Su­bot­nje zim­sko ju­tro za stra­ne in­di­vi­du­al­ne gos­te

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

„Su­bot­nje zim­sko ju­tro u gra­du“na­mi­je­nje­no je in­di­vi­du­al­nim gos­ti­ma. Sva­ke su­bo­te sve do 30. ožuj­ka 2019. za njih je or­ga­ni­zi­ran bes­plat­ni raz­gled sta­re grad­ske jez­gre s vo­di­čem na en­gle­skom je­zi­ku. Po­če­tak tu­re je u 10 sa­ti, a sve što tre­ba uči­ni­ti je pri­ja­vi­ti se dan pri­je za taj bes­plat­ni obi­la­zak grad­skih zna­me­ni­tos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.