Otvo­re­na OŠ Bis­tra vri­jed­na 30 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Od po­čet­ka ove škol­ske go­di­ne na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je otvo­re­na je tre­ća no­va ško­la. Na­kon PŠ De­si­nec i OŠ Kup­lje­no­vo po­čet­kom stu­de­nog sve­ča­no je otvo­re­na do­gra­đe­na 30 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­na OŠ Bis­tra. Inves­ti­ci­ju je u ci­je­los­ti fi­nan­ci­ra­la Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja iz­u­zev mi­li­jun ku­na po­mo­ći od stra­ne Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. Do­grad­njom ove ško­le, tro­s­mjen­ska nas­ta­va na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je otiš­la je u po­vi­jest, a uče­ni­ci su do­bi­li mogućnost ko­ri­šte­nja pro­du­že­nog dnev­nog bo­rav­ka. No­vi do­gra­đe­ni dio ško­le pros­ti­re se na 1583 m² te, za­jed­no s pros­to­rom sta­re ško­le, iz­no­si ukup­no 4061 m². Uz osam no­vih uči­oni­ca s pri­pa­da­ju­ćim ka­bi­ne­ti­ma, sa­gra­đe­na je no­va ku­hi­nja s pri­pa­da­ju­ćom opre­mom i bla­go­va­oni­com, pros­to­ri­je za škol­skog pe­da­go­ga i lo­go­pe­da, knjiž­ni­ca, zbor­ni­ca i dru­ge ad­mi­nis­tra­tiv­ne pros­to­ri­je te no­ve gar­de­ro­be, spre­mi­šta i sa­ni­tar­ni čvo­ro­vi. - Tri no­ve ško­le sa­mo u ovoj škol­skoj go­di­ni uz već 50-ak iz­gra­đe­nih, do­gra­đe­nih i ob­nov­lje­nih ško­la i dvo­ra­na, bes­plat­ni udž­be­ni­ci za svu na­šu dje­cu, sti­pen­di­je za uče­ni­ke i stu­den­te do­kaz su ka­ko Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja nje­gu­je vi­so­ki stan­dard ula­ga­nja u škol­s­tvo i mla­de ko­ji ri­jet­ko ko­ja žu­pa­ni­ja u Re­pu­bli­ci Hrvatskoj ima - re­kao je žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je Stjepan Kožić. No­voj ško­li naj­vi­še se ra­zve­se­li­lo nje­nih 477 uče­ni­ka, a rav­na­telj OŠ Bis­tra Edu­ard Ko­va­čić ka­zao je ka­ko se u pro­tek­le dvi­je go­di­ne u nji­ho­voj ško­li u is­to vri­je­me gra­di­lo i ško­lo­va­lo. - U jed­noj uči­oni­ci svi­ra­la je Oda ra­dos­ti, u dru­goj se uči­la ma­te­ma­ti­ka, a u tre­ćoj iz­vo­di­li gra­đe­vin­ski ra­do­vi - ka­zao je rav­na­telj za­hva­liv­ši se svi­ma na slo­zi. Ina­če, Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja kon­ti­nu­ira­no već du­gi niz go­di­na 40 pos­to svog pro­ra­ču­na iz­dva­ja za pro­s­vje­tu, a u ovom ča­su na EU na­tje­ča­je za ener­get­sku ob­no­vu je pri­jav­lje­no 5 žu­pa­nij­skih ško­la ukup­ne vri­jed­nos­ti 63.413.747,09 ku­na te se oče­ku­je da će ti pro­jek­t­ni pri­jed­lo­zi bi­ti po­zi­tiv­no oci­je­nje­ni.

Tri no­ve ško­le, 50-ak ob­nov­lje­nih ško­la, bes­plat­ni udž­be­ni­ci... do­kaz su da nje­gu­je­mo vi­so­ki stan­dard škol­s­tva STJEPAN KOŽIĆ žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je

No­voj ško­li naj­vi­še se ra­zve­se­li­lo nje­nih 477 uče­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.