‘Glee’ na hr­vat­ski na­čin pos­tao hit u Va­ra­ždi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk

– Ma mo­raš do­ći vi­dje­ti što smo na­pra­vi­li – re­kao mi je pri­ja­telj, član autor­ske eki­pe mju­zik­la “Glaz­ba sr­ca mog”, pre­mi­jer­no pri­ka­za­nog proš­li tje­dan u HNK Va­ra­ždin. A on­da me na­zvao i autor, skla­da­telj i di­ri­gent Ivan Jo­sip Sken­der i za­mo­lio da do­đem, si­gu­ran u svo­je dje­lo. Do­bro, od auto­ra baš i ne oče­ku­je­te objek­tiv­nost pre­ma vlas­ti­tom dje­lu, po­go­to­vo kad je još pri­tom i izvo­đač, ali i ta si­gur­nost u vri­jed­nost stvo­re­nog pu­no je zna­či­la.

Ni­je, uos­ta­lom, bio pro­blem vje­ro­va­ti ni sce­no­gra­fu Žor­žu Dra­uš­ni­ku ni ma­es­tru Sken­de­ru jer nji­ho­vu sam kre­ativ­nost već u vi­še na­vra­ta imao pri­li­ku pro­vje­ri­ti.

Me­đu­tim, ni je­dan ni dru­gi ni­su me zva­li zbog se­be, ne­go zbog onih zbog ko­jih sam se na kra­ju za­pu­tio u Va­ra­ždin: zbog uče­ni­ka ta­moš­nje ču­ve­ne i slav­ne Glaz­be­ne ško­le ko­ja je ovim mju­zik­lom, u ko­pro­duk­ci­ji s HNK Va­ra­ždin, pros­la­vi­la 190 go­di­na ra­da. Mno­go sjaj­nih glaz­be­ni­ka iz­aš­lo je iz te ško­le, a oso­bi­to pje­va­ča, od Na­de Put­tar Gold, pre­ko Ru­že Pos­piš Bal­da­ni do To­mis­la­va Mu­že­ka i La­ne Kos. I za sa­mog Sken­de­ra to je bio emo­ti­van po­vra­tak dva­de­se­tak go­di­na una­trag, ka­da je i sam bio uče­nik te ško­le. Odu­žio se skla­da­njem mju­zik­la za ko­ji je li­bre­to na­pi­sa­la Ma­ri­ja­na No­la.

Oz­bilj­nom skla­da­te­lju iz ru­ka­va je po­is­pa­dao niz od­lič­nih son­go­va, a ni pri­ča ni­je mo­gla bi­ti prik­lad­ni­ja: uče­ni­ci mu­zič­ke ško­le spre­ma­ju mju­zikl “Sno­vi” pa se uobi­ča­je­ni ti­nej­džer­ski lju­bav­ni za­ple­ti i ras­ple­ti po­di­žu na ve­ću po­ten­ci­ju zbog na­tje­ca­nja za ulo­ge i po­pu­lar­nost. (Pre)am­bi­ci­oz­na di­rek­to­ri­ca do­vo­di ve­li­ku zvi­jez­du da ih pos­tro­ji i uvjež­ba, a is­to­dob­no svo­je neo­s­tva­re­ne sno­ve pre­ba­cu­je na svo­ju kćer Sa­ru, ta­ko­đer uče­ni­cu ško­le, na­mi­je­niv­ši joj od­la­zak na stu­dij u ino­zem­s­tvo. Sa­ra je pak za­ljub­lje­na u Lu­ku, ro­ke­ra ko­ji ima svoj bend, oca pi­jan­ca i neo­prav­da­no za­ra­đe­nu eti­ke­tu pro­ble­ma­tič­nog de­lin­k­ven­ta. A tu je i par pra­vih ne­ga­ti­va­ca, nar­ci­so­id­na Di­na s ko­rom svo­jih obo­ža­va­te­lji­ca i štre­ber­ski splet­ka­roš Fi­lip. Dak­le, ti­pič­na ti­nej­džer­ska pri­ča smje­šte­na u ško­lu i oko nje, uklju­ču­ju­ći i ma­lo tuč­nja­ve, sva­đe, mi­re­nja, skla­pa­nja i ras­tu­ra­nja pri­ja­telj­sta­va, ne­što na­lik na ame­rič­ki svjet­ski hit mju­zikl “Glee”.

Va­ra­ždin­ski uče­ni­ci do­bi­li su ta­ko na dar pri­li­ku da ra­de na ve­li­koj po­zor­ni­ci, s pro­fe­si­onal­ci­ma me­đu so­bom. Odras­le ulo­ge pre­uze­li su Bar­ba­ra Roc­co kao di­rek­to­ri­ca, Ivan Ču­ić kao sa stra­ne do­ve­de­na zvi­jez­da Ma­uri­zio te Ro­bert Ple­mić u jed­nom, ali vr­lo efek­t­nom pi­ja­nom son­gu Lu­ka­so­va oca. Bar­ba­ra Roc­co bi­la je ujed­no i dram­ska pe­da­go­gi­nja te asis­ten­ti­ca re­da­te­lji­ci Ma­ri­ni Pej­no­vić, dok se za ko­re­ogra­fi­ju bri­nu­la Ta­ma­ra Cu­rić.

Ali sve to ni­je bi­lo ga­ran­ci­ja za ono što se na kra­ju do­go­di­lo i iz­a­zva­lo u Va­ra­ždi­nu pra­vu sen­za­ci­ju, a in­ten­dan­ti­cu HNK Jas­nu Ja­kov­lje­vić sta­vi­lo na slat­ke mu­ke jer mo­ra iz­mis­li­ti no­ve ter­mi­ne za do­dat­ne pred­sta­ve ko­je se tra­že.

Uče­ni­ci su na da­ro­ve uz­vra­ti­li svo­jim pu­nim an­ga­žma­nom i ta­len­tom. Ema Ko­va­čić, Ne­ven Stip­čić, Re­bec­ca Po­sa­vec i Do­ri­an Stip­čić u na­ve­de­ne če­ti­ri glav­ne ulo­ge pre­dvo­de an­sambl, u ko­ji tre­ba uklju­či­ti i či­tav or­kes­tar, ko­ji je os­tva­rio svo­je bro­adway­ske sno­ve, i to s bro­adway­skom ener­gi­jom. Na­pra­vi­li su pred­sta­vu uz ko­ju se cup­ka od po­čet­ka do kra­ja. Nji­ho­vo sa­mo­po­uz­da­nje je za­raz­no, gla­so­vi od­luč­ni i od­lič­ni. Zas­lu­žu­ju oni i mno­go vi­še od do­dat­nih pred­sta­va u Va­ra­ždi­nu, ba­rem jed­nu tur­ne­ju po Hrvatskoj.

TI­NEJ­DŽER­SKA PRI­ČA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.