IZIŠLA NO­VA BROŠURA DUBROVNIK RIVIJERA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Atrak­ci­je Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je po­bro­je­ne su i u ne­dav­no objav­lje­noj bro­šu­ri ‘Dubrovnik Rivijera’ u iz­da­nju žu­pa­nij­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Na nas­lov­ni­ci je, da­ka­ko, je­dan od naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih i naj­fo­to­gra­fi­ra­ni­jih hr­vat­skih mo­ti­va - Dubrovnik, a u bro­šu­ri je pred­stav­lje­na proš­lost i sa­daš­njost to­ga di­je­la Hr­vat­ske kroz kul­tur­nu ba­šti­nu, tra­di­ci­ju, gas­tro­no­mi­ju, eno­lo­gi­ju i pri­rod­ne lje­po­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.