 30 cen­ti­me­ta­ra.

Ni­na i Tony za sret­nu 2019.

Pre­ma to­me je po­da­tak iz 2009. go­di­ne, ka­da je za­bi­lje­že­no osam cen­ti­me­ta­ra snjež­nog po­kri­va­ča, po­ma­lo smi­je­šan, ali te su zi­me gos­ti Du­brov­ni­ka, za raz­li­ku od Du­brov­ča­na, uži­va­li u ri­jet­ko vi­đe­nim pri­zo­ri­ma. No, ma kak­va zi­ma nam sa­da ku­ca­la na vra­ta, Dubrovnik zimi pos­ta­je sa­svim druk­či­ji grad: uvi­jek pre­di­van, pre­pun zna­me­ni­tos­ti, ali mir­ni­ji, opu­šte­ni­ji... stvo­ren za idealan zim­ski od­mor, ili ba­rem za pre- dah ti­je­kom ne­kog pro­du­lje­nog vi­ken­da. A vri­je­me adven­ta je baš kao stvo­re­no za to. Dubrovnik se kao grad slav­nih fes­ti­va­la i ove zi­me pre­tva­ra u ča­rob­no mjes­to ukra­še­no i osvi­jet­lje­no ti­su­ća­ma lam­pi­ca, is­pu­nje­no blag­dan­skim du­hom i ras­po­lo­že­njem, pje­smom i ve­se­ljem, ali i na­da­sve bo­ga­tom gas­tro­po­nu­dom u ko­joj sre­diš­nje mjes­to pri­pa­da Da­ni­ma ba­ka­la­ra. Grad Dubrovnik, Tu­ris­tič­ka zajednica Du­brov­ni­ka te Du­bro­vač­ke ljet­ne igre za­jed­no s kul­tur­nim us­ta­no­va­ma i jav­nim po­du­ze­ći­ma pri­pre­ma­ju ša­ro­li­ki kul­tur­ni, za­bav­ni, gas­tro­nom­ski i glaz­be­ni pro­gram za sve uz­ras­te i sve po­sje­ti­te­lje. Pe­ti Du­bro­vač­ki zim­ski fes­ti­val otvo­ren je 1. pro­sin­ca pa­lje­njem pr­ve advent­ske svi­je­će i uklju­či­va­njem de­ko­ra­tiv­ne blag­dan­ske ra­s­vje­te, a sve do spek­ta­ku­lar­nog kon­cer­ta u no­vo­go­diš­njoj no­ći ka­da će u 2019. godinu Du­brov­ča­ne i gos­te nji­ho­va gra­da uves­ti Ni­na Ba­drić i Tony Ce­tin­ski, re­dat će se kon­cer­ti naj­po­pu­lar­ni­jih hr­vat­skih sas­ta­va i pje­va­ča (Pr­lja­vo ka­za­li­šte, So­ul Fin­gers, De­to­ur, Hlad­no pi­vo, Želj­ko Be­bek...), ali i stra­nih gos­ti­ju. Ta­ko će u sa­moj za­vr­š­ni­ci 2018. go­di­ne, u sklo­pu pro­gra­ma do­če­ka No­ve go­di­ne na Stra­du­nu ko­ji je or­ga­ni­zi­ran u su­rad­nji sa Star pro­duk­ci­jom i tra­jat će čak tri da­na, 29. pro­sin­ca gos­te za­bav­lja­ti slav­ni Gip­sy Kin­gs. No, za sve one ko­ji u tom gra­du oče­ku­ju druk­či­ju za­ba­vu, i

Na Fes­tu sve­tog Vla­ha u grad se sli­je­va­ju sta­nov­ni­ci ci­je­log du­bro­vač­kog pri­mor­ja, no­se­ći naj­sve­ča­ni­je noš­nje svo­ga kra­ja (go­re li­je­vo), a ta­da se u Du­borv­ni­ku oku­pe i pri­pad­ni­ci po­vi­jes­nih pos­troj­ba iz ci­je­le Hr­vat­ske (go­re des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.